Lipilaelo li mwa mifuta yemibeli, zeñwi zakona kulutusa, zeñwi zakona kulukenya mwa butata. Bibele ilutusa kuziba mifuta ya lipilaelo zeo.

Kana lwaswanela kubilaelanga?

TABA YA NITI

Lipilaelo litahisanga kuikalelwa, kusaba kamba kubilaela. Bakeñisa kuli lupila mwa lifasi lelimaswe, mañi ni mañi waluna fokuñwi wabilaelanga.

ZEIBULELA BIBELE

Mulena Davida naañozi kuli: “Moya wa ka u ka katazeha nako ye kuma kai, ni pilu ya ka ku swaba lizazi kaufela?” (Samu 13:2) Ki lika mañi zenetusize Davida kuitiisa? Naalapezi ku Mulimu kuzwelela kwatasaa pilu, mi naasepile hahulu kuli Mulimu naaka mubonisa lilato lelisa feli. (Samu 13:5; 62:8) Mane Mulimu ubata kuli lumutaluseze lipilaelo zaluna. Liñolo la 1 Pitrosi 5:7 libulela kuli: ‘Mu nepele lipilaelo za mina ku yena.’

Kuezeza balatiwa baluna nto yeñwi kukona kutahisa kuli lusike lwabilaela hahulu ka za bona

Nihakulicwalo, kunani lika zelukona kueza kuli lufelise lipilaelo zaluna. Ka mutala, Paulusi, yomuñwi wa bañoli ba Bibele hanaaikutwile ku “ikalelwa za liputeho kaufela,” naaezize ka taata ku omba-omba ni kususueza batu banaaikalelwa ka za bona. (2 Makorinte 11:28) Mwa taba yeo, kubilaela kwahae nekutusize, kakuli nekumususuelize kufa tuso yenetokwahala. Niluna lwakona kueza nto yeswana. Kusaisa babañwi pilu kukona kubonisa feela kuli hamuna lilato.—Liproverbia 17:17.

“Mu si ke mwa isa pilu ku za mina feela, kono mu ise pilu ni ku za ba bañwi.”Mafilipi 2:4.

 Mukona kueza cwañi haiba munani lipilaelo zeñata?

TABA YA NITI

Batu bakona kubilaezwa ki lika zene basika eza hande kwamulaho, zebaka eza kwapili, kamba kubilaezwa ki butata bwa kutokwa masheleñi. *

ZEIBULELA BIBELE

Kubilaezwa ki mafosisa ene muezize kwamulaho: Batu babañwi mwa linako za baapositola neli macakolwa, babukuli, mahule, ni masholi pili basika ba kale Bakreste. (1 Makorinte 6:9-11) Kufita kuisa pilu kwa mafosisa ene baezize kwamulaho, nebacincize mizamao yabona ni kusepa kuli Mulimu ukaba bonisa makeke amatuna mi uezanga cwalo ka kuitatela. Liñolo la Samu 130:4 libulela kuli: “swalelo i fumanwa ku wena [Mulimu], kuli u sabwe.”

Kubilaezwa ki lika za kwapili: Jesu Kreste naabulezi kuli: “Mu si ke mwa bilaela za kamuso, kakuli la kamuso li taha ni lipilaelo za lona.” (Mateu 6:25, 34) Jesu naatalusañi? Mubilaezwe ki matata emukopana ni ona kacenu. Musike mwabilaezwa hahulu ki matata emukopana ni ona kacenu ka kunahana za matata emuka kopana ni ona kwapili, kakuli kueza cwalo kukamipalelwisa kueza katulo yeswanela kamba kukatahisa kuli mueze likatulo ka kumata-mata. Hape muhupule kuli hamulaho wa nako, lika zemubilaela ka nako yacwale halina kuezahala.

Lipilaelo za kutokwa masheleñi: Muuna yomuñwi yabutali akile alapela kuli: “U si ke wa ni fa bubotana, nihaiba bufumu.” (Liproverbia 30:8) Kono naakolwa ka zanaanani zona, ili nto yatabela Mulimu. Kwa liñolo la Maheberu 13:5, lubala kuli: “Mwa mukwa wa mina, lilato la ku lata bufumu li be siyo; mu kolwe ki se mu na ni sona; kakuli Mulimu u ize: Ha ni na ku ku tuhela, ha ni na ku ku fulalela.’” Ka kushutana ni masheleñi akona kusalutusa fokuñwi, Mulimu haakoni kupalelwa kutusa batu babamusepile ni babapila bupilo bobubunolo.

“Ha ni si ka bona ya na ni niti a tuhelwa, a yumbwa, kamba bana ba hae ku pila ka ku ikupela buhobe.”Samu 37:25.

Kana kunani nako yeluka pila lusina lipilaelo?

ZEBABULELA BATU BABAÑWI

Mwa taba yenehatisizwe mwa mutende omuñwi obizwa The Guardian ka silimo sa 2008, mubihi wa makande yabizwa Harriet Green, naabulezi kuli: “Ki kale lukena mwa nako yeba bilaela hahulu batu.” Ka silimo sa 2014, Patrick O’Connor naañozi mwa mutende omuñwi obizwa The Wall Street Journal kuli: “Batu babapila kwa America sebabilaela hahulu kufita haisali.”

ZEIBULELA BIBELE

“Pilu ye tezi lipilaelo i inamisa mutu; Kono linzwi le li bulelwa ka musa la mu tabisa.” (Liproverbia 12:25) “Linzwi le li bulelwa ka musa” sihulu likona kufumanwa mwa taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu. (Mateu 24:14) Mubuso wo, ili mulonga otomilwe ki Mulimu utuha ueza lika zelusakoni kueza, ili kufelisa lipilaelo kaufela ka kufelisa lika zetahisa lipilaelo, kukopanyeleza cwalo ni matuku ni lifu! “[Mulimu] u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a [luna], mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku.” —Sinulo 21:4

“Haike Mulimu ya fa sepo a mi taze tabo ni kozo kaufela ka ku mu sepa kwa mina.”Maroma 15:13.

^ par. 10 Batu babanani butata bwa kubilaelanga ka nako kaufela, baswanela kuyo bonana ni mualafi. Mwa magazini ya Muzuhe! hakuhatiswangi likalafo zemutokwa kulatelela.