Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KUYA KA BIBELE

Lihalimu

Lihalimu

Batu babañata banani mibonelo yeshutana-shutana ka za taba ya lihalimu mi ki taba yelyanganisa hahulu batu. Nihakulicwalo, zeiluta Bibele ka za lihalimu, lishutanela kwahule hahulu ni zebalutilwe batu babañata.

Lihalimu ki nto mañi?

ZEBABULELA BATU BABAÑWI

Batu banani litumelo zeñata ka za lihalimu ni zene libupezwi. Ka mutala:

  • Batu babañata babatwi ki Bakreste balumelelana ni manzwi a mwa buka ya New Catholic Encyclopedia, yetalusa kuli lihalimu “ki sibaka kobayanga batu babashwile babafuyauzwi ki Mulena.”

  • Mueteleli wa bulapeli bwa Sijuda yabizwa Bentzion Kravitz utalusa kuli bulapeli bwa Sijuda buiyakatwa hahulu bupilo bolupila ka nako ya cwale kufita bupilo bobubanga teñi hamulaho wa lifu. Kono hape uakaleza kuli “mwa lihalimu, mutu uyobanga ni tabo yetuna hahulu ni kuikutwa hahulu kuba bukaufi ni Mulimu kufita mwanaainezi hanaasali fa lifasi.” Kravitz uzwelapili kutalusa kuli, “nihaike kuli bulapeli bwa Sijuda buluta kuli batu bayanga kwa lihalimu, Torah zona libuka za pili zeketalizoho za mwa Bibele halibuleli hahulu ka za lihalimu.”

  • Bulapeli bwa Sihindu ni bwa Sibuddha buluta kuli lihalimu li mwa likalulo zeñata. Ki sibaka sa kona kupumulela teñi mutu ka nakonyana ilikuli hamulaho wa nako, akone kupepwa sinca fa lifasi kamba kuya kwa Nirvana ili sibaka sesinde hahulu kufita lihalimu.

  • Batu babañwi habalumeli tuto ifi kamba ifi ya bulapeli yakuli batu bayanga kwa lihalimu mi babulela kuli lituto zecwalo ki mihupulo yasanana yesina tuso.

Taba ya lihalimu ilyanganisa hahulu batu babañata

ZEIBULELA BIBELE

Mwa Bibele, linzwi la “lihalimu” litalusa lika zeñata. Ka mutala:

  • Liñolo la Genese 1:20 litalusa za kubupiwa kwa linyunywani ze ‘fufa fahalimwaa lifasi, mwa sibaka sa lihalimu.’ Kacwalo, mwa timana yeo, linzwi la “lihalimu” litalusa mbyumbyulu yelukona kuiponela.

  • Liñolo la Isaya 13:10 libulela za ‘linaleli za kwa lihalimu, ni milalambinda yazona’ ilikutalusa lihalimu mokuinzi linaleli.

  • Bibele italusa za ‘mahalimu’ ili sibaka sapila kusona Mulimu mi hape ibulela kuli ‘kwa lihalimu kunani mangeloi.’ (1 Malena 8:30; Mateu 18:10) Mulemuhe kuli manzwi a kuli ‘mahalimu’ ni “lihalimu” haki a swanisezo feela kono atalusa sibaka luli kokupila libupiwa za moya. *

“Ukumela, u li mwa lihalimu, u bone unzo li mwa sibaka sa hao se si kenile, se si liseli.”Isaya 63:15.

 Kana batu kaufela babande bayanga kwa lihalimu habashwa?

Bibele hailuti kuli lifasi ki sibaka mwakupila ka nakonyana feela ni kulibelela kushwa ilikuli luye kwa lihalimu. Bibele ibonisa hande fokusweu kuli Mulimu naasika lela kuli batu bashwange. Munyakisise taba ye:

  • Mulimu naabulelezi Adama ni Eva kuli: “Mu tahise lusika, mu ate, mu tale mwa lifasi.” (Genese 1:28) Batu nebaka pila fa lifasi kuya kuile. Taba feela yeneka tahisa kuli batu bapili bashwe, ki kusautwa Mulimu. Ka bumai nebaiketezi kusautwa, Mulimu.—Genese 2:17; 3:6.

  • Kusautwa kwa Adama nekusika tahisa feela kuli yena ni musalaa hae bashwe kono hape kutahisize kuli batu kaufela bashwange. (Maroma 5:12) Kana taba yeo itahisize kuli batu basike baba ni sepo?

  • Bibele ibulela kuli “ku na ni mahalimu a manca ni lifasi le linca ze lu libelezi ka ku ya ka sepiso ya [Mulimu].” * (2 Pitrosi 3:13) Mulimu ukalukisa sinca lifasi laluna ka Mubuso wahae sina feela mwanaalelezi kwa makalelo, “mi lifu ha li sa na ku ba teñi.” (Sinulo 21:3, 4) Kana liñolo le, litalusa za bupilo bwa kwa lihalimu kamba bwa fa lifasi? Kuli nto yeñwi ibulelwe kuli ‘ha i sa na ku ba teñi,’ uzibe neibanga teñi pili. Kono hakuna yakile ashwa kwa lihalimu. Kacwalo, liñolo le, litalusa zekaezahala fa lifasi onafa, ili fone lulukiselizwe kupila ni folunyolelwa kutopila ni balatiwa baluna. Bibele hape italusa kuli babashwile bakazuha ni kuto zwelapili kuswalisana ni balatiwa babona.—Joani 5:28, 29.

Batu babañata batabisizwe hahulu ki kuziba zeiluta Bibele luli ka za lihalimu. Ka mutala, muuna yabizwa George, yanaabanga mwa bulapeli bwa Katolika ubulela kuli: “Nenitabisizwe hahulu ki kuziba zeiluta Bibele ka za kupila kuya kuile fa lifasi. Neniutwisisize hande tuto yeo kufita tuto ya kuya kwa lihalimu.” *

“Haili mahalimu, ki mahalimu a Muñaa Bupilo, mi lifasi u li file bana ba batu.”Samu 115:16.

^ par. 13 Ka niti, Mulimu ki sibupiwa sa moya isiñi sa nama. (Joani 4:24) Kacwalo, sibaka sa pila kusona siswanela kuba sibaka kokupila libupiwa za moya ili sesishutana ni sibaka mokupila libupiwa za nama.

^ par. 19 Linzwi la kuli “lifasi le linca” halitalusi pulaneti luli yenca ya lifasi; kono ki linzwi la swanisezo lelitalusa batu babalumelelwa ki Mulimu babaka pila fa lifasi.—Samu 66:4.

^ par. 20 Bibele iluta kuli mwa Mubuso wa Mulimu, ki batu feela ba 144,000 babaka yo busa ni Jesu kwa lihalimu.—1 Pitrosi 1:3, 4 Sinulo 14:1.