Kupalelwa kutiyela muliko kukona kutahisa kuli manyalo afele, mutu akule butuku bobuñwi, asisitwe ki lizwalo, kamba mane akopane ni matata amañwi cwalo. Lukona kutiyela cwañi muliko?

Muliko ki nto mañi?

Mutu ukona kulikiwa hakukuezwa kueza nto yeñwi, sihulu nto yemaswe. Ka mutala, hamunze muleka-leka tuka totuñwi, mwakona kubona nto yeñwi yemutabela hahulu. Mwakona kukalisa kunahana kuli mwakona kuuzwa nto yeo mi hamuna kuswaliwa. Kono lizwalo lamina lamihanisa kueza cwalo! Kacwalo, mwalatelela zelibulela lizwalo lamina ni kuzwelapili mwa musipili wamina. Ka nako yeo, muliko wo ufelile, mi muutulile.

ZEIBULELA BIBELE

 

Kulikiwa hakutalusi kuli mu batu babamaswe. Bibele ibonisa kuli kaufelaa luna lwakopananga ni miliko. (1 Makorinte 10:13) Sa butokwa ni kufita ki moluezeza haluli mwa muliko. Batu babañwi bazwelangapili kunahana nto yeñwi yemaswe mi hamulaho wa nako bapalelwanga kutiyela muliko. Babañwi bona batuhelanga kunahana nto yemaswe kapili-pili.

“Mutu ni mutu ulikiwa ka kuhohiwa ni kuhapiwa ki takazo yahae.” —Jakobo 1:14.

Ki kabakalañi haluswanela kuunga muhato kapili-pili halulikiwa?

Bibele ibonisa lika zeezahalanga zekona kutahisa kuli mutu aeze nto yemaswe. Jakobo 1:15 ibulela kuli: “Takazo [yemaswe] hase ihulile, izwala sibi.” Ka mubulelelo omuñwi, haluzwelapili kunahanisisa hahulu nto yeñwi yemaswe, kutaata hahulu kuli luambuke kueza nto yeo sina feela musali yaitwezi hasakoni kuambuka kupuluha. Nihakulicwalo, lwakona kuambuka kuba batanga ba litakazo zemaswe, mi lwakona kulikoma.

MOIKONA KUMITUSEZA BIBELE

 

Litakazo zemaswe zakona kukena mwa munahano waluna, kono hape lwakona kuzwisa litakazo zeo mwa munahano waluna. Ka mukwa ufi? Ka kuisa pilu kwa nto isili, inge cwalo kueza musebezi omuñwi, kuambola ni mulikanaa luna, kamba kunahana nto yeñwi yende. (Mafilipi 4:8) Hape kwatusa kuhupulanga zemaswe zekona kuezahala haiba lueza nto yemaswe. Ka mutala, lwakona kukatazeha mwa maikuto, mwa mubili, kamba silikani saluna ni Mulimu sakona kusinyeha. (Deuteronoma 32:29) Kuzwa fo, kulapelanga kwakona kulutusa. Jesu Kreste naabulezi kuli: “Muzwelepili kulapela, kuli musike mwakena mwa muliko.”—Mateu 26:41.

“Musike mwaipuma: Mulimu hapumiwi. Kakuli kaufela sacala mutu, ki sona hape sakakutula.”—Magalata 6:7.

 Mukona kutiyela cwañi muliko?

TABA YA NITI

 

Hamuipumana mwa muliko, muutwisise kuli muliko ki kukuezo kamba katwa, ili nto yekona kukenya mwa kozi sikuba, mutu yasalemuhi kozi, kamba sitoto. (Jakobo 1:14, litaluso ze kwatasi) Ka mutala haiba mutu akena mwa muliko wa kueza buhule, kueza cwalo kukona kumutahiseza butata kwapili.—Liproverbia 7:22, 23.

MOIKONA KUMITUSEZA BIBELE

 

Jesu naabulezi kuli: “Cwale haiba liito lahao la bulyo lakusitatalisa, ulikumule mi ulinepele kwahule ni wena.” (Mateu 5:29) Jesu naasatalusi kuli lukumule liito laluna luli! Kono naatalusa kuli haiba lubata kutabisa Mulimu, ka mubulelelo omuñwi, luswanela kubulaya lilama zaluna za mubili, kuli lusike lwaeza zemaswe. (Makolose 3:5) Taba yeo italusa kuli halukopana ni muliko, luswanela kuunga muhato kapili wa kuambuka kueza zemaswe. Muuna yasepahala wa Mulimu naalapezi kuli: “Ubiule meeto aka ku zesina tuso.”—Samu 119:37.

Fokuñwi kukona kuba taata kuba ni buiswalo, kakuli “nama yafokola.” (Mateu 26:41) Kacwalo, fokuñwi lukaezanga mafosisa. Nihakulicwalo, haiba lubakela mafosisa aluna ni kulika kataata kuambuka mukwa wa kuezanga bumaswe, Mubupi waluna, yena Jehova Mulimu, ukalubonisa “makeke ni mukekecima.” (Samu 103:8) Taba yeo yaluomba-omba luli!

“Kambe ulondoloza bufosi, wena Jah, ki mañi yanaaka yema fapilaa hao, wena Jehova?”—Samu 130:3.