LA Pelekelo, la April 25, 2015, nekubile ni zikinyeho yetuna hahulu mwa Nepal, ili naha ya malundu ye kwa mutulo wa India. Zikinyeho yeo neiezahalezi kwa sibaka sesi kwa mutulo-wiko, wa tolopo ya Kathmandu, mi kuzwa fa sibaka seo kuya kwa tolopo yetuna ya Kathmandu, kuunga likilomita zebato ba ze 80. Ka bumai, batu babafitelela 8,500 nebashwile, ili kutahisa kuli zikinyeho yeo ibe yona yenebulaile batu babañata ka kufitisisa kwa likozi za ka taho zekile zaezahala mwa Nepal. Mandu afitelela 500,000 naasinyehile. Kunani Lipaki za Jehova ba 2,200 babafumaneha mwa naha ya Nepal, mi buñata bwabona nebapila mwa sibaka mone kubile ni zikinyeho. Ka bumai, Paki yomuñwi naashwile ni bana bahae bababeli.

Paki wa libizo la Michelle naabulezi kuli: “Zikinyeho yeo neeizahezi ka nako yeo liputeho zenenatilwe hahulu ki zikinyeho, nelieza mikopano ya puteho. Kambe kuli zikinyeho yeo neiezahezi buñata bwa batu inze bali kwa mandu, palo ya batu bane bakaholofala ni kushwa neikaba yetuna.” Ki kabakalañi batu bane bafumanehile kwa mikopano hane basika shwa kamba kuholofala? Sene situsize ki mone iyahezwi Ndu ya Mubuso.

“CWALE LWABONA TUSO YA KUEZA CWALO!”

Mandu A Mubuso a mwa Nepal ayahilwe ka nzila yeakonisa kutiyela zikinyeho. Bo Man Bahadur ili bayahi ba Mandu A Mubuso, babulela kuli: “Selubuzizwe hañata libaka haluyahanga mitomo yetiile nihaiba ya miyaho yeminyinyani hahulu. Cwale lwabona tuso ya kueza cwalo!” Hamulaho wa zikinyeho, batu nebalumelelizwe kupila mwa Mandu A Mubuso. Kusina taba ni muinelo otaata wo, Lipaki za Jehova ni batu babapila mabapa ni bona, nebaikutwile kusilelezwa.

Lipaki za Jehova ni batu bane bapila mabapa ni bona, nebafumani makundamo mwa Mandu A Mubuso

Baana-bahulu ba Sikreste bakala kubata mizwale ni likaizeli bane batondahala. Paki yomuñwi wa libizo la Babita, naabulezi kuli: “Baana-bahulu nebaiyakatwa hahulu buiketo bwa mizwale babona kufita bwabona. Nelutabisizwe ki lilato lene lubonisizwe.” Hase kufitile lizazi lililiñwi kuzwa foiezahalela zikinyeho, kwataha mizwale babalaalu baba mwa katengo kakaokamela musebezi wa Lipaki za Jehova mwa Nepal, hamoho cwalo ni baokameli ba mupotoloho, mi bakala kupotela liputeho kuli bazibe zebatokwa mizwale ni kuli batuse baana-bahulu ba mwa liputeho.

Bo Gary Breaux ba kwa ofisi yetuna yeetelela musebezi wa mwa lifasi kaufela wa Lipaki za Jehova, nebapotezi batu bane baholofezi

Hamulaho wa mazazi a 6 kuzwa foiezahalela zikinyeho, bo Gary Breaux babazwa kwa United States, ili kwa ofisi yetuna yeetelela musebezi wa mwa lifasi kaufela wa Lipaki za Jehova, bataha kwa Nepal ni bakubona bo Ruby. Bo Reuben babali mwa katengo kakabulezwi fahalimu, babulela kuli: “Bakeñisa filikanyo ni muinelo otaata one uli mwa Kathmandu, nelusasepi kuli Muzwale Breaux naakataha. Kono naaikatulezi kutaha mi naatile! Lipaki ba mwa silalanda seo nebaitebuhile hahulu kupotelwa ki muzwale Breaux.”

‘LUIKUTWA KUBA BUKAUFI HAHULU NI MIZWALE BALUNA’

Bo Silas babasebeleza kwa ofisi ya Lipaki za Jehova mwa Nepal, babulela kuli: “Luwaile lwaluna hase lulukisizwe, lwakala kuamuhela mawaile busihu ni musihali! Mizwale baluna mwa lifasi kaufela nebaiyakatwa luna. Nihaike kuli nelusautwi lipuo zene baitusisa babañwi, neluziba kuli luli mizwale baluna balulata mi nebatabela kulutusa.”

Sikwata sa Lipaki babali baalafi babazwa kwa Europe nebatusize batu bane baholofezi

 Hamulaho wa mazazinyana kuzwa foiezahalela zikinyeho yeo, Lipaki ba mwa silalanda batisa lico kwa Mandu A Mubuso kuli batuse babatokwile. Kuzwa fo, kwatomiwa Katengo Kakatusa Babatezwi ki Likozi, mi lituso zakala kutaha, sihulu kuzwelela kwa Bangladesh, India, ni Japan. Hamulaho wa mazazi, sikwata sa Lipaki babali baalafi babazwa kwa Europe bataha mi batofitela ku yeñwi ya Mandu A Mubuso. Onafo feela bakalisa kusebeza, mi batatuba mobaholofalezi mizwale ni kubatusa kuli basike banahana hahulu za zikinyeho yeo.

Ka kutalusa mone baikutwela babañata, musali yabizwa Uttara naabulezi kuli: “Zikinyeho yeo neli yemaswe ni yesabisa hahulu. Kono hasamulaho, neluikutwile kuba bukaufi hahulu ni mizwale baluna.” Ka niti, zikinyeho yeo neisika fokolisa lilato lebanani lona batu ba Jehova ku yena ni kwa batu babañwi. Kono zikinyeho yeo neitiisize lilato labona.