Kana mukatazwa ki butuku bobusafoli, kukauhana ni bakumina, kamba kushwelwa ki mutu yemulata? Hamutalimana ni miinelo yemusakoni kucinca, mukana mwaikutwa kuli hakuna semukona kueza kwandaa kuli muinelo wamina ucince. Mukona kueza cwañi hamuli mwa muinelo o cwalo?

MUTALA WA MWA BIBELE: PAULUSI

Muapositola Paulusi naazamayanga hahulu misipili yemiñata hanaali mulumiwa mwa linako za baapositola. Kono misipili ya Paulusi neililimanisizwe kabakala kuli naatamilwe kusina libaka ni kubeiwa mwa ndu mwanaa kantelwanga ki lisole ka lilimo zepeli. Mwa sibaka sa kuzwafiswa ki muinelo wanaali kuona, PPaulusi naaisize mamelelo kwa lika zanaakona kueza. Naaitusisanga Bibele kuli atuse ni kuomba-omba batu bane bato mupotelanga. Mane naañozi mañolo amañata afumaneha mwa Bibele kacenu.—Likezo 28:30, 31.

ZEBAEZANGA BO ANJA

Sina ka mokutaluselizwe mwa taba yefelile, bo Anja habakoni kuzamaya misipili yemitelele bakeñisa kukula. Babulela kuli: “Butuku bwa kansa butahisize licinceho zeñata mwa bupilo bwaka. Hakuna seniikonela kueza ka nako yacwale, hanibeleki mi hanina hande balikani.” Kiñi zetusanga bo Anja kuitiisa mwa muinelo wo? Batalusa kuli: “Kueza cinceho kwa tomahanyo ya lika zeniezanga, kunitusize hahulu. Niezanga lika zeniinga kuba zabutokwa hahulu, ni kueza tomahanyo ka kuya ka buikoneli bwaka. Kuezacwalo kunitusize kuba ni buitikaneleli.”

“Ni itutile ku kolwa ka ze ni na ni ku si na taba ni miinelo ye ni li ku yona.” —Manzwi a Paulusi afumaneha kwa liñolo la Mafilipi 4:11

ZEMUKONA KUEZA

Haiba mutalimana ni miinelo yemusakoni kucinca mwa bupilo bwa mina, mulike kuitusisa liakalezo zelatelela:

  • Muise mamelelo kwa lika zemukona kueza. Ka mutala, mwendi mubili wamina hauyo hande mwa buiketo, kono mwendi mwakona kuezanga lipapali zeñwi zetiisa mubili, kucanga lico zematafaza mubili, ni kubanga ni nako yeñata yakupumula.

  • Muiketele lika zemukona kueza mwa bupilo. Munahanisise mo mukona kupetela lika zeo hanyinyani hanyinyani kuli mukwanise sikonkwani samina. Mulike kufumananga nako yelikani zazi ni zazi kuli mueze lika zeka mikonisa kukwanisa likonkwani zamina.

  • Muezange tusebezinyana totuka tahisa kuli mube ni tabo yakuli mupetile nto yeñwi. Mupukutange litafule ni kutapisa mikeke. Muapalange ka bukwala. Mukalisange kueza pili misebezi ya butokwa ka nako ya kakusasana.

  • Munahanisisange lika zemukona kueza kulikana ni miinelo yemuli kuyona. Ka mutala, kana muinelo omulikuona wamikonisa kuziba momukona kutalimanela ni butaata bomuli kubona? Kana mwakona kuitusisa zibo yeo kuli mutuse babañwi?

Sisupo sa butokwa: Mwendi hamukoni kufelisa miinelo yemuli kuyona kono mwakona kuziba zemukona kueza hamuli mwa miinelo yecwalo.