Ku Ziba Kuli Mulimu U Teñi—Ku Kona ku mi Ama Cwañi?

Puzo ka za haiba Mulimu u teñi kamba ha yo i bonahala ku ba ye si na kalabo kamba ye si ya butokwa kwa batu ba bañata. Bo Herve, ba ba hulezi kwa naha ya France, ba bulela kuli: “Nihaike kuli naa ziba kuli Mulimu u teñi, ha ni lumeli ku Yena. Na ni bona kuli, mutu kuli a pile u swanela ku itusisa ngana. Mutu wa kona ku eza likatulo ze nde ku si na ku libelela tuso ye zwa ku Mulimu.”

Ba bañwi bona, ba kona ku ikutwa sina mo ne ba ikutwezi bo John, ba ba pila kwa naha ya United States. Ne ba ize: “Ne ni hulisizwe ki bashemi ba ne ba sa lumeli ku Mulimu. Ha ne ni sa li mutangana, ne ni si na maikuto ka za haiba Mulimu u teñi. Nihakulicwalo, fokuñwi ne ni nahananga ka za taba yeo.”

Kana mu ki le mwa ipuza ka za haiba Mulimu u teñi, mi haiba u teñi, mulelo wa bupilo ki ufi? Mwendi mu kile mwa talimana ni litaba ze taata ku li talusa ku si na ku ama ku Mubupi, litaba ze cwale ka, bupaki bo bu bonisa kuli bupilo ha bu si ka simuluha kwa lika ze sa pili kamba litaba za sayansi ze bonisa kuli miinelo ya mwa lifasi ye konisa kuli bupilo bu be teñi a i si ka i tahela feela.—Mu bone mbokisi ye li, “ Mu Nyakisise Bupaki.”

Mu nahane ka za butokwa bwa litaba ze talusizwe kwahalimu. Li swana sina lisupo ze bonisa ko lu kona ku fumana lika za butokwa. Haiba mu fumana bupaki bo bu kolwisa bwa kuli Mulimu u teñi hamohocwalo ni litaba ze sepeha ka za hae, fo mu ka fumana tuso luli. Ki ye mitala ye mine.

 1. MULELO WA BUPILO

Haiba bupilo bu na ni mulelo o mutuna, lu bata ku ziba mulelo wo, ni ku ziba mo u lu amela. Haiba Mulimu u teñi kono ha lu zibi cwalo, kona kuli lu pila lu sa zibi niti ya butokwa hahulu.

Bibele i bulela kuli Mulimu ki yena Simbule sa ze pila kaufela. (Sinulo 4:11) Ku ziba taba ye, ku kona ku lu tusa cwañi ku ba ni mulelo mwa bupilo? Mu nyakisise ze i luta Bibele fa taba ye.

Kwa libupiwa kaufela za fa lifasi, batu ba ipitezi. Ka ku ya ka Bibele, ne lu ezizwe ki Mulimu kuli lu swane ni yena, ilikuli lu bonise tulemeno twa hae. (Genese 1:27) Fahalimwaa seo, Bibele i luta kuli batu ba kona ku ba balikani ba Mulimu. (Jakobo 2:23) Ha ku na se si kona ku lu tusa ku ba ni mulelo mwa bupilo bwa luna kwandaa ku ba ni silikani se sinde ni Mubupi wa luna.

Ku talusañi ku ba mulikanaa Mulimu? Balikani ba Mulimu ba kona ku ambola ni yena. Mi u sepisa kuli u ka teeleza ku bona ni ku ba tusa. (Samu 91:15) Ka ku ba balikani ba Mulimu, lwa kona ku ziba mihupulo ya hae fa litaba ze ñata. Seo si kona ku lu fa zibo ye nepahezi kwa lipuzo za butokwa ka ku fitisisa ka za bupilo bwa luna.

Haiba Mulimu u teñi kono ha lu zibi cwalo, kona kuli lu pila lu sa zibi niti ya butokwa hahulu

2. KOZO YA MWA MUNAHANO

Ka mutala, batu ba bañwi ba fumana taata ku lumela ku Mulimu bakeñisa mataata e ba bona mwa lifasi kaufela. Ba buza kuli, ‘Ki kabakalañi Mubupi ya maata kaufela ha tuhelela manyando ni bumaswe?’

Kalabo ya Bibele ye omba-omba ki ya kuli Mulimu na si ka lela kuli batu ba nyande. Ka nako ya naa bupilwe mutu, ne ku si na manyando. Mane nihaiba lifu ne isi kalulo ya mulelo wa Mulimu wa kwa makalelo ka za batu. (Genese 2:7-9, 15-17) Kana taba ye i taata ku i lumela? Kana ki tolo feela? Batili. Haiba ku na ni Mubupi ya maata kaufela ni kuli lilato ki kalemeno ka hae ka ka tuna ka ku fitisisa, u zibe kuli bo ki bona bupilo bo lu kona ku libelela kuli naa lelezi batu ku ba ni bona.

Ki sika mañi se si tisize kuli batu kacenu ba be mwa muinelo o ba li ku ona? Bibele i talusa kuli Mulimu ha naa bupile batu naa ba file tukuluho ya ku iketela. Ha lu si ka ezwa sina mishini, ye hapelezwa ku utwa Mulimu. Bo muuna ni musali ba pili, ko ba simuluha batu kaufela, ne ba iketezi ku hana ketelelo ya Mulimu. Mwa sibaka sa ku utwa Mulimu, ne ba iketezi ku eza tato ya bona beñi. (Genese 3:1-6, 22-24) Cwale fa, se lu nyanda bakeñisa keto ya bona.

