Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MUTU YEMULATA HAASHWA

Babashwile Bakapila Hape!

Babashwile Bakapila Hape!

Mwendi mwahupula kuli bo Gail, bababulezwi mwa taba yabubeli, bakakanya haiba butuku bobaikutwa kabakala lifu la bo muunaa bona bo Rob bukafela. Nihakulicwalo, balibelela kuto bonana ni bo Rob hape mwa lifasi lelinca lasepisize Mulimu. Babulela kuli: “Liñolo lenitabela hahulu mwa Bibele ki la Sinulo 21:3, 4.” Libulela kuli: “Mulimu yena ka sibili u ka ba ni bona. Mi u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.”

Bo Gail babulela kuli: “Sepiso ye, initusize hahulu. Nishwelanga hahulu makeke batu babashwezwi ki balatiwa babona ili babasa zibi za sepiso yeo ya kuli bakabonana hape ni balatiwa babona babashwile.” Bakeñisa sepo yeo, bo Gail baitatezi kuba mukutazi wa nako kaufela, ili kutaluseza batu babañwi za sepiso ya Mulimu ya kuli kwapili “lifu ha li sa na ku ba teñi.”

Jobo naanani sepo ya kuli naakapila hape

Mukana mwabulela kuli: ‘Nto yeo haikoni kuezahala!’ Kono munyakisise mutala wa muuna yabizwa Jobo. Naakulile hahulu. (Jobo 2:7) Nihaike kuli Jobo naakulile hahulu kuli mane naaitakaleza kushwa, naanani tumelo ya kuli Mulimu unani maata a kumuzusa kwa bafu kuli apile hape fa lifasi. Naabulezi ka buikolwiso kuli: “Kabo ka ni pata mwa libita . . . Wena no ka biza, mi ne ni ka ku alaba; mi no ka shukelwa ku bona hape musebezi wa mazoho a hao.” (Jobo 14:13, 15) Jobo naanani buikolwiso bwa kuli Mulimu wahae naaka muhupula mi naaka muzusa kwa bafu.

Hona cwale-cwale fa, Mulimu ukazusa Jobo ni batu babañwi babañata babashwile, lifasi le halikaba paradaisi. (Luka 23:42, 43) Kwa liñolo la Likezo 24:15, Bibele ibulela kuli “ku ka ba ni zuho.” Jesu ulusepisa kuli: “Mu si ke mwa komoka ka taba yeo, kakuli nako ya taha muta bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka utwa linzwi la hae ni ku zwa mwateñi.” (Joani 5:28, 29) Kulikana ni sepiso yeo, Jobo ukazusiwa kwa bafu. Ukaba ni sepo ya kukutelwa ki “maata a kwa bucaha bwa hae,” mi nama ya mubili wahae ikaba “ye nde ku fita ya mwanana” kuya kuile. (Jobo 33:24, 25) Kona zekaezahala ni kwa batu kaufela babaitebuha tukiso yende yakaeza Mulimu ya kuzusa batu babashwile kuli bato pila fa lifasi.

Haiba mushwezwi ki mutu yemulata, mwendi litaba zelunyakisisize ze, halikoni kufeliseleza maswabi amina. Kono kunahanisisanga fa lisepiso za Mulimu zefumaneha mwa Bibele, kwakona kumitusa kuba ni sepo yetiile ni maata akuzwelapili kuitiisa.—1 Matesalonika 4:13.

Kana nemuka tabela kuituta zeñata ka za mwakuitiiseza hamuli mwa maswabi? Kamba kana munani lipuzo zeñwi zecwale ka ya kuli: “Ki kabakalañi Mulimu hatuhelela bumaswe ni manyando kubateñi?” Mukene fa Webusaiti yaluna ya jw.org, kuli mufumane likalabo za Bibele zeomba-omba ni zetusa.