Kana mukile mwakula ka nakonyana? Mwendi nemufolile kapili kuli mane ki kale mulibala ka za teñi. Kono kuba mwa maswabi hakuyo cwalo. Dokota yabizwa Alan Wolfelt, naañozi mwa buka yahae yebizwa, Healing a Spouse’s Grieving Heart kuli: “Kuba mwa maswabi hakufelangi.” Niteñi, naaekelize kuli: “Hase kufitile nako ni ka kutusiwa ki batu babañwi, maswabi amina akona kufukuzeha.”

Ka mutala, munyakisise mwanaaezelize Abrahama, musalaa hae hanaashwile. Bibele ibulela kuli: “Abrahama aba mwa maswabi, mi akala kulila Sara.” (NW) Pulelo ya kuli “akala,” ibonisa kuli nekuungile nako kuli Abrahama atiyele muinelo wanaali ku ona. * Mutala omuñwi ki wa Jakobo yanaapumilwe kuli mwanaa hae Josefa naabulailwe ki lifolofolo za mwa naheñi. Naabile mwa maswabi ka “mazazi a mañata,” mi ba lubasi lwahae nebapalezwi kumuomba-omba. Lilimo zeñata kuzwa fo, Jakobo naasakatazwanga hahulu ki taba ya lifu la mwanaa hae.—Genese 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Abrahama naaikutwile bumaswe hanaashwezwi ki Sara mulatiwa wahae

Nto yeswana yeo, isaezahala ni kacenu kwa batu bañata babashwelwa ki balatiwa babona. Hamunyakisise mitala yemibeli yelatelela.

  • Bo Gail, babanani lilimo ze 60, babulela kuli: “Bo muunaaka bo Robert, nebashwile la 9 July, 2008. Lizazi lene batimezi bo muunaaka mwa kozi ya fa mukwakwa, neliswana ni mazazi amañwi kaufela. Hamulaho wa mukushuko, nelutubetani, kukumbatana, ni kubulelelana kuli, ‘Namilata,’ sina mone luezezanga mazazi kaufela habaya kwa musebezi. Nihaike kuli sekufitile lilimo ze 6, nisaikutwanga butuku kwa pilu. Hanisepi kuli nikatuhela kuikutwanga butuku kwa pilu bakeñisa lifu la bo muunaaka bo Rob.”

  • Bo Etienne, babanani lilimo ze 84, babulela kuli: “Nihaike kuli sekufitile lilimo zefitelela 18 kuzwa faashwela musalaaka, nisamutonda luli mi nisali mwa maswabi. Nako kaufela hanibonanga nto yende, namuhupulanga ni kunahana kuli kambe uteñi, neluka ikola kubuha nto yeo hamoho.”

Kwaiponahalela hande kuli butuku bobucwalo, ili bobuunganga nako yetelele kuli bufele, ki bwa ka sipepo. Kaufelaa luna lubonisanga maswabi aluna ka linzila zeshutana, mi nekusike kwaba hande kunyaza mutu bakeñisa mwaezeza ka nako yali mwa maswabi. Ka nako yeswana, haluswaneli kuinyaza haiba luikutwa kuli nzila yelubonisa ka yona maswabi aluna itulile hahulu tikanyo. Lukona kuitiisa cwañi haluli mwa maswabi?

^ par. 4 Isaka, mwanaa Abrahama, ni yena naabile mwa maswabi ka nako yetelele. Sina mokutaluselizwe mwa taba yeli: “Mulikanyise Tumelo Yabona,” ye mwa magazini ye, Isaka naalilile Sara, yena mahe, ka lilimo zetaalu.—Genese 24:67.