Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Neniitutile Kukuteka Basali ni Kuikuteka na Muñi

Neniitutile Kukuteka Basali ni Kuikuteka na Muñi
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1960

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: FRANCE

  • LITABA ZEEZAHEZI: NELI BA MIFILIFILI, NEBAITUSISANGA HAHULU MILYANI YEKOLA, MI NEBASA KUTEKI BASALI

BUPILO BWAKA BWA KWAMULAHO:

Nenipepezwi kwa Mulhouse, kwa mutulo-upa wa France, ili mwa sibaka mone kupila batu ba mayemo a kwatasi mi sibaka seo nesizibahala hahulu ka mifilifili. Litaba zenihupula za kwa bwanana bwaka, ki mifilifili yene banga teñi mwahalaa mabasi a mwa sibaka sene nipila ku sona. Mwa lubasi lwaluna, basali nebasa ngiwi kuba ba butokwa, mi hañata baana nebasa kupangi likelezo kwa basali. Nenilutilwe kuli musebezi wa basali ki kuapeha feela lico, ni kubabalela baana ni banana.

Bupilo bwaka bwa kwa bwanana neli bobutaata. Hane nili wa lilimo zelishumi, bo ndate batimela bakeñisa kunwa hahulu bucwala. Hamulaho wa lilimo zeketalizoho, yomuñwi wa bahulwani baka aipulaya. Ka silimo sesiswana seo, neniiponezi mutu yomuñwi habulaiwa hane kubile ni mufilifili mwa lubasi lwaluna, mi nto yeo neinikomokisize hahulu. Batu ba mwa lubasi neba nilutile mwakuitusiseza litipa ni litobolo ni mwakulwanela haiba kuzuha mufilifili. Bakeñisa kulyanganiswa ki lika zeo, nakalisa kuipazanga maswaniso fa mubili waka ni kunwa bucwala.

Hanito kwanisanga lilimo ze 16, nese ninwanga mabotela a bucwala a 10 kuisa ku a 15 ka zazi, mi hamulaho wa fo, nakala kuitusisa milyani yekola. Kuli nifumane masheleñi a kuitusisa, nakala kulekisanga lisipi zakale ni kuuzwanga lika. Hanito kwanisa lilimo ze 17, nese nitamilwe kale fateñi. Bakeñisa busholi ni mifilifili, nikile naatulelwa ki ba mulao ha 18.

Kwa makalelo a lilimo zaka za ma 20, muinelo waka watotobela. Nenizubanga misanga ya matokwani ye 20 ka zazi, mi neniitusisanga heroin ni milyani yemiñwi yehaniswa. Hañata nenibatanga kushwa kabakala kuitusisa hahulu milyani yekola. Nakala kulekisa milyani yekola, kacwalo kamita nenizamayanga ni litobolo ni litipa. Nako yeñwi nenikunupile muuna yomuñwi tobolo, kono ka tohonolo lilumo layo nata fa sipi ya lukanda lwahae mi layo wela kusili! Hane ninani lilimo ze 24, bo ma batimela, mi bunyemi bwaka bwaekezeha. Batu bane bazamayanga mwa mukwakwa hane banibonanga inze nitaha, nebasabanga ni kutula mukwakwa kuya mwa buse bobuñwi. Bakeñisa lindwa, hañata la Mukibelo ni la Sunda nenibanga mwa tolongo kamba kwa sipatela inze nilukiwa litombo.

Nanyala inze ninani lilimo ze 28. Sina monitaluselize kwa makalelo, nenisa kuteki musalaaka. Neni mulwahanga ni kumunata. Nelusa ezangi lika hamoho sina batu babanyalani. Neniikutwanga kuli kulikani kumutisezanga feela lika zeñata zetula za kuikabisa ka zona zene niuzwanga. Kono kwaezahala nto yeñwi yene nisika libelela. Musalaaka akala kuituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Hamulaho wa tuto yapili, musalaaka  atuhela kuzuba kwai, ahana kufiwanga masheleñi a kuuzwa, mi anikutiseza lika za kuikabisa ka zona zene nimufile. Nafilikana hahulu. Namuhanisa kuitutanga Bibele, mi neni mufutelanga musi wa kwai mwa pata. Hape namusinya libizo fa silalanda sene lupila ku sona.

