Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KUYA KA BIBELE

Musebezi

Musebezi

Nihaike kuli Bibele ki buka yakale hahulu, likuka zekuyona zatusa ka nako kaufela. Zeibulela ka za musebezi lisali za butokwa ni kacenu sina feela mo neliinezi hane iñolwa.

Ki ufi mubonelo oluswanela kuba ni ona ka za musebezi?

ZEBABULELA BATU

Kuli muzwelepili kuba fa musebezi, musebezi wamina iswanela kuba yona nto yabutokwa hahulu mwa bupilo bwamina. Kuba ni mubonelo o cwalo, kutahisize kuli batu babañwi babelekange hahulu ni kuli bapalelwe kuisa pilu kwa lubasi lwabona ni kwa buiketo bwa mubili wabona.

ZEIBULELA BIBELE

Bibele isusueza batu kuba ni mubonelo oitikanelezi ka za musebezi. Isusueza batu kubeleka ka taata mi inyaza mukwa wakuba ni buzwa. (Liproverbia 6:6-11; 13:4) Bibele hailususuezi kubelekanga ka nako kaufela. Kono ilususueza kufumananga nako yelikani ya kupumula. Liñolo la Muekelesia 4:6 libulela kuli: “Se sinde ki lizoho li li liñwi le li tezi, mo ku na ni buiketo, isi mazoho a mabeli a tezi, mo ku na ni mukatala ni ku ndaamanisa moya.” Kacwalo, haluswaneli kupatehiswanga hahulu ki musebezi waluna kuli mane lupalelwe kuisa pilu kwa lubasi lwaluna ni kwa buiketo bwa mubili waluna. Kubelekanga hahulu ni kupalelwa kufumana nako yakupumula hakuna kulutusa sesiñwi!

“Ku mutu, se sinde ki ku ca, ni ku nwa, ni ku tabisa pilu ya hae ka bunde bwa misebezi ya hae.” Muekelesia 2:24.

 Kana mutokwa feela kukena musebezi ofumanisa masheleñi amañata?

ZEBABULELA BATU

Muswanela feela kukena musebezi ofumanisa masheleñi amañata. Munahanelo o cwalo hamohocwalo ni takazo ya kuholanga masheleñi amañata litahisize kuli batu babañwi babe ni kusa sepahala mwa lipisinisi mane ni kueza misebezi yesa lumelezwi ki muuso.

Batu babañwi balata feela kukena musebezi obatabela. Haiba babeleka musebezi obasa tabeli, kamba osabafumanisi hande masheleñi, habana kubeleka ka tabo. Kabakaleo, bakaba ni mubonelo wa kusa belekanga ka taata kwa musebezi. Mane bakona kusa amuhela misebezi yemiñwi bakeñisa kuikutwa kuli misebezi yeo ki ya kwatasi hahulu.

ZEIBULELA BIBELE

Bibele hailumelezi batu kukena musebezi mo kuezwa lika ka kuputelela batu ka nzila ifi kamba ifi. (Livitike 19:11, 13; Maroma 13:10) Musebezi omunde utusa batu babañwi, mi utusa mutu ya beleka musebezi ocwalo kuli abe ni “lizwalo le linde.”—1 Pitrosi 3:16.

Bibele hape iluta kuli musebezi ukona kumitusa ka nzila yeñwi yabutokwa isike feela kumitahiseza tabo ni kumikonisa kubabalela lubasi lwamina. Nihaike kuli kuikola musebezi hakusika fosahala, musebezi wamina haiswaneli kuba yona nto yabutokwa hahulu mwa bupilo bwamina.

Alannah ubulela kuli: “Bo ndate ki batu babapatehile hahulu. Kusina taba ni kuli ki babeleki, banani misebezi yemiñwi yebapeta mwa bulapeli bwaluna bwa Lipaki za Jehova. Nihakulicwalo, bo ndate babelekanga ka taata habali kwa musebezi. Bafezanga kueza misebezi yebatokiwa kueza kwa musebezi, kono hape basafumananga nako ya kuba hamoho ni luna. Bo ndate ki batu babapatehile hahulu, kono babanga ni nako yakueza lika zeñwi.”

Ki niti kuli kutotobela kwa sifumu sa naha ni kutula kwa lika kwakona kutahisa kuli luikalelwe kuli lukafumana cwañi masheleñi a kuipilisa ka ona, kono Bibele ilususueza kuba ni buitikaneleli. Ibulela kuli: “Ha lu na ni lico ni liapalo, lu ka kolwa ka lika zeo.” (1 Timotea 6:8) Manzwi ao hatalusi kuli luswanela kuba ni mupilelo wa kuitima lika zeñwi mwa bupilo. Kono luswanela kuziba lika zelukona kuleka ni kuba ni buitikaneleli bwa lika zelutokwa kuba ni zona.—Luka 12:15.

ZEITALUSA TABA YE

Mubeleke ka taata. Mutabele musebezi wamina. Nihaike kuli musebezi omubeleka ki wa kwatasi kamba haki ona one mulela kubelekanga, mulike ka taata kupeta hande musebezi wo. Kubeleka ka taata kutahisa kuli muikutwe kuli mupeta sesiñwi mi kuekeza kwa buikoneli bwamina bwa kupeta hande musebezi wo, kwakona kumitahiseza tabo.

Kono mutokwa kuba ni buitikaneleli. Mufumanange nako yakuikatulusa ni kuishuhumusa. Kueza cwalo kwatabisa sihulu hamulaho wa kubeleka ka taata. Mi hape haluipumanela lika zelutokwa, luba ni maikuto akuli lwakondisa mwa bupilo, mi nto yeo itahisa kuli lukutekiwe ki batu babañwi hamohocwalo ni lubasi lwa luna.—2 Matesalonika 3:12.

“Mu si ke mwa bilaela ni hanyinyani kuli, ‘Lu ka cañi?’ kamba, ‘Lu ka nwañi?’ kamba, ‘Lu ka apalañi?’ . . . Ndataa mina ya kwa lihalimu wa ziba kuli mwa li tokwa zeo kamukana.” Mateu 6:31, 32.