Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  October 2015

 TOHO YA TABA

Lipuzo Zetaa­lu Zeo Batu Nebaka Tabela Kubuza Mulimu

Lipuzo Zetaa­lu Zeo Batu Nebaka Tabela Kubuza Mulimu

Lipuzo Zetaalu Zeo Batu Nebaka Tabela Kubuza Mulimu

BO SUSAN nebakalile kubuzanga lipuzo ka za Mulimu inze banani lilimo ze 7. Ka nako yeo mulikanaa bona Al yanaali wa lilimo ze 9 naaswelwi mwa sipatela ni kubeiwa mwa mushini otusanga batu babakula butuku bwa polio kubuyela hande. Nebañozi likande labona mwa magazini yebizwa The New York Times ya la 6 January 2013.

Hamulaho wakuyo lekula mulikanaa bona Al kwa sipatela, bo Susan nebabuzize bo maabona puzo yakuli: “Ki kabakalañi Mulimu hatahisize kuli mwanana yomunyinyani akule butuku bobucwalo?”

Bo maabona bo Susan neba baalabile kuli: “Bo pristi nebaka bulela kuli Mulimu waziba libaka haezize cwalo, kono na hanizibi libaka laezelize cwalo.”

Lilimo zepeli kuzwafo ili ka silimo sa 1954, Jonas Salk, caziba wa sayansi, akala kupanganga milyani ya butuku bwa polio, mi bo maabona bo Susan baakaleza kuli mwendi Mulimu ki yena yanaatusize Jonas Salk kupanga milyani yeo.

Bo Susan baalaba bo maabona kuli: “Mulimu naaswanela kutusa madokota kupanga mulyani wo kalekale ilikuli Al asike abeiwa mwa mushini otusa batu babakula butuku bwa polio kubuyela hande.”

Bo Susan nebafelize likande la muinelo one baipumani kuona inze basali banana, ka kuñola kuli: “[Al] naashwile hamulaho wa lilimo ze 8 kuzwa fo, ili ka nako yene nikalile kulumela hahulu kuli hakuna Mulimu.”

Ka kuswana ni bo Susan, batu babañata babaipumani mwa miinelo yemaswe kamba bababoni batu babañwi inze bawelwa ki likozi bapalelwanga kufumana likalabo zekolwisa kwa lipuzo zebanani zona ka za Mulimu.

Batu babañwi bafitanga fa kulatula Mulimu. Babañwi bona habalatulangi luli kuli hakuna Mulimu, kono bakalanga feela kukakanya ka za haiba Mulimu uteñi. Haki kuli mwendi batu babaezanga cwalo habazibi ni hanyinyani za bulapeli. Kono lika zeezahalanga mwa bulapeli ki zona zetahisanga kuli basike baba ni tumelo ku Mulimu. Baikutwanga kuli bulapeli bupalezwi kualaba lipuzo zabutokwa ka kufitisisa mwa bupilo. Ki lipuzo lifi ona zeo? Ki lipuzo zebapalelwanga kualaba nihaiba batu babaipapata kuli balumela ku Mulimu. Munyakisise lipuzo zetaalu zeo batu babañata nebaka tabela kubuza Mulimu hane bakafiwa kolo yakueza cwalo ni likalabo zelukona kufumana mwa Bibele.

 1 “KI KABAKALAÑI HAUTUHELELA MANYANDO?”

Libaka batu habakona kubuza puzo yeo.

Batu babañata babulelanga kuli: ‘Mulimu yalilato haakoni kutuhelela lika zemaswe kuezahala.’

TABA YELUTOKWA KUNAHANISISA: Lukana lwakomokiswa hahulu ki lizo ni mikwa ya batu babañwi ni kupalelwa kuutwisisa miezezo yabona ya lika. Ka mutala, batu babañwi baikutwa kuli kutalimana ni mutu yomuñwi kwa meeto ki sisupo sakuli mwasepahala, kono babañwi bona baanga kuli kueza cwalo ki kutokwa likute. Niteñi, halukoni kubulela kuli batu babanani lizo zecwalo bamaswe. Kono lutokwa feela kuziba batu bao hande.

Lutokwa kueza nto yeswana kuli luutwisise miezezo ya Mulimu ya lika. Batu babañata balumela kuli manyando aliteñi kacenu abonisa kuli hakuna Mulimu. Kono batu babañwi babafitile fa kuutwisisa libaka Mulimu hatuhelezi manyando, banani buikolwiso bwakuli Mulimu uteñi.

ZEIBULELA BIBELE: Mihupulo ni linzila za Mulimu zashutana ni zaluna. (Isaya 55:8, 9) Taba yeo ikona kutahisa kuli kwamakalelo lupalelwe kuutwisisa miezezo yahae ya lika ni libaka lelitahisa kuli asike anga muhato wa kufelisa manyando kapili-pili.

Nihakulicwalo, Bibele hailususuezi kulumela lituto zesa swalehi hande zakuli “Mulimu uezanga lika zebasa koni kuutwisisa batu.” Kono yona mane ilususueza kuituta zeñata ka za Mulimu mi ilutusa kuutwisisa libaka haezanga lika ka nzila yeñwi ni faezezanga cwalo. * Mane lwakona kusutelela kuyena.—Jakobo 4:8.

