Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUBELA NI MIKWA YEMINDE

1 Mube ni Mubonelo Oitikanelezi

1 Mube ni Mubonelo Oitikanelezi

Fokuñwi mukana mwaikutwa kuli mubata kueza licinceho kaufela zemutokwa kueza mwa bupilo bwamina ka nako iliñwi. Mukana mwaipulelela kuli, ‘Sunda ye nibata kutuhela kuzuba kwai, kutuhela kuitusisanga lipulelo za kukonka, kutuhela kutonanga hahulu busihu, nibata kukala kuezanga lipapali zetiisa mubili, nibata kukala kucanga lico zetusa mubili waka, ni kukala kulizezanga bo kuku luwaile.’ Kono kulika kukwanisa likonkwani zamina kaufela ka nako iliñwi kukatahisa kuli musike mwakwanisa nihaiba sikonkwani silisiñwi!

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Butali bu inzi ku ba ba ikokobeza.”Liproverbia 11:2.

Mutu yaikokobeza unani mubonelo oitikanelezi. Walemuha kuli haana nako kamba maata kamba miinelo yeemukonisa kupeta lika kaufela ka nako iliñwi. Kacwalo, mwa sibaka sa kulika kucinca lika kaufela ka nako iliñwi, ueza licinceho zeo hanyinyani-hanyinyani.

Kulika kukwanisa likonkwani zamina kaufela ka nako iliñwi kukatahisa kuli musike mwakwanisa nihaiba sikonkwani silisiñwi!

ZEMUKONA KUEZA

Muitute kuba ni mikwa yeminde hanyinyani-hanyinyani. Mihato yelatelela yakona kumitusa:

  1. Muñole mikoloko yemibeli—ili mukoloko wa mikwa yeminde yemubata kuba ni yona ni mukoloko wa mikwa yemaswe kaufela yemubata kutuhela. Muñole mikoloko yeo ka kutala; fa mukoloko ni mukoloko, muñole lika kaufela zemuhupula.

  2. Lika zemuñozi fa mikoloko yamina, mulitatamanise hande ka kukala ka zeli za butokwa hahulu ku mina ni kuyo feza ka zemuunga kusaba za butokwa hahulu.

  3. Fa mukoloko ni mukoloko, mukete fateñi mikwa isikai, nihaiba ulimuñwi kamba yemibeli, mi mukalise kusebeleza fa mikwa yeo. Hasamulaho, muye fa mukwa otatama kamba mikwa yemibeli yetatama yemuñozi fa mikoloko yamina.

Mueze zwelopili kapili ka kuyolisa mukwa omaswe ka mukwa omunde. Ka mutala, haiba fa mukoloko wamina wa mikwa yemaswe kunani taba ya kubuhanga hahulu TV mi fa mukoloko wamina wa mikwa yeminde kunani taba ya kuikambotanga ni batu bemulatana ni bona, mwakona kuikatulela kuli: ‘Mwa sibaka sa kutukisanga TV nisafita feela kwandu kuzwa kwa musebezi zazi ni zazi, nikalizezanga luwaile mulikani kamba yomuñwi wahabo na kuli niutwe nji lika limuzamaela cwañi.’