Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MUTU YEMULATA HAASHWA

Kuomba-omba Batu Baba Mwa Maswabi

Kuomba-omba Batu Baba Mwa Maswabi

Kana mukile mwaikutwa kuli hakuna zemukona kueza kuli mutuse mulikanaa mina yashwezwi ki mutu yalata? Fokuñwi luikutwanga kuli haluzibi zelukona kubulela kamba kueza kuli lususueze mutu ya mwa maswabi. Kacwalo, luikuzezanga feela. Kono kunani lika zeñwi zelukona kueza.

Hañata, nto yetokwahalanga hahulu ki kuyo fumaneha kwa maswabi ni kubulelela mutu ya mwa maswabi manzwi acwale ka a kuli: “Hakusikaba hande bati.” Mwa lizo zeñata, kukumbata mutu yashwezwi kamba kumuswala ka lilato fa mwambo ki nzila yende yemukona kubonisa ka yona kuli mwamuisa pilu. Haiba mutu yashwezwi ki mulatiwa wahae ubata kumibulelela taba yeñwi, muteeleze ka tokomelo. Nto ya butokwa nikufita yemutokwa kueza ki kutusa lubasi lolu mwa maswabi, inge cwalo kubatusa kueza tusebezi twa fa lapa tobasa koni kueza ka nako yeo, totucwale ka kutateha lico, kubabalela banana, kamba kubatusa mwa litukiso zeñwi za fa maswabi, haiba batokwa tuso yecwalo. Kueza cwalo kutusa hahulu kufita kubulela feela manzwi a kubaomba-omba.

Hamulaho wa nako, mwakona kubulela litaba zeñwi ka za mufu mwendi inge cwalo kutalusa mikwa yahae yeminde kamba lika zetabisa zene muezanga ni yena. Litaba zecwalo zakona kutabisa mutu ya mwa maswabi. Ka mutala, bo Pam babashwezwi ki bo muunaa bona  bo Ian, lilimo ze 6 kwamulaho, babulela kuli: “Fokuñwi batu banibulelelanga lika zende zene baezanga bo Ian ili zene nisazibi, mi natabelanga hahulu haniutwa litaba zeo.”

Lipatisiso libonisa kuli batu babañata babashwezwi ki balatiwa babona bafumananga hahulu lituso ka nako ya maswabi, kono hamulaho wa maswabi, balikani babona babalibalanga ni kuzwelapili kueza misebezi yabona. Kacwalo, mueze buikatazo bwa kupotelanga mulikanaa mina yashwezwi ki mulatiwa wahae ni hamulaho wa maswabi. * Buñata bwa batu bababanga mwa maswabi baitumelanga hahulu muta bapotelwa ki mutu yomuñwi kuli abaomba-ombe.

Munyakisise mutala wa bo Kaori, basali ba kwa naha ya Japan ili bane bazwafile hahulu hamulaho wa kushwelwa ki bo maa bona ni kushwelwa ki bahulwani babona hamulaho wa silimo ni likweli zetaalu. Ka litohonolo, balikani babona nebazwezipili kubatusa. Mulikanaa bona yomuñwi wa libizo la Ritsuko naali yomuhulu ku bona kono naabalata hahulu. Bo Kaori babulela kuli: “Kubulela feela niti, nenisa tabeli taba yeo. Nenisa tabeli kuli mutu yomuñwi anilate sina mone banilatela boma, mi nenisa hupuli kuli kunani mutu yanaaka kona kueza cwalo. Nihakulicwalo, nenikalile kulata hahulu bo Ritsuko bakeñisa mone baniezezanga. Neniyanga ni bona kwa kukutaza ni kwa mikopano ya Sikreste sunda ni sunda. Neba nimemanga kuyo nwa tii ni bona, kunitiseza lico, mi hañata neba niñolelanga makadi ni mañolo. Nenisusuelizwe hahulu ki mikwa yeminde ya bo Ritsuko.”

Sekufitile lilimo ze 12 kuzwa fobashwela bo maa bona bo Kaori, mi ka nako ya cwale, bona ni bo muunaa bona ki bakutazi ba nako kaufela. Bo Kaori babulela kuli: “Bo Ritsuko basazwelapili kuniisa pilu. Hañata hanikutelanga kwa hae, niyo bapotelanga, ni kuyo ikola kuambola ni bona.”

Bo Poli babali Lipaki za Jehova mwa naha ya Cyprus, ni bona nebatusizwe hahulu kabakala kuli nebaomba-ombiwanga ka nako kaufela. Bo Sozos baana ba bo Poli nebanani hahulu sishemo, mi nebatomile mutala omunde hahulu ka kuba mulisana wa Sikreste. Nebamemelanga lindiala ni limbelwa kwa ndu yabona kuyo ikola siango ni kuyo ca hamoho sico. (Jakobo 1:27) Kono ka bumai, bo Sozos nebabulailwe ki sitombo sa kwa booko inze banani lilimo ze 53. Bo Poli babulela kuli: “Nenishwezwi ki bo muunaaka bane basepahala ili bone lunyalani ni bona ka lilimo ze 33.”

Mufumane linzila za kutusa ka zona batu babashwezwi

Hasamulaho wa maswabi a bo muunaa bona, bo Poli ni mwanaa bona wamushimani Daniel wa lilimo ze 15, batutela kwa Canada. Teñi ko, bayo kala kuswalisana ni puteho ya Lipaki za Jehova. Bo Poli habahupula zeneezahezi bali: “Balikani baka ba mwa puteho yeo nebasa zibi za bupilo bwaka bwa kwamuhalo ni matata ene nitalimani ni ona. Kono taba yeo neisika bapalelwisa kuba bukaufi ni luna ni kuluomba-ombanga ka manzwi amusa ni kulutusa. Kaniti, tuso yeo neitokwahala hahulu, mi neitile ka nako yeswanela ili fo mwanaka naatokwa hahulu bo ndatahe! Babaokamela mwa puteho nebaiyakatwa hahulu Daniel. Mane yomuñwi wabona naabonanga teñi kuli wamema Daniel kuli baikole siango ni balikani babañwi kamba kuya kwa kubapala mbola.” Daniel ni bo mahe basaikola bupilo ni kacenu le.

Kaniti, kunani linzila zeñata ili zeo lukona kutusa ni kuomba-omba ka zona batu baba mwa maswabi. Bibele hape iluomba-omba ka kulufa sepo yetabisa ya za kwapili.

^ par. 6 Batu babañwi bañolanga lizazi lanaashwile mutu fa kalenda yabona ilikuli bahupule kuyo omba-omba baba mwa maswabi, ikana yaba fa lizazi luli lanaashwile mutu yo kamba nakonyana pili lizazi leo lisika fita kale.