Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  August 2015

Naakumalezi Kwa Tumelo Yahae

Naakumalezi Kwa Tumelo Yahae

Song Hee haanani lilimo ze 11, bomahe balemuha kuli mukokoto wahae neukalile kusikama. Mualafi naafumani kuli lisapo la mukokoto wa Song Hee nelibonahala kusikama inge taku ya “C” kamba ya “S.” Butuku bwa Song Hee nebuzwelapili kuba bobutuna kuli mane naatokwa kupazulwa. Kono Song Hee naasike alumela kupompelwa mali bakeñisa tumelo yahae. Ba magazini ya Mu Zuhe! neba mubuzize ka za muinelo wahae.

Hane ufumanwi ni butuku lwapili, kana baalafi nebakonile kukualafa?

Nenili mwa pabalelo ya baalafi bababeli ka lilimo zebato ba zetaalu, kono lisapo la mukokoto waka nelizwelapili kusikama. Butuku bwaka bo, nebuzwelapili kuba bobutuna kuli mane nebuamile maswe pilu ni maswafu aka mi nenisakoni kubuyela hande. Nto yenetokwahala feela nelikuli nipazulwe.

Kana neulumezi kupazulwa?

Eni. Kono baalafi neba nibulelezi kuli neku kaba hahulu taata kunipazula. Ka nako yeo, lisapo la mukokoto waka nese lisikami hahulu. Nekulitaata hahulu kuli nilumele kupazulwa. Nenisike nalumela kupompelwa mali, bakeñisa tumelo yaka yetomile fa litaba ze mwa Bibele. *

Kana neufumani mualafi yanaaka kona kukupazula kusina kukupompela mali?

Na ni boma neluziba mualafi yacuukile hahulu yanaapila mwa tolopo ya Florida kwa U.S.A. Hane nitaluselize mualafi yo kuli hanitokwi kunialafa ka kunipompela mali, anitaluseza kuli hakuna mualafi yanaakakona kualafa butuku bobucwalo kusina kupompela mali. Kutuha fo, anitaluseza kuli nenisike naakwanisa lilimo ze 20 haiba nenisike naapazulwa. Ka nako yeo nenili wa lilimo ze 14 feela.

Kana neutaluselize mualafi yo libaka hane uhana kupombelwa mali?

Eni. Neni mubulelezi kuli litaba zenilumela lizwa mwa Bibele, mi seni mutaluseza kuli Mulimu unga mali kuba nto yekenile ibekuli ki mali a folofolo kamba a mutu. * Mane kwa Maisilaele kuca mali neli mulatu omutuna hahulu wanaakona kubulaelwa mutu! * mi neni mubalezi liñolo la Likezo 15:19, 20. Liñolo leo litaluseza Bakreste kuli: “Ba ambuke . . . mali.” Taba ye, italusa kuli mutu haswaneli kukenya mali mwa mubili wahae ka nzila ifi kamba ifi ibe ka kuaca luli kamba ka kupompelwa.

Mualafi yo naaalabile cwañi?

Naazwezipili kubulela kuli ninani kupompelwa mali. Mi nto yene nikomokisize ni kufita ki yakuli, ba sipatela nebabulezi kuli haiba nilumela kupompelwa mali, nebaka nipazula kusina kunilifisa.

Taba yeo iutwahala kuli neli tohonolo luli! Cwale nemuezi cwañi ni bomaho?

Nihaike kuli nekusina mualafi yanaaitatela kunialafa kusina kunipompela  mali, neluikatulezi kuli basike ba nipompela mali. Kacwalo, miinelo neizwezipili kutatafala. Ka nako yeo nenisakoni kuikezeza likatulo bakeñisa kuli nenisali mwanana. Bakeñisa kuli butuku bwaaka nebuzwelapili kuhula, taba yaka yaisiwa kwa kuta. Ka litohonolo, caziba wa mulao wa mwa tolopo ya Florida alufa kweli kuli lufumane mualafi yanaaka nialafa ka mo nitokwela.

Kana nemufumani mualafi ya cwalo?

Eni! Ba Katengo ka Kutwano ni ba Sipatela ka Lipaki za Jehova mwa naha yaluna, nebafumani mualafi yali caziba yapila kwa New York, mualafi yo naalumezi kunialafa kusina kunipompela mali. Kacwalo nelufumani mualafi yo pili mazazi ane lufilwe ki kuta asika kwana kale. *

Kalafo yeo neizamaile cwañi?

Neizamaile hande! Dr. Robert M. Bernstein, naanibeile tusipi totubeli mwa mukokoto ilikuli tuotolole lisapo la mukokoto waka. Kihona anipazula habeli ka kufitisa lisunda zepeli mwahali.

Ki kabakalañi hanaa kupazuzi habeli?

Neli kalibaka lakuli haiba nenika zwa hahulu mali amañata hane nikapazulwa lwapili, mubili waka neuka kona kupanga liselusi zefubelu za mali mwahalaa lisunda zepeli basika nipazula kale lwabubeli. Bakeñisa kuli likalafo zepeli zeo nelizamaile hande, nenisika zwa hahulu mali amañata ka nako yene nipazulwa mi zeo kaufela nelikonahalile ka tuso ya baalafi bakeñisa bucaziba bwabona ni buikatazo bone baezize. Hape nenifolile hande mi nenisika ba ni butaata bobubanga teñi haiba mutu apompelwa mali hamulaho wakupazulwa. *

Mualafi wahao naaikutwile cwañi hase ufolile?

Baalafi baswanela kukutekanga maikuto a mukuli wabona

Naatabezi hahulu! Mane naabulezi kuli: “Kualafa batu hakutalusi feela kubapazula hande.” Kono baalafi baswanela kukutekanga maikuto a mukuli wabona mane ni kukuteka tumelo yahae. Haki Lipaki za Jehova feela babasa tabeli kupompelwa mali.

^ par. 7 Bo mahe Song Hee ki Lipaki za Jehova. Song Hee naayanga kwa mikopano ni bo mahe kufitela akolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova ka silimo sa 2012 inze anani lilimo ze 16.

^ par. 17 Tutengo Twa Kutwano ni ba Sipatela tutusanga Lipaki za Jahova babakula matuku atokwa kuli bapompelwe mali, kufumana baalafi babakona kubaalafa kusina kubapompela mali.

^ par. 21 Taba yeneñozwi ki ba katengo ka Clinical Excellence Commission, New South Wales (Australia) Health, yeama bumaswe bwa kupompelwa mali, ibulela kuli: “Kupompela mali ki kushimbulula liselusi zepila za mwa mubili wa mutu yomuñwi ni kulikenya mwa mubili wa mutu yomuñwi. Mubili wa mutu haulumelangi kuamuhela liselusi zepila ze zwa mwa mubili wa mutu yomuñwi. Kacwalo, ki kwabutokwa hahulu kuisileleza kwa butata bobukona kutiswa ki kupompelwa mali.”