Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  No. 1 2016

Muzibañi ka za Lipaki za Jehova?

Muzibañi ka za Lipaki za Jehova?

Mwalubonanga halunze lueza musebezi waluna wa kukutaza kwa nyangela. Mwendi mubalile ka zaluna mwa mitende kamba kuutwa zaluna kwa batu babañwi. Kono muzibañi luli ka za Lipaki za Jehova?

MUTATUBE ZIBO YAMINA

Fa taba ni taba mulaitele mwa kambokisi kubonisa kuli ki niti kamba ki buhata.

NITI BUHATA

 1. Lipaki za Jehova ki Bakreste.

 2. Lipaki za Jehova balumela kuli lika kaufela nelibupilwe mwa mazazi luli a 6 a lihola ze 24.

 3. Lipaki za Jehova habaamuheli likalafo za kwa sipatela.

 4. Lipaki za Jehova balumela litaba kaufela ze mwa Bibele.

 5. Lipaki za Jehova baitusisanga feela Bibele yabona.

 6. Lipaki za Jehova bacincize Bibele yabona kuli ilumelelane ni litumelo zabona.

 7. Lipaki za Jehova habaikenyangi mwa litaba zeezahala mwa lilalanda zebapila ku zona.

 8. Lipaki za Jehova banyaziseza batu baba mwa bulapeli bobuñwi.

Kuli mufumane likalabo, mubone likepe lelitatama.

 1.  1 NITI. Lulikanga ka molukonela kaufela kulatelela lituto zanaalutile Jesu Kreste ni kulikanyisa mupilelo wahae. (1 Pitrosi 2:21) Nihakulicwalo, lushutuna ka linzila zeñata ni likwata za bulapeli zeipapata kuba Bakreste. Ka mutala, luitutile kuli Bibele iluta kuli Jesu haki kalulo ya Silalu kono ki Mwanaa Mulimu. (Mareka 12:29) Halulumeli kuli moyo haushwi kamba kuli mwa Bibele kunani mañolo abulela kuli Mulimu ucisanga batu mwa lihele kuya kuile. Hape halulumeli kuli batu babaetelela mwa misebezi ya bulapeli baswanela kufiwa mabizo abatahiseza kuli baikutwe kuba babutokwa kufita babañwi.—Muekelesia 9:5; Ezekiele 18: 4; Mateu 23:8-10.

 2. 2 BUHATA. Lwalumela kuli Mulimu ki yena yabupile lika kaufela. Kono halulumelelani ni batu babalumela kuli lika kaufela nelibupilwe mwa mazazi luli a 6 a lihola ze 24. Kabakalañi? Kakuli mihupulo ya batu bao yalwanisana ni zeiluta Bibele. Ka mutala, batu babañwi balumela kuli mazazi a 6 akubupa lika neli mazazi luli a 6 a lihola ze 24. Kono mwa Bibele, linzwi lakuli “lizazi” likona kutalusa nako yetelele luli. (Genese 2:4; Samu 90:4) Kutuha fo, batu babañwi babalumela mwa tuto yeo, baluta kuli lifasi selibeli teñi ka lilimo zeeza likiti lisikai. Kono Bibele iluta kuli lifasi ni lika kaufela ze mwa mahalimu, nelibile teñi lilimo zeñata pili mazazi a 6 akubupa lika asika kalisa kale.Genese 1:1.

 3. 3 BUHATA. Lwaamuhela likalafo za kwa sipatela. Mane babañwi ku luna ki baalafi sina mwanaainezi Luka Mukreste wa mwa linako za baapositola. (Makolose 4:14) Kono haluamuheli likalafo zelwanisana ni likuka za mwa Bibele. Ka mutala, halulumeli likalafo za kupompelwa mali bakeñisa kuli Bibele hailumelezi kuca mali.—Likezo 15:20, 28, 29.

  Nihakulicwalo, luna ni mabasi aluna, lulikanga kuipumanela likalafo zeswanela. Mane batu babañwi bakalile kuamuhela likalafo zakusa pompelwa mali sina mobaezeza Lipaki za Jehova. Mwa linaha zeñata, bakuli sebakona kuambuka likozi zetiswa ki kupompelwa mali zecwale ka matuku atiswa ki kusalumelelana kwa mali apompezwi mutu, ni mafosisa abaezanga baalafi.