 2 “KI KABAKALAÑI MWA BULAPELI HAKUTEZI LIKEZO ZA BUIPUMISI?”

Libaka batu habakona kubuza puzo yeo.

Batu babañwi bakona kubulela kuli: ‘Haiba Mulimu utabela kuli batu bahae basepahale, uzibe hakuswaneli ku ba ni likezo za buipumisi mwahalaa batu babamulapela.’

TABA YELUTOKWA KUNAHANISISA: Munge kuli mwanaa mushimani uhana kuutiwa ki bo ndatahe mi uzwa fa lapa ni kuyo kalisa kupila bupilo bobumaswe. Nihaike kuli bo ndatahe habatabeli taba yeo, bamutuhelela kuli aeze mwabatela. Kana batu babaka kopana ni mushimani yo hasamulaho baka bulela kuli bo ndatahe ki batu babamaswe, kamba kuli haana bo ndatahe? Kutokwa nihanyinyani! Ka mukwa oswana, buipumisi bobuliteñi mwa bulapeli bubonisa feela kuli Mulimu walumeleza batu kuiketela zakueza mwa bupilo.

ZEIBULELA BIBELE: Mulimu utoile buipumisi bobuliteñi mwa bulapeli. (Jeremia 7:29-31; 32:35) Kono hape ufile batu kolo yakuiketela zakueza. Batu babaipapatanga kuli balumela ku Mulimu balatelelanga feela lituto za bulapeli zesa fumanehi mwa Bibele mi baikezezanga lika zebalata kaufela mwa bupilo.—Mateu 15:7-9.

Kono Mulimu utabela bulapeli mo kusina buipumisi. * Jesu naabulezi kuli: “Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.” (Joani 13:35) Lilato leo “li tokwe buipi.” (Maroma 12:9) Bulapeli bobuñata bupalezwi kubonisa lilato la niti. Ka mutala, ka silimo sa 1994 mwa naha ya Rwanda, nekubile ni ndwa ya mukowa ili mo buñata bwa batu babali balapeli nebabulaile batu babalapela ni bona ka libaka feela lakuli batu bao neeli ba puo isili. Kono Lipaki za Jehova bona nebasika bulaya batu babañwi mi buñata bwabona nebasilelelize balapeli ka bona mane ni batu babañwi kusina taba ni kuli kueza cwalo nekuka bakenya mwa kozi. Taba yeo ibonisa kuli kunani bulapeli mo kusina buipumisi.

 3 “LUPILELAÑI?”

Libaka batu habakona kubuza puzo yeo

Batu babañwi bakona kuipuza kuli: ‘Ki kabakalañi batu habapilanga feela lilimo ze 80 kamba ze 90? Ki ufi mulelo wakupila ka nako yekuswani cwalo?’

TABA YELUTOKWA KUNAHANISISA: Nihaiba batu babasa lumeli ku Mulimu balemuhanga kuli kunani yaezize lika hamulaho wa kunyakisisa mo lilukiselizwe hande lika ze mwa lifasi ni mwa mahalimu. Balemuhile kuli lifasi, lipulaneti zeñwi, ni kweli libeilwe ka mukwa oswanela ilikuli mwa lifasi kube ni lika zepila. Batalusa kuli milao yezamaisa lika ze mwa mahalimu ni mwa lifasi ilukisizwe ka mukwa oswanela kuli mane haneika cincaniswa feela nihaiba hanyinyani, mwa lifasi nekusike kwa kona kuba ni lika zepila.

ZEIBULELA BIBELE: Nihaike kuli batu babañata banga kuli taba yakuli lupila feela nako yekuswani ibonisa kuli hakuna Mulimu, lika ze mwa mahalimu ni mwa lifasi libonisa kuli kunani Mubupi. (Maroma 1:20) Mubupi naanani mulelo wanaabupezi lika zeo mi kubateñi kwa luna kulumelelana hahulu ni mulelo wo. Mulimu naabupile batu ka mulelo wakuli bapile kuya kuile fa lifasi mi haasika cinca mulelo wahae wo.—Samu 37:11, 29; Isaya 55:11.

Nihaike kuli lwakona kulemuha kuli Mulimu uteñi ni kuziba mikwa yahae yemiñwi ka kunyakisisa lika ze mwa mahalimu ni mwa lifasi, Mulimu naasika lela kuli luzibe mulelo wahae ka nzila yeo. Kuli luzibe mulelo wa Mulimu ni kuziba zelupilela, lutokwa kuituta za Mulimu. Mulimu ukona kulutusa kuziba mulelo wa hae haluituta Bibele. * Kacwalo, Lipaki za Jehova bamisusueza kuituta Bibele kuli mufumane likalabo kwa lipuzo zemunani zona.

^ par. 18 Kuli muzibe libaka Mulimu hatuhelela manyando, mubone kauhanyo 11 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape yafumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.

^ par. 24 Kuli mubale litaba zeñata, mubone kauhanyo 15 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape yafumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.

^ par. 30 Kuli mubale litaba zeñata, mubone kauhanyo 3 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape yafumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.