Batu babañwi baipapata kuli ki balapeli, kono habautwisisi luli kuli “tumelo” kiñi. Tumelo ki nto mañi, mi ki kabakalañi haili ya butokwa?

Tumelo ki nto mañi?

ZEBABULELA BATU BABAÑWI

Batu babañata banahana kuli mutu yanani tumelo ulumela feela taba yeñwi kusina bupaki bobukolwisa. Ka mutala, munyakisise mutu yali mulapeli yabulela kuli: “Nalumela ku Mulimu.” Haiba mutu yo abuziwa kuli: “Ki kabakalañi haulumela ku Mulimu?” mwendi ukona kualaba kuli: “Kona monihuliselizwe” kamba ukona kubulela kuli: “Kona zenilutilwe kuzwa kwamulaho.” Mwa muinelo ocwalo, kukona kubonahala kuli kunani shutano yenyinyani mwahalaa kuba ni tumelo ni kulumela feela lika kusina bupaki.

ZEIBULELA BIBELE

“Tumelo ki sepo ye tiile ya ze sepisizwe, ki bupaki bo bu kolwisa bwa lika za niti ze sa bonwi.” (Maheberu 11:1) Kuli mutu abe ni sepo yetiile mwa lika zasepisizwe, uswanela kuba ni mabaka autwahala atahisa kuli abe ni sepo yeo. Mane, linzwi leliitusisizwe mwa puo ya kwa makalelo lelitokilwe kuli “sepo ye tiile” halitalusi feela kuba ni maikuto kamba kunahana nto yeñwi yatabela feela mutu kuli iezahale. Kacwalo, tumelo iama kuba ni buikolwiso bobutomile fa bupaki.

“Tulemeno twa Mulimu to tu sa bonahali tu iponahaza hande haisamba lifasi li ezwa, kakuli tu lemuhiwa ka lika ze ezizwe, nihaiba ona maata a hae a kamita ni Bumulimu bwa hae.”Maroma 1:20.

Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kuba ni tumelo?

ZEIBULELA BIBELE

“Ha ku si na tumelo ha ku konahali ku tabisa Mulimu, kakuli ya mu atumela u swanela ku lumela kuli Mulimu u teñi mi ki yena ya fa mupuzo ku ba ba tiiseza ku mu bata.”—Maheberu 11:6.

Sina mokutaluselizwe kwa makalelo a taba ye, batu babañata balumela ku Mulimu bakeñisa kuli kona mobalutezwi. Bakona kubulela kuli: ‘Kona monihuliselizwe.’ Kono Mulimu ubata kuli babamulapela babe ni buikolwiso bwa kuli uteñi luli ni kuli wabalata. Ki lona libaka Bibele haikoñomeka butokwa bwa kutiiseza kubata Mulimu, ilikuli lufite fa kumuziba luli.

“Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.”Jakobo 4:8.

 Lukona kuba cwañi ni tumelo?

ZEIBULELA BIBELE

Bibele ibulela kuli: “Tumelo i taha ka se si utwilwe.” (Maroma 10:17) Kacwalo, muhato wapili okona kutusa mutu kuba ni tumelo ku Mulimu ki ‘kuutwa’ zeiluta Bibele luli ka za hae. (2 Timotea 3:16) Kuituta Bibele kuka mitusa kufumana likalabo za niti kwa lipuzo za butokwa zecwale ka zelatelela: Mulimu ki mañi? Ki bupaki mañi bobubonisa kuli Mulimu uteñi? Kana Mulimu waiyakatwa na luli? Mulimu ulela kuezañi kwapili?

Bupaki bwa kuli Mulimu uteñi bwaiponahalela kai ni kai

Lipaki za Jehova bakatabela kumitusa kuituta Bibele. Sina mokutaluselizwe fa Webusaiti yaluna ya jw.org: “Lipaki za Jehova balata kuluta batu ka za Bibele, niteñi, haluhapelezi mutu ufi kamba ufi kuli aswalisane ni bulapeli bwaluna. Kono ka likute, lubonisanga feela zeibulela Bibele, inze luhupula kuli mañi ni mañi unani tukelo ya kuiketela zakalumela.”

Niti ya taba ki kuli, tumelo yamina iswanela kutoma fa bupaki bomuiponela hamunze munyakisisa buniti bwa litaba zemubala mwa Bibele. Ka kueza cwalo, mukalatelela mutala wa baituti ba mwa linako za baapositola bane “ba amuhezi linzwi ka ku tukufalelwa hahulu, ba nze ba tatuba Mañolo ka tokomelo zazi ni zazi kuli ba zibe haiba lika zeo ne li li cwalo.”—Likezo 17:11.

“Kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, ba tokwa ku zwelapili ku ku ziba, wena Mulimu a nosi wa niti, ni yo lumile, yena Jesu Kreste.”—Joani 17:3.