 4. 4 NITI. Lulumela kuli Bibele mutumbi itahile ‘ka susumezo ya moya wa Mulimu mi ya tusa.’ (2 Timotea 3:16) Bibele mutumbi ikopanyeleza Mañolo a Testamente Yakale ni a Testamente Yenca sina mobaabizeza batu babañata. Luna lubizanga likalulo za Bibele zepeli zeo kuli ki Mañolo A Siheberu ni Mañolo A Sigerike A Sikreste. Ka mukwa wo, lutusa batu kusanga kuli likalulo zeñwi za Bibele seli zakale hahulu kamba kuli halisana tuso.

 5.  5 BUHATA. Haluituta Bibele, luitusisanga Libibele zeñwi. Kono mwa lipuo zenani Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures, luitusisanga hahulu yona bakeñisa kuli itolokilwe ka kunepahala, ibunolo kuiutwisisa, mi libizo la Mulimu lafumaneha mwateñi. Munge ka mutala moliitusisezwa libizo la Mulimu lona la Jehova. Mwa manzwi a makalelo a mwa Bibele yeñwi, kunani mukoloko wa mabizo a batu ba 79 ili bao mwendi nebatusize mwa musebezi wa kutoloka Bibele yeo. Kono mwa Bibele yeswana yeo hakuna libizo la musimululi wa yona tota yena Jehova Mulimu! Kono mwa Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures mona kunani libizo la Mulimu ka mo neliinezi mwa miputo yakale.

 6. 6 BUHATA. Halulemuhanga kuli litaba zelulumela halilumelelani nihanyinyani ni zeibulela Bibele, lwacincanga kutwisiso yaluna. Lusika ba kale ni Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures yenezwile ka silimo sa 1950, neluitusisanga Libibele zeñwi zeneliteñi ka nako yeo mi nelutalusanga hande litumelo zaluna.

 7. 7 BUHATA. Musebezi waluna wa kukutaza utusa batu babañata. Lutusize batu babañata kutuhela lika zemaswe zecwale ka kuituisisa maswe milyani yekola ni kunwa hahulu bucwala. Lituto zaluna za kuluta batu kubala ni kuñola zeeziwa mwa lifasi kaufela, litusa batu babañata kuziba kubala ni kuñola. Hape lutusanga batu babatahezwi ki likozi ibe kuli ki Lipaki za Jehova kamba kutokwa. Luomba-ombanga ni kutusa batu babawezwi ki likozi kuba ni silikani sesinde ni Mulimu sihulu habali mwa linako zetaata ze cwalo.

 8. 8 BUHATA. Lulatelela kelezo ye mwa Bibele ya ku ‘kuteka batu ba mufuta kaufela’ kusina taba ni bulapeli bwabona. (1 Pitrosi 2:17) Ka mutala, nihaike kuli mwa linaha zeñwi kunani Lipaki za Jehova babañata hahulu haluhapelezangi batu balipolitiki kamba batomi ba milao kuli bakwalele kamba kuhanisa misebezi yeeziwa ki bulapeli bobuñwi. Hape haluhapelezangi batomi ba milao kutoma milao yetahisa kuli batu babañwi baeze lika ka molulatela kamba kuli balumelelane ni lituto zaluna. Kono lufanga batu tukuluho yakuiketela zakueza sina mone lukabatela kuli ni bona baluezeze—Mateu 7:12.

Mwa taba ye, kunani litaba zezwa fa Webusaiti yaluna ya jw.org. Kuli muzibe zeñata, muye fa taba yeli, KA ZA LUNA > LIPUZO ZE BUZIWANGA HAÑATA.

1. Ka bakaleo, haluhani litaba za sayansi zebonisa kuli lifasi selibileteñi ka lilimo zeñata-ñata kono halulumelelani ni batu babalumela kuli lika kaufela nelibupilwe mwa mazazi luli a 6 a lihola ze 24.

2. Nto yeñwi hape ki kuli: Bibele ya New World Translation Isweli kufiwa kwa batu basatokwi kulifa señwi. Ka bakaleo, batu babañata sebakona kuipalela Bibele mwa lipuo zabona. Bibele ya New World Translation seifumaneha mwa lipuo zebato ba 130. Mane mwakona kuipalela yona nihaiba fa Webusaiti yaluna ya www.jw.org.

3. Nzila yeñwi yeluitusisanga ka yona masheleñi a linubu, ki kutusa batu babatahezwi ki likozi. (Likezo 11:27-30) Bakeñisa kuli musebezi waluna ueziwa ki baitateli babasa lifiwi sesiñwi, masheleñi kaufela alufumananga aitusiswanga kwa kufa batu tuso yebatokwa, isiñi kwa kuholisa babeleki.