Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  November 2015

 KA KUYA KA BIBELE

Kufela Kwa Lifasi

Kufela Kwa Lifasi

Liñolo la 1 Joani 2:17 libulela kuli: “Lifasi la fela ni takazo ya lona.” Ki “lifasi” lifi ona leo? Likafela cwañi mi ikabalili?

Ki “lifasi” lifi lelika fela?

ZEIBULELA BIBELE

Bakeñisa kuli lifasi lelibulezwi mwa liñolo leo, linani ‘litakazo’ zesatabisi Mulimu, haki lifasi tenyene. Kono ki batu babasa utwi Mulimu, ili babali lila zahae. (Jakobo 4:4) Batu bao, “ba ka atulelwa koto ya sinyeho ya ku ya ku ile.” (2 Matesalonika 1:7-9) Kono batu babasi “ba lifasi” ili babalatelela taelo ya Jesu Kreste, banani sepo yakupila kuya kuile.—Joani 15:19.

Mane liñolo la 1 Joani 2:17 lifela ka kubulela kuli: “Ya eza tato ya Mulimu u ina ku ya ku ile.” Ka niti, mutu kaufela yaeza tato ya Mulimu unani sepo yakupila kuya kulile fa lifasi ona fa, sina mo liboniseza liñolo la Samu 37:29 lelibulela kuli: “Ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.”

“Mu si ke mwa lata lifasi kamba lika ze mwa lifasi. Haiba mutu u lata lifasi, lilato la Ndate ha li yo ku yena.”1 Joani 2:15..

Lifasi likafela cwañi?

ZEIBULELA BIBELE

Lifasi likafela ka linzila zepeli zetuna. Sapili, Mulimu ukasinya bulapeli bwa buhata bobuyemelwa ki lihule lelibizwa “Babilona yo Mutuna.” (Sinulo 17:1-5; 18:8) Babilona yo Mutuna yo, nihaipapata kusepahala ku Mulimu, uswalisani hahulu ni babusi ba lifasi ni baeteleli ba likopano za bupolitiki. Kono babusi bao baka mukwenuhela. ‘[Ba] ka toya lihule mi ba ka mu shandaula ni ku mu siya mapunu, mi ba ka ca nama ya hae ni ku mu cisa ka mulilo ku feleleza.’—Sinulo 17:16.

Kutuha fo, Mulimu ukataseza “malena ba lifasi kamukana.” Malena ba lifasi bao hamohocwalo ni batu kaufela babamaswe bakasinyiwa mwa “ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu ya Maata-Ote,” yebizwa hape kuli “Armagedoni.”—Sinulo 16:14, 16.

“A mu bate Muñaa Bupilo, mina kaufela ba ba ishuwa mwa lifasi . . . Mu bate ze lukile, mu bate buikokobezo; mwendi mu ka suhana mu silelezwa mwa lizazi la buhali bwa Muñaa Bupilo.”Zefania 2:3.

 Lifasi likafela lili?

ZEIBULELA BIBELE

Mafelelezo akataha batu kaufela hase bautwile ka za Mubuso wa Mulimu osweli kukutazwa mwa lifasi kaufela, ili ona Mubuso oka yola mibuso ya batu. (Daniele 7:13, 14) Jesu Kreste naabulezi kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mateu 24:14) Musebezi wo wa kukutaza, ubonisa kuli Mulimu unani makeke ni katulo yelukile, mi ki kalulo ya “sisupo” sa kufela kwa lifasi. Sisupo seo hape sikopanyeleza lika ze cwale ka lindwa zesweli kulwaniwa mwa lifasi kaufela, lizikinyeho, tala, ni matuku.—Mateu 24:3; Luka 21:10, 11.

Kwandaa kulutaluseza za lika zeezahala mwa lifasi kacenu, Bibele hape ilutaluseza za mupilelo wa batu mwa “mazazi a maungulelo.” Bibele ibulela kuli: “Ku ka taha linako ze taata, ze ziyeza. Kakuli batu ba ka ba baitati, ba ba lata masheleñi, . . . ba ba sa utwi bashemi ba bona, . . . ba ba si na buiswalo, ba ba buhali, ba ba sa lati bunde, . . . ba ba lata minyaka ku fita ku lata Mulimu.” *2 Timotea 3:1-5.

Lifasi la cwale lituha ‘lifela.’—1 Joani 2:17

Lika zeo kaufela nelikalile kuezahala hahulu ibato ba ka silimo sa 1914 ili ka nako yene kubile ni Ndwa ya Lifasi Yapili. Kwandaa zeo, Mubuso wa Mulimu ukutalizwe mwa lifasi kaufela kuzwa feela ka silimo seo, mi Lipaki za Jehova babile ni tohonolo yakukutaza za Mubuso wo. Mane magazini yebaitusisa hahulu, inani toho ya taba yeli, Tawala ya Mulibeleli ye Zibahaza Mubuso wa Jehova.

“Hakulicwalo, mu zwelepili ku tona kakuli ha mu zibi lizazi kamba nako.”Mateu 25:13.

^ par. 14 Kuli mufumane litaba zeñata, mubone kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape yafumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.