Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  July 2015

 LITABA ZETUSA MABASI | BABANCA

Libato Halifela

Libato Halifela

BUTATA BOBUKONA KUBATEÑI

Bo Anna babulela kuli: “Neninahananga kuli nifumani mutu yaswanela. Zazileliñwi naipulelisa mwa pilu yaka kuli: ‘Nikaba ni yena mushimani yo mwa bupilo bwaka kaufela. Kono hase lubile mwa libato ka likweli zepeli, nafelisa silikani saluna. Nenipalezwi kuutwisisa kuli libato lelitiile cwalo nelika fela kapili!” *

Bo Elaine babulela kuli: “Nekubonahala inge kuli lunani mibonelo yeswana ya lika. Neninani buikolwiso bwakuli luka nyalana. Kono nako haneinze iya, nafita fakulemuha kuli halulumelelani luli. Hane nilemuhile kuli nisweli kupanga mafosisa amatuna hahulu, naikatulela kufelisa libato leo.”

Kana ni mina mukile mwaipumana mwa muinelo oswana? Haiba ki cwalo, uzibe taba ye, yakona kumitusa kuziba mwa kuitiiseza mwa muinelo wo.

ZEMUSWANELA KUZIBA

Kufelisa libato ikona kuba nto yeutwisa butuku kwa pilu, nihaiba ku mutu yafelisize libato. Bo Sarah, bane bafelisize libato labona hamulaho wa likweli ze 6, babulela kuli: “Neniikutwile hahulu bumaswe! Neni nahananga kuli mutu yo ukaba muunaaka kwapili, kono zeo kaufela nelifelile mwa nako yekuswani feela. Kutuha fo, hane niteelezanga kwa lipina zene lutabela hahulu, nenihupulanga linako zende zene luikolanga kuba hamoho. Neniyanga kwa libaka zene lutabela hahulu, mi neniikutwanga bumaswe bwa kusaba hamoho ni yena. Neniikutwanga bumaswe kusina taba ni kuli kina yanaafelisize libato leo!”

Kufelisa libato ikona kuba nto yende nihaike kuli kueza cwalo haki nto yebunolo. Bo Elaine babulela kuli: “Hamulati kuutwisa mutu yomuñwi butuku kwa pilu. Kono hape mwaziba kuli kuzwelapili kuba mwa libato inze musa lumelelani, kuka tahisa kuli sibeli sa mina kwapili muutwe butuku kwa pilu.” Bo Sarah ni bona balumela taba yeo, babulela kuli: “Nibona kuli haiba hamulumelelani ni mutu yemuli ni yena mwa libato, hamuna kuba ni tabo nihamuka nyalana, kacwalo kufelisa libato kwakona kutusa.”

Kufelisa libato hakutalusi kuli mu batu babamaswe. Niti ki kuli, hañata kuba mwa libato lelinde hakutalusi kuli mukafita fa kunyalana ni mutu yemuinzi ni yena mwa libato. Haiba kuli mina ni mutu yemuli ni yena mwa libato hamulumelelani mwa lika zeñata, neikaba hande kufelisa libato leo. Haiba libato lamina lifela bakeñisa kuba mwa muinelo ocwalo, fo hakutalusi kuli mu batu babamaswe. Musakona kuba ni tabo! Ka mukwaufi?

 ZEMUKONA KUEZA

Muutwisise muinelo omulikuona. Bo Elaine, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, batalusa kuli: “Nenilatehezwi ki mulikani yomutuna luli.” Hamufelisa libato ni mutu yene muutwana hahulu ni yena, kwaswanela luli kuikutwa bumaswe. Bo Adam babulela kuli: “Libato halifelile, hañata kubanga ni kuikutwa hahulu bumaswe ni hamuziba kuli kueza cwalo nekuswanela luli.” Mukana mwa ikutwa sina mwanaa ikutwezi Mulena Davida ya bulezwi mwa Bibele. Ka nako yanaali mwa masitapilu, naañozi kuli: “Busihu ni busihu, musamo wa ka u kolobiswa ki mioko.” (Samu 6:6) Musike mwanahana kuli kuikutwa bumaswe kufosahalile kono muutwisise feela muinelo omulikuona. Kuutwisisa muinelo omulikuona kwakona kumitusa kuitiisa.—Sikuka sa mwa Bibele: Samu 4:4.

Mueze siango ni batu babami isapilu. Kono, kueza cwalo kukona kuba taata. Bo Anna, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, batalusa kuli: “Kwa makalelo, nenisa lati nihaiba kubonana ni batu. Nenitokwa kuba ni nako ya kunahanisisa ni kuutwisisa muinelo wa ka.” Kono hamulaho wa nako, bo Anna balemuha butokwa bwa kuinanga ni balikani bane baka kona kubasusueza. Babulela kuli: “Cwale seni nani kozo ya mwa munahano, mi kufela kwa libato laluna hakusa niutwisanga hahulu butuku kwa pilu sina mone niikutwelanga kwa makalelo.”—Sikuka sa mwa Bibele: Liproverbia 17:17.

Muitute kuzeezahezi. Muipuze kuli: ‘Kana muinelo wo, unitusize kubona fo nitokwa kueza licinceho? Haiba kunani fo nitokwa kueza licinceho, ki lika mañi zene nika tabela kueza kanzila yeshutana muta niba mwa libato hape?’ Bo Marcia babulela kuli: “Hasekufitile nako, nenikona kunahanisisa hande ka tokomelo zeneezahezi. Kono nenitokwa nako kuli nituhele kuikutwa bumaswe ni kukala kunahanisisa hande lika.” Bo Adam, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, ni bona banani maikuto aswana. Babulela kuli: “Nekufitile silimo kuli nikone kutwaelana ni muinelo wo hamulaho wakufelisa libato. Nenitandile nako yetelele kuli niitute sesiñwi kwa lika zeneezahezi. Miinelo yene niipumani kuyona, nei nilutile zeñata hahulu, ka za basali, ni za mabato. Hanisa ikutwanga hahulu bumaswe ka za kufela kwa libato laluna.”

Mulapelange ka za lipilaelo zamina. Bibele ibulela kuli Mulimu ‘ufolisa ba ba lobehile lipilu, mi u tama litombo za bona.’ (Samu 147:3) Jehova haketelangi batu mutu wa kunyalana ni yena, ka cwalo haluswaneli kumunyaza haiba libato la luna lifela—Mulimu utabela hahulu kuli mukondise mwa bupilo. Mumutaluseze maikuto amina ka tapelo.—Sikuka sa mwa Bibele: 1 Pitrosi 5:7.

^ par. 4 Mabizo a mwa taba ye acincizwe.