Bo Maribel babulela kuli: “Bo ndate hane batuha ba kulukuluha mwa sipatela, nelukupile dokota wabona kuli alutaluseze linepo zanaafumani hanaatatubile mali abona. Dokota yo naalukolwisize kuli linepo zabona neli zende, kono saalitalimisisa ka tokomelo. Naakomokile hahulu hato bona kuli linepo zeepeli kuzona nesi zende! Akupa swalelo mi ki hona abiza dokota yomuñwi yali caziba. Ka nako ye, bo ndate baiketile. Kono lutabile hahulu bakeñisa kuli nelubuzize dokota lipuzo.”

Musika bonana kale ni dokota, muñole lisupo za butuku ni milyani yasweli kunwa mukuli

Kueza tumelelano ya kubonana ni baalafi ni kuinelanga mukuli mwa sipatela kwa katalisa. Muinelo one baipumani kuona bo Maribel, ubonisa kuli balikani kamba bana bahabo luna baakona kulutusa luli, kamba mane ku lupilisa. Mukona kutusa cwañi mutu yemulata

Musika ya kale kwa sipatela. Mutuse mukuli kuñola lisupo za butuku bwahae ni likalafo kamba milyani yasweli kunwa. Hape muñole lipuzo zemutokwa kubuza dokota. Mutuse mukuli kuhupula litaba zeama butuku bwahae kamba kuhupula haiba mwa lubasi kunani yanaakile akula butuku bo. Musike mwanahana kuli dokota waziba litaba kaufela zeama butuku bwamina kamba kuli ukamibuza zona.

Muteeleze ka tokomelo ku za bulela dokota, mumubuze lipuzo zeswanela mi muñole litaba zabutokwa

Ka nako yemuli kwa sipatela. Muboneteñi kuli mina ni mukuli wamina mwautwisisa litaba kaufela zabulela dokota. Mubuze lipuzo, kono musike mwa fa dokota liakalezo. Mulumeleze mukuli kubuza lipuzo ni kuikambota ni dokota. Muteeleze ka tokomelo mi muñole litaba za butokwa. Mukupe dokota kuli amitaluseze likalafo zeswanela. Fokuñwi neikaba hande kuli dokota ataluseze mukuli mualafelo omuñwi.

Mulundulule litaba zamibulelezi dokota mi mutatube litaelo zamifile zeama mwa kunwela milyani

Hase muzwile kwa sipatela. Muikambote ni mukuli ka za tumelelano yemuezize ni dokota. Muboneteñi kuli mukuli wa fumana kalafo yeswanela. Mumususueze kuli anwange milyani kulikana ni mwaataluselize dokota mi muzibise dokota kapili-pili haiba kuba ni butata bobukona kutiswa ki mulyani wo. Mususueze mukuli kuba ni mubonelo omunde ni kuzwelapili kulatelela litaelo zaafilwe zeama mwa kunwela milyani. Mumutuse kuziba zeñata ka za butuku bwahae.

 Hamuli mwa sipatela

Muboneteñi kuli mafomu a mukuli a kwa sipatela atalelelizwe hande

Muwe pilu mi mube ni temuho. Mukuli haswalwa mwa sipatela wakona kubilaela ni kuikutwa kutokwa tuso. Hamuka wa pilu ni kuba ni tokomelo, mukatusa batu babañwi kusabilaela hahulu ni kusa eza mafosisa. Muboneteñi kuli mafomu a mukuli akuina mwa sipatela atalelelizwe hande. Mukuteke tukelo ya mukuli ya kuiketela mwabatela kualafelwa. Haiba ukula hahulu kuli mane haakoni kubulela, mulatelele litaba zanaañozi ka za mwabatela kualafelwa kamba mubuze muyemeli wahae. *

Mutuse mukuli wamina ka momukonela kaufela kono musike mwafa madokota liakalezo

Munge mihato yeswanela. Musike mwasaba kubulela. Ponahalo yamina yekutekeha ni mikwa yamina yeminde zaakona kususueza madokota kuisa hahulu mamelelo ku mukuli ni kumubabalela hande. Mwa lipatela zeñata, bakuli batatubiwanga ki madokota babashutana-shutana. Mwakona kutusa madokota bao ka kubataluseza zebabulezi madokota babañwi. Mwaziba hande mwainezi mukuli wamina, kacwalo, mubataluseze cinceho yemulemuhile kuyena yeama ponahalo ni munahano wahae.

Mutuse mukuli wamina ka momukonela kaufela kono musike mwafa madokota liakalezo

Mubonise likute ni buitumelo. Babeleki ba mwa sipatela hañata babanga babapatehile hahulu. Mubaeze mone muka batela kuezezwa. (Mateu 7:12) Mubafe likute bakeñisa yeloseli yebanani yona, mubasepe bakeñisa buikoneli bwabona, mi muitumele kwa buikatazo bo baeza. Kuba ni buitumelo bo bucwalo kuka basusueza kubeleka ka taata.

Hakuna mutu yakona kuambuka kukula. Kono mwakona kutusa mulikanaa mina kamba wahabo mina kutalimana hande ni butata bo, ka kunahanela cimo linzila zemukona kumutusa ka zona.—Liproverbia 17:17.

^ par. 8 Milao ni miezezo yeama liswanelo za bakuli yashutana mwa sibaka ni sibaka. Muboneteñi kuli litaba za mukuli zeama mwabatela kualafelwa likwanile hande.