Kuba ni kutwisiso ni kuswalelanga batu babañwi kutahisa kuli lube ni swalisano yende ni bona. Kono kana kuba ni kutwisiso kuswanela kuba ni maceñekelo?

Kiñi zekona kulutusa kuba ni kutwisiso?

LIKA ZEEZAHALA KACENU

Moya wa kutokwa kutwisiso uatile hahulu mwa lifasi kaufela kacenu, mi moya wo uzwelapili kuboniswa ka likezo zecwale ka kuketulula batu babañwi bakeñisa mubala wabona, naha yebasimuluha kuyona, puo yabona, ni bulapeli bwabona.

ZEIBULELA BIBELE

Jesu Kreste naapotolohilwe ki batu bane basina kutwisiso hanaali fa lifasi. Majuda ni Masamaria ki bona sihulu bane batoyani hahulu. (Joani 4:9) Baana nebanga basali kuba batu babasina tuso. Mi baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda nebasatabeli batu bane basina hande sabona. (Joani 7:49) Kono Jesu Kreste naashutanela kwahule hahulu ni baeteleli ba bulapeli bao. Balwanisi bahae nebaize: “Mutu yo u amuhela baezalibi ni ku ca ni bona.” (Luka 15:2) Jesu naanani sishemo, pilutelele, ni kutwisiso bakeñisa kuli naatile fa lifasi ka mulelo wa kuli ato luta batu litaba za Mulimu isiñi kuto baatula. Jesu naezize lika zeo kaufela bakeñisa lilato lahae kwa batu.—Joani 3:17; 13:34.

Jesu yaanaatomile mutala wa kuba ni kutwisiso, naatile fa lifasi ka mulelo wa kuli ato luta batu litaba za Mulimu isiñi kuto baatula

Lilato ki lona lelikona kulutusa kuba ni kutwisiso ni kulata batu babañwi kusina taba ni mifokolo yabona. Liñolo la Makolose 3:13 libulela kuli: “Mu zwelepili ku tuhelelana ni ku swalelana ka pilu kaufela mutu ni kwa na ni libaka la ku tongoka yo muñwi.”

“Fahalimwaa zeo kaufela, mu latane ka lilato le lituna yo muñwi ku yo muñwi, kakuli lilato li kwahela libi ze ñata.”1 Pitrosi 4:8.

 Ki kabakalañi kuba ni kutwisiso hakuswanela kuba ni maciñekelo?

ZEEZAHALA

Mwa linaha zeñata, batu balikanga kueza lika ka swanelo ni ka mulao. Kuli batu baeze lika ka swanelo ni ka mulao, hañata batomelwanga milao yebatokwa kulatelela.

ZEIBULELA BIBELE

“[Lilato] ha li ezi ze swabisa.” (1 Makorinte 13:5) Nihaike kuli Jesu naatomile mutala wa kuba ni kutwisiso, naasika yemela buipi ni mikwa yemiñwi yemaswe. Kono mane naanyazize hahulu batu bane baeza lika zecwalo. (Mateu 23:13) Naabulezi kuli: “Kakuli ya ezanga ze maswe u toile liseli [la niti].” —Joani 3:20.

Paulusi muapositola wa Sikreste naañozi kuli: “Mu toye hahulu bumaswe, mu kumalele kwa bunde.” (Maroma 12:9) Mi naapilile ka kulumelelana ni manzwi ao. Ka mutala, Bakreste babañwi babali Majuda hane baikauhanyize kwa balumeli ka bona bane basi Majuda, Paulusi yanaali Mujuda, naambozi ni bona ka kutiya kono inze ili ka musa. (Magalata 2:11-14) Naaziba kuli Mulimu yena yasa “ketululi,” naasike atuhelela batu bahae kuba ni ketululo ya mubala.—Likezo 10:34.

Ka kuba Bakreste, Lipaki za Jehova baetelelwa ki likuka za mwa Bibele. (Isaya 33:22) Kacwalo, habatuheleli likezo zemaswe mwa kopano yabona. Puteho ya Sikreste yekenile haiswaneli kuba ni batu babasa lateleli likuka za Mulimu. Ki lona libaka Lipaki za Jehova habalatelela ketelelo ya Bibele yeli: “Mu zwise mutu ya maswe mwahalaa mina.”—1 Makorinte 5:11-13.

“Mina ba ba lata Muñaa Bupilo, mu toye bumaswe.”Samu 97:10.

Kana Mulimu ukatuhelela lika zemaswe kuzwelapili?

ZEBALUMELA BATU BABAÑATA

Bumaswe bukazwelapili bakeñisa kuli batu bapepezwi mwa sibi.

ZEIBULELA BIBELE

Mupolofita Habakuki naalapezi ku Jehova Mulimu kuli: “U ni bonisezañi ze maswe, mi u ni talimisezañi za ku nyandisa? Fapilaa ka ki lisinyehelo ni nalu; ki lifapano feela, mifilifili ya lindwa.” (Habakuki 1:3) Mulimu naakolwisize mupolofita wahae yanaabilaela yo kuli, ukafelisa batu kaufela babamaswe. Mulimu naabulezi ka za sepiso yeo kuli: “I ka bonahala. Ha i na ku liyeha!”—Habakuki 2:3.

Ka nako ya cwale, batu babaeza lika zemaswe banani kolo yakutuhela lika zemaswe. Bibele ibulela kuli: “‘Kikuli ni ka tabela lifu ya maswe? ku bulela Muñaa bupilo; ha ni li, se ni tabela ki ya maswe ha tuhela mizamao ya hae, mi a pila?’” (Ezekiele 18:23) Batu kaufela bababata kutabisa Jehova ka kutuhela mikwa yabona yemaswe baka ba ni sepo ya lika zakwapili. Liñolo la Liproverbia 1:33 libulela kuli: “Kono ya ni utwa u ka pila mwa kozo, u ka iketa a sa sabi kozi.”

“Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe haa sa na ku ba teñi . . . Kono ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.”Samu 37:10, 11.