Busihu bobuñwi nenikozwi hahulu kuli mane nacisa ndu yaluna. Musalaaka apunyusa na ni mwanaa luna wamusizana kwa kozi ya mulilo, mwanaa luna yo inze anani lilimo ze 5. Bucwala hase bunifelile, naikutwa hahulu mulatu. Mwa pilu yaka, naikutwa kuli Mulimu haana kuniswalela nikamuta. Nahupula nako yeñwi muprisita hanaabulezi kuli babamaswe bakaya mwa lihele. Nihaiba mualafi waka yatalima za buiketo bwa munahano naanibulelezi kuli: “Wena kufelile! Hakusana tuso yeukona kufiwa.”

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA:

Hamulaho wa kucelwa ki ndu, lwatutela kwa sibaka sa bashemi ba musalaaka. Lipaki za Jehova hane batile kuto potela musalaaka, nababuza kuli: “Kana Mulimu wakona kuswalela libi zaka kaufela?” Banibonisa liñolo la 1 Makorinte 6:9-11 mwa Bibele. Liñolo leo libonisa mikwa yeo Mulimu ahanisa, kono liekeza kubulela kuli: “Ki mo ne ba inezi ba bañwi ku mina cwalo.” Manzwi ao naanitusize kulemuha kuli nakona kucinca mupilelo waka. Mi Lipaki banikolwisa kuli Mulimu wanilata ka kunibonisa liñolo la 1 Joani 4:8. Bakeñisa kuli nenisusuelizwe hahulu, nakupa Lipaki kuli baitutange ni na Bibele habeli mwa sunda, mi nakalisa kufumanehanga kwa mikopano yabona ya Sikreste. Nenilapelanga ku Jehova kamita.

Mwahalaa kweli iliñwi, natuhela kuitusisa milyani yekola ni kunwa bucwala. Hamulahonyana wa fo, nakala kuutwanga butuku mwa mubili! Neninyandisizwe hahulu ki litolo zemaswe, kuopa toho, kuhohana misifa, ni lika zeñwi zetiswa ki kutuhela kuitusisa milyani yekola. Kono ka nako yeswana, nenilemuhile kuli Jehova naaniswalelezi kwa lizoho mi naanitiisa. Neniikutwile sina mwanaaikutwezi muapositola Paulusi. Hanaatalusa ka za tuso yanaafilwe ki Mulimu, Paulusi naañozi kuli: “Ni fumana maata mwa lika kaufela ka yena ya ni fa maata.” (Mafilipi 4:13) Hamulaho wa fo, natuhela kuzuba kwai.—2 Makorinte 7:1.

Bibele initusize kuziba mwakupilela mi initusize kuziba mwakupilisanela hande ni lubasi lwaka. Mubonelo waka ku musalaaka wacinca. Nakala kumubonisa hahulu likute ni kuitusisanga pulelo ya kuli, “Shangwe” ni ya kuli, “Niitumezi.” Mi hape nenikalile kubonisa lilato ku mwanaa luna wamusizana. Hamulaho wa kuituta Bibele ka silimo silisiñwi, naineela bupilo bwaka ku Jehova mi nakolobezwa, ka kulatelela mutala wa musalaaka.

MONITUSELIZWE:

Ninani buniti bwa kuli likuka za Bibele lipilisize bupilo bwaka. Nihaiba bana bahabo na babasi Lipaki nebalemuhile kuli kuitusisa maswe milyani yekola ni kuikenya mwa lindwa, nekuka kona kunibulaya.

Bupilo bwaluna mwa lubasi nebucincize ka kutala bakeñisa lituto za mwa Bibele zenee nibonisize buikalabelo bwaka bwa kuba muuna yanyezi ni ndate lubasi. (Maefese 5:25; 6:4) Nelukalile kusebelisana hamoho sina lubasi. Ka nako ya cwale, mwa sibaka sa kubata kuli musalaaka aapehange feela lico, nitabelanga kumutusa hanzaa eza sebelezo yahae ya nako kaufela ya kukutaza taba yende. Mi ni yena utabile kunitusa haninze nisebeza sina muuna-muhulu mwa puteho.

Lilato la Jehova Mulimu ni sishemo sahae ku na, linisusuelize hahulu mwa bupilo bwaka. Nitabela hahulu kuambola ka za tulemeno twahae kwa batu babaangiwa kuli hakuna sepo ya kuli bakona kucinca, kakuli ni na ki mona mone baniingela batu cwalo. Naziba kuli Bibele inani maata a kutusa mutu ufi kamba ufi kupila ka nzila yende ni kuba ni tabo mwa bupilo. Bibele inilutile kulata ni kukuteka batu babañwi, ili baana ni basali, mi hape inilutile ni mwakuikutekela na muñi.