Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ki Kabakalañi Batu Habasupala ni Kushwa?

Ki Kabakalañi Batu Habasupala ni Kushwa?

MULIMU naasika lela kuli batu bashwange. Bashemi baluna bo Adama ni Eva nebaswanela kupila kuya kuile bakeñisa kuli nebabupilwe inze bapetahalile mwa munahano ni kwa mubili. Zanaabulezi Jehova ku Adama ka za kota yeñwi yeneli mwa simu ya Edeni lilukolwisa kuli Mulimu naasika lela kuli batu bashwange.

Mulimu naabulelezi Adama kuli: ‘Zazi leuka ca kwa kota, ukashwa luli.’ (Genese 2:17) Kambe Mulimu naabupile Adama kuli asupale ni kushwa, naasike amubulelela cwalo. Adama naaziba kuli hanaasike aca kwa kota yanaahanisizwe, naakazwelapili kupila.

MULIMU NAASIKA LELA KULI BATU BASHWANGE

Mwa simu ya Edeni nekunani likota zeñata zebeya miselo kone bakona kuca bo Adama ni Eva kuli bazwelepili kupila, kacwalo, nesi nto yetaata ku bona kulatelela taelo yene bafilwe ya kuli basike baca kwa kota ya kuziba bunde ni bumaswe. (Genese 2:9) Ka kusaca kwa kota yeo, Adama ni Eva nebaka bonisa kuli bautwa Mulimu, yena yanaabafile bupilo. Hape nebaka bonisa kuli ki yena feela yanani tukelo ya kubabulelela zebaswanela kueza.

LIBAKA ADAMA NI EVA HANE BASHWILE

Kuli luutwisise libaka Adama ni Eva hane bashwile, lutokwa kunyakisisa puisano yene bile teñi kwamulaho ili yetahiselize batu kaufela butata. Satani Diabulosi naaitusisize noha kubulela litaba za buhata. Bibele ibulela kuli: “Cwale noha neli yona yeneinani hahulu maseme kwa lifolofolo kaufela za mwa naheñi zanaabupile Jehova Mulimu. Kiha ili ku musali: ‘Kana luli Mulimu naaize musike mwaca kwa likota kaufela za mwa simu?’”—Genese 3:1.

Eva naalabile kuli: “Lwakona kuca kwa muselo wa likota za mwa simu. Kono Mulimu ubulezi cwana ka za muselo wa kota yefahalaa simu, uize: ‘Musike mwaca kwateñi, mi musike mwaiswala; hamukaeza cwalo, mukashwa.’” Cwale noha kiha ili ku Eva: “Kushwa, hamuna kushwa. Kakuli Mulimu waziba kuli fa lizazi lemuka ca kwateñi, meeto amina akatona mi mukaba sina Mulimu, muzibe bunde ni bumaswe.” Ka kubulela cwalo, Satani naatamelelize Jehova kuli ki lihata ni kuli naasalati kuli Adama ni Eva baikole lika zende.—Genese 3:2-5.

Eva naalumezi zanaabulezi Satani. Alubukela kota yeo. Kota yeo neikateleha haitalimwa mi neilakazeha! Akoyola muselo kwa kota yeo mi akala kuuca. Mi Bibele ibulela kuli: “Hasamulaho, afa kwateñi muunaa hae ka nako yanaali ni yena, mi ni yena aca.”—Genese 3:6.

Mulimu naabulelezi Adama kuli: “Zazi leuka ca kwateñi ukashwa luli.”—GENESE 2:17

Mulimu naaikutwile hahulu bumaswe bana bahae banaalata hane baiketezi kusamuutwa. Mulimu naaezize cwañi? Jehova naabulelezi Adama kuli: ‘Ukakutela mwa mubu, kakuli ki mona mone uzwisizwe. Kakuli uliluli mi ukakutela kwa liluli.’ (Genese 3:17-19) Bakeñisa taba yeo, “mazazi  kaufela anaapilile Adama naaeza lilimo ze 930, mi kihona ashwa.” (Genese 5:5) Adama hanaashwile, naasika ya kwa lihalimu kamba kwa sibaka sesiñwi. Adama naasiyo feela pili Jehova asika mubupa kale fa liluli. Kacwalo hanaashwile, naatuhezi kupila mi naakutezi kwa liluli. Adama aba siyo. Bo neli bumai bobutuna luli!

LIBAKA HALUSIKA PETAHALA

Bakeñisa kuli nebaiketezi kusautwa Mulimu, Adama ni Eva baamuhiwa tohonolo yene banani yona ya kupetahala ni kolo ya kupila kuya kuile. Bakalisa kucinca, bafetuha kuba batu babasika petahala, mi baba baezalibi. Sibi sene baezize bo Adama ni Eva sitahiselize batu kaufela butata. Bana babona kaufela bahoza sibi sabona. Liñolo la Maroma 5:12 libulela kuli: ‘Sibi sikeni mwa lifasi ka mutu alimuñwi [Adama] ni lifu litile ka sibi, mi ka mukwa ocwalo lifu layamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona baezize sibi.’

Bibele ibulela kuli sibi ni lifu liswana sina “kubo yekwahezi macaba kaufela ni lisila leliapesize macaba kaufela.” (Isaya 25:7) Kubo ye, ikwahezi batu sina puka yeziyeza ili yebasa koni kuzwa ku yona. ‘Batu kaufela bashwa ka Adama.’ (1 Makorinte 15:22) Kaufelaa luna lwakona kuipuza sina mwanaaipuzelize muapositola Paulusi kuli: “Ki mañi yaka nilamulela kwa mubili onilibisa kwa lifu le?” Kana kunani mutu yakona kulutusa?—Maroma 7:24.