Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KUYA KA BIBELE

Sifapano

Sifapano

Batu babañata baanga kuli sifapano ki sisupo sebaswanela kuitusisa Bakreste. Kono haki batu kaufela babalumela kuli sifapano siswanela kutiniwanga mwa milala ni kupahekwa mwa mandu ni mwa likeleke.

Kana Jesu naashwezi fa sifapano?

ZEBABULELA BATU BABAÑWI

 

Maroma nebabulaile Jesu ka kumupaheka fa sifapano sene siezizwe fa likota zepeli.

ZEIBULELA BIBELE

 

Jesu naabulailwe “ka kumupaheka fa kota.” (Likezo 5:30, The New Jerusalem Bible) Bubeli bwa manzwi aitusisizwe ki bañoli ba Bibele kutalusa fanaabulaezwi Jesu abonisa kuli neli kota iliñwi isiñi zepeli. Ka kuya ka hatiso ya crucifixion in antiquity, linzwi la sigerike la stau·rosʹ, litalusa “musumo feela. Halitalusi ‘sifapano.’” Linzwi la xyʹlon, leliitusisizwe kwa Likezo 5:30, litalusa feela “musumo kamba kota yeotolohile ili fo Maroma nebakokotelanga batu babaatulezwi lifu.” *

Bibele hape ibonisa kuli Jesu naabulailwe ka nzila yeswana ni mone uboniseza mulao wa Maisilaele. Mulao neubonisa kuli: “Haiba mutu aeza sibi sesiswanela koto ya lifu mi ubulailwe, mi ki kale umupaheka fa kota, . . . mutu yapahekilwe fa kota ukutilwe ki Mulimu.” (Deuteronoma 21:22, 23) Ka kuama kwa mulao wo, muapositola Paulusi yanaali Mukreste naañozi kuli Jesu naafetuhile “sikuto mwa sibaka saluna, kakuli kuñozwi kuli: ‘Ukutilwe mutu kaufela yapahekilwe fa kota [xyʹlon].’” (Magalata 3:13) Ka kubulela cwalo, Paulusi naabonisize kuli Jesu naashwezi fa kota, kutalusa musumo ulimuñwi feela.

“Bamubulaya ka kumupaheka fa kota.”Likezo 10:39, The New Jerusalem Bible.

 Kana balutiwa ba Jesu nebaitusisanga sifapano kwa kulapela Mulimu kamba kwa kubonisa kuli ki Bakreste?

ZEIBULELA BIBELE

 

Hakuna foibulela Bibele kuli Bakreste ba kwa makalelo nebaitusisanga sifapano mwa bulapeli bwabona. Kono Maroma ba mwa miteñi yeo, ki bona bane baitusisanga nto yeswana ni sifapano kuswaniseza milimu yabona. Mi hamulaho wa lilimo zebatoba ze 300 kuzwa fanaashwezi Jesu, Mubusi wa Roma yabizwa Constantine akalisa kuitusisa sifapano kwa kuswaniseza limpi zahae, mi nako hainze iya, sifapano sakala kuitusiswa mwa keleke yetwi ki ya Sikreste.

Haiba batu bane basi Bakreste nebaitusisanga sifapano kwa kulapela milimu yabona, kana balutiwa ba Jesu nebaka itusisa sifapano kwa kulapela Mulimu wa niti? Ka kushutana ni batu bao, balutiwa ba Jesu nebaziba kuli Mulimu naasalati kuli batu bamulapele ka kuitusisa sika “sa sibupeho sifi kamba sifi” ni kuli Bakreste nebaswanela ‘kusaba kwa sebelezo ya milimu ya maswaniso.’ (Deuteronoma 4:15-19; 1 Makorinte 10:14) “Mulimu ki Moya,” mi batu habakoni kumubona. Kacwalo, Bakreste ba kwa makalelo nebasa itusisangi lika kamba lisupo kuli baikutwe kuba bukaufi ni Mulimu. Kono nebalapela Mulimu “ka moya,” ili kutalusa kuetelelwa ki moya okenile wa Mulimu osabonwi, mi nebalapela Mulimu “ka niti,” kutalusa kuli nebaeza ka kulumelelana ni tato ya Mulimu ka moipatululezwi mwa Mañolo.—Joani 4:24.

“Balapeli ba niti bakalapela Ndate ka moya ni ka niti.”Joani 4:23.

Bakreste baswanela kubonisa Cwañi kuli bakuteka Jesu Kreste?

ZEBABULELA BATU

 

“Nekuswanela kuli batu bakuteke hahulu sika sene siitusisizwe kwa kupilisa batu. . . . Mutu yatabela maswaniso, utabela muñaa maswaniso ao.”—New Catholic Encyclopedia.

ZEIBULELA BIBELE

 

Bakreste baswanela kuitumela ku Jesu kakuli lifu lahae litahisa kuli libi zabona liswalelwe, bakone kuatumela Mulimu, ni kuamuhela bupilo bobusa feli. (Joani 3:16; Maheberu 10:19-22) Hababulelelwangi kuli babonise likute kwa mpo yeo ka kupaheka sisupo sa Jesu kamba kubulela feela kuli balumela ku yena. Kakuli mane “tumelo ka ili yona haisina misebezi, ishwile.” (Jakobo 2:17) Bakreste baswanela kubonisa tumelo yabona ku Jesu. Ka mukwa ufi?

Bibele ibulela kuli: “Lilato lanani lona Kreste lalususueza, kabakala kuli se ki sona seluatuzi, kuli mutu alimuñwi naashwezi batu kaufela . . . kuli babapila batuhele kupilela bona bañi, kono bapilele yena yanaa bashwezi mi naazusizwe kwa bafu.” (2 Makorinte 5:14, 15) Bakreste basusuezwa ki mutala omunde wa Kreste wa lilato ka kucinca mupilelo wabona kuli bamulikanyise. Ka kueza cwalo, bakuteka Jesu ka nzila yende hahulu kufita kuitusisa sisupo mwa bulapeli.

“Se ki sona sesilatwa ki Ndate, kuli mutu kaufela yaamuhela Mwana ni kubonisa tumelo ku yena abe ni bupilo bobusa feli.”Joani 6:40.

^ para. 8 Hatiso yebizwa A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11th Edition, yeñozwi ki Ethelbert W. Bullinger, makepe 818-819.