Ku ziba kuli manyando haki kalulo ya mulelo wa Mulimu, ku kona ku lu tusa ku ba ni kozo ya mwa munahano. Kono hape, ki nto ye swanela ku bata ku imululwa kwa manyando a luna. Lu tokwa ku ba ni sepo ya kuli lika kwapili li ka ba hande.

 3. SEPO

Kapili-pili batu ha se ba kwenuhile, Mulimu naa sepisize kuli u ka taleleza mulelo wa hae ka za lifasi. Bakeñisa kuli Mulimu ki ya Maata-Ote, hakuna se si kona ku mu palelwisa ku eza cwalo. (Isaya 55:11) Ona cwale-cwale fa, Mulimu u ka felisa bumaswe kaufela bo bu tile kabakala batu ku mu kwenuhela, mi lifasi ni batu li ka ba ona cwalo mwa naa lelezi Mulimu kwa makalelo.

Seo si talusañi ku mina? Ha mu nyakisise lisepiso ze peli kwa lisepiso ze ñata ze fumaneha mwa Bibele za lu sepisize Mulimu ka za nako ya kwapili.

  • BUMASWE BU KA ZWISIWA MI KU KA BA NI KOZO. “Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe ha sa na ku ba teñi; e, u ka bata sibaka sa hae, kono si se si ka ba siyo. Kono ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.”—Samu 37:10, 11.

  • HA KU NA KU BA NI KU KULA KAMBA KU SHWA. “Ha ku na mutu . . . ya ka ipulela kuli: Na kula.” (Isaya 33:24) “U mizize lifu ku ya ku ile; Mulena Muñaa Bupilo u ka takula mioko kwa lipata kamukana.”—Isaya 25:8.

Ki kabakalañi ha lu kona ku sepa lisepiso za Mulimu ze lu fumana mwa Bibele? Bakeñisa kuli bupolofita bo buñata bo bu ñozwi bu talelelizwe. Niteñi, sepo ye lu na ni ya bupilo bo bunde bwa kwapili ha i fezi mataata e lu na ni kacenu. Ki lituso mañi ze ñwi za lu fa Mulimu?

4. KU FUMANA TUSO HA LU LI MWA MATAATA NI HA LU EZA LIKATULO

Mulimu wa lu fanga liketelelo ze lu tusa ku tatulula mataata a luna ni ku eza likatulo ze nde. Likatulo ze ñata ze lu ezanga ki ze nyinyani, kono ze ñwi zona ki ze tuna hahulu kuli mane li kona ku ama bupilo bwa luna kaufela. Ha ku na ko lu kona ku fumana butali bo bu sebeza kwandaa ku Mubupi wa luna. Wa ziba lika kaufela ze ezahalile ni ze ka ezahala, mi hape ki yena ya fa bupilo kwa batu. Kacwalo, wa ziba ze lu tokwa.

Mwa Bibele ku na ni mihupulo ya Jehova Mulimu, kakuli naa susumelize batu ba ba shutana-shutana ku ñola maikuto a hae. Mwa Bibele, lu fumana mubamba wo li: “Ki na Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela, ni ku zamaisa ka nzila yo lukela ku zamaya ku yona.”—Isaya 48:17, 18.

Mulimu u na ni maata a matuna hahulu, mi u tabela ku itusisa maata ao ku lu tusa. Bibele i talusa Mulimu sina ndate ya lilato ya bata ku lu tusa. I bulela kuli: “Ndate ya kwa lihalimu . . . u ka . . . fa moya o kenile ku ba ba mu kupa!” (Luka 11:13) Maata ao, a zwa ku Mulimu a kona ku lu etelela ni ku lu tiisa.

Mu kona ku fumana cwañi maata ao, a zwa ku Mulimu? Bibele i alaba kuli: “Ya mu atumela u swanela ku lumela kuli Mulimu u teñi mi ki yena ya fa mupuzo ku ba ba tiiseza ku mu bata.” (Maheberu 11:6) Kuli mu be ni buikolwiso bwa kuli Mulimu u teñi, mu swanela ku batisisa bupaki bo bu li teñi mina beñi.

 KANA MU KA BATISISA?

Ku fumana niti ka za Mulimu ku tokwa nako, kono mwa kona ku tuseha ha mu eza cwalo. Ha mu nyakisise mutala wa bo Xiujin Xiao, ba ne ba pepezwi kwa naha ya China ili ba se ba pila cwale mwa naha ya United States. Ba bulela kuli: “Nihaike kuli ne ni lumela mwa tuto ya kuli lika ne li tile ka ku ipilaula, ne ni tabela ku ituta Bibele. Kacwalo, na kalisa ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Ha ne ni li mwa silimo sa mafelelezo kwa koleji, na pateha hahulu kuli mane ne ni palelwa ku fumana nako ya ku ituta Bibele. Kono ne ni si na tabo. Kono ha ne ni kalisize hape ku isa pilu kwa tuto ya ka ya Bibele, na ba ni tabo.”

Kana mwa kona ku tabela ku ituta ze ñata ka za Mubupi wa luna, Jehova Mulimu? Kana mwa kona ku fumana nako ya ku eza patisiso?