Likopano ze ñata hamohocwalo ni batu, ba zwelapili ku ikataza ku cimbula mupilelo wa batu ba mwa Africa. Nihakulicwalo, sibaka se, si sa na ni mataata a mañata a bonahala kuli ha konwi ku tatululwa.

Ku Zuma Lisukulu isi ka Mulao

Mwa silimo sa 2013, lisukulu ze eza 1,004 ne li bulailwe isi ka mulao mwa naha ya South Africa, haili fo ka silimo sa 2007 ne ku bulailwe feela ze 13. Kono ku si na taba ni kuli manaka a lisukulu a zwelapili ku ata, batu mane kihona ba a bata hahulu kuli mane a tula hahulu ku fita gauda. Lunaka lu luñwi feela lu kona ku lekiwa ka masheleñi a eza $500, 000 (kamba K3,250,000).

ZA KU NAHANISISA: Kana milonga i ka kona ku felisa mukwa wa batu wa ku sa mamela milao?—Jeremia 10:23.

Litaba za ku Lekiwa Kweta ze sa Bihiwangi

Ba katengo ka Transparency International, ba bulela kuli linaha ze kwa Upa wa Africa ki zona ze na ni palo ye tuna hahulu mwa lifasi ya batu ba ba lekanga hahulu kweta. Niteñi, buñata bwa batu ba ba talimananga ni muinelo wo wa ku lekiwa kweta, ha ba bihangi taba yeo. Muyemeli wa kopano ye bizwa Kenya chapter u bulela kuli: “Bayahi ba naha ba bonahala kuli ha ba sepi kuli muuso u ka eza se siñwi ha ba biha ka za litaba za ku lekiwa kweta.”

ZE I BULELA BIBELE: “Kweta i kwala meeto a ba ba bona hande.” —Exoda 23:8, NW.

Ku Itusiswa kwa Intaneti mwa Africa

Ka ku ya ka katengo ka International Telecommunication Union, kwa mafelelezo a silimo sa 2014 ne ku libelelwa kuli ku ka ba ni kekezeho ye bato eza 20 pesenti ya batu ba ba pila mwa Africa ba ne ba ka itusisa Intaneti. Ka avareji, palo ya batu ba ba itusisa Intaneti ya fa lifoni mwa lifasi kaufela i minahana habeli kwa palo ya batu ba ba itusisa Intaneti fa lifoni mwa Africa.