Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  No. 1 2017

Musali ya butali ukuteka lizwalo lahae

 KA KUYA KA BIBELE

Kusulula Mba

Kusulula Mba

Limba zeñata-ñata zasululwanga silimo ni silimo, mi palo ya limba zesululwanga zeo ki yetuna hahulu kufita palo ya batu babapila mwa linaha zeñwi zeñata.

Kana kusulula mba kufosahalile kamba ki keto ya ka butu?

ZEBABULELA BATU BABAÑWI

Basali basululanga limba ka mabaka ashutana-shutana, kukopanyeleza cwalo ni kutokwa hande masheleñi, kusautwana hande ni muuna, kubata kulukuluha kuli mutu aekeze kwa lituto zahae kamba kuli aeze nto yeñwi ya kuipilisa ka yona mwa bupilo, kamba kusatabela feela kuba me wa likwasha. Nihakulicwalo, babañwi baanga kuli kusulula mba kufosahalile kakuli bautwisisa kuli musali yasuluzi mba hasepahali.

ZEIBULELA BIBELE

Mulimu uunga bupilo kuba bwa butokwa hahulu, sihulu bupilo bwa mutu. (Genese 9:6; Samu 36:9) Taba yeo iama nihaiba ku mbututu yesali mwa mba, ili sibaka salukisize Mulimu kuli mbututu ihulele hande mwateñi. Muñoli yomuñwi wa Bibele naabulezi kuli: “Neu nipatile mwa mba ya bo ma.” Naazwezipili kuli: “Meeto ahao aniboni inze nili mbututu mwa mba; lilama zayona kaufela neliñozwi mwa buka yahao kulikana ni mazazi ane libupilwe.”—Samu 139:13, 16.

Mubonelo wa Mulimu ka za bupilo bwa mbututu yesika pepwa kale, neubonahezi hape ni mwa Mulao wanaafile sicaba sa Isilaele. Mi hape lwalemuhanga mubonelo wo ku mutu yanani lizwalo lelilutilwe ki Mulimu. Mulao wanaafile Mulimu neubonisa kuli mutu yaholofalize musali yaitwezi ni kubulaya mbututu yesika pepwa kale ya musali yo, naafiwanga koto ya lifu, ili kulifa bupilo bwa mbututu yeo ka bupilo bwahae. (Exoda 21:22, 23) Nihakulicwalo, baatuli nebanyakisisanga miinelo ni milelo ya mutu yatahisize kozi yeo pili basika atula kale.—Numere 35:22-24, 31.

Batu ni bona bafilwe lizwalo. Musali halatelela zelibulela lizwalo lahae kamba linzwi lahae la mwahali, ka kukuteka bupilo bwa mbututu ye mwa mba yahae, uka fumana mupuzo. * Haiba asautwi zelibulela lizwalo lahae, lizwalo lahae lika musisita kamba mane likamunyaza. (Maroma 2:14, 15) Ka niti, lipatisiso libonisa kuli basali babasululanga limba babanga ni lipilaelo zeñata ni kulembwala.

Kono kucwañi haiba batu baba ni mubonelo wa kuli buikalabelo bwa kuuta mwana bukaba bobutuna hahulu sihulu haiba musali aitwala ka kusa libelela? Munyakisise zasepisa Mulimu kwa batu babalatelela likuka zahae ka kusepahala. Sepiso yeo ili: “Yasepahala umueza ka kusepahala; yasina mulatu  haumufi mulatu.” (Samu 18:25) Hape lubala kuli: “Jehova ulata katulo yelukile, mi haana kuyubeka babasepahala bahae.”—Samu 37:28.

“Bapakelwa ki lizwalo labona, mi ka mihupulo yabona, basweli banyazwa kamba mane kuyemelwa.”Maroma 2:15.

Kono mukona kuezañi haiba mukile mwasulula fateñi mba?

ZEBABULELA BATU

Bo Ruth, babali me wa likwasha, nebaize: “Nese ninani kale bana babalaalu mi neniikutwa kuli nenisike nakona kubabalela bana babane. Kono hamulaho wa kusulula mba, neniikutwile kuli nto yene niezize neli yemaswe hahulu.” * Kono kana nebaezize nto yenesa konwi kuswalelwa ki Mulimu?

ZEIBULELA BIBELE

Jesu Kreste naabonisize mubonelo wa Mulimu fa litaba hanaabulezi kuli: “Hanisika tela kuto biza batu babalukile, kono ni tilo biza baezalibi kuli babake.” (Luka 5:32) Haiba luikutwa hahulu bumaswe kabakala bufosi boluezize ni kubakela bufosi bo ni kukupa Mulimu kuli aluswalele, ukaluswalela nihaikaba kuli luezize sibi sesituna. (Isaya 1:18) Samu 51:17 ibulela kuli: “Wena Mulimu, hauna kuhana pilu yelobehile ni yebakile.”

Mutu akupa swalelo ku Mulimu ka tapelo ni ka buikokobezo, ukaba ni lizwalo lelilukuluhile mi Mulimu ukamutusa kuba ni kozo ya mwa munahano. Liñolo la Mafilipi 4:6, 7 libulela kuli: “Kono mwa lika kaufela muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo; mi kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu zamina ni maata amina a kunahana.” * Bo Ruth nebakutezwi ki kozo ya mwa munahano hase baitutile Bibele ni kulapela ku Mulimu ili kumutaluseza maikuto abona kaufela. Nebaitutile kuli Mulimu “uswalela libi habuniti.”—Samu 130:4.

[Mulimu] haasika lueza ka kuya ka libi zaluna, mi haasika lukutiseza sesi luswanela kabakala lifoso zaluna.”Samu 103:10.

^ para. 8 Haiba kufumanwa kuli musali kamba mbututu ye mwa mba yahae ba mwa muinelo wa kuli yomuñwi kubona wakona kushwa, fo hakutalusi kuli musali uswanela kusulula mba. Haiba ki ka nako ya kupuluha, muuna ni musalaa hae bakatokwa kueza katulo ya kuketa kupilisa bupilo bwa mwana ni bwa musali. Mwa linaha zefumile kulukisizwe mialafelo yetusa hahulu mwa miinelo yecwalo.

^ para. 12 Mabizo amañwi acincizwe.

^ para. 14 Mutu wakona kuba ni kozo ya mwa munahano haiba unani sepo ya kuli batu babashwile bakazuha. Mubone taba yeli, “Lipuzo ze Zwa Kwa Babali” mwa magazini ya Tawala ya Mulibeleli ya April 15, 2009, yenyakisisa likuka za mwa Bibele zebonisa kuli mwendi mbututu yeshwile inze isika pepwa kale yakona kuzusiwa kwa bafu.