Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  February 2015

 PUISANO | BO ANTONIO DELLA GATTA

Libaka Muprisita yo Muñwi ha Naa Zwile Mwa Bulapeli Bwa Hae

Libaka Muprisita yo Muñwi ha Naa Zwile Mwa Bulapeli Bwa Hae

KA SILIMO sa 1969, bo Antonio Della Gatta ne ba filwe buprisita hamulaho wa ku ituta ka lilimo ze 9 mwa Rome. Hamulaho, ba ketiwa ku ba yo muhulu fa sikolo se si luta baprisita bukaufi ni tolopo ya Naples, mwa Italy. Ha ne ba li kwateñi, hamulaho wa ku ituta ni ku yeya hahulu, ba lemuha kuli bulapeli bwa Katolika ha bu si ka toma fa Bibele. Ne ba taluselize bañoli ba magazini ya Mu Zuhe! ka za buikatazo bwa bona bwa ku bata ku ziba Mulimu.

Shangwe ha mu lu taluseze ka za bupilo bwa mina bwa kwa bwanana.

Ne ni pepezwi mwa naha ya Italy mwa silimo sa 1943. Na, ni bahulwani, ni banyani ba ka ne lu hulezi mwa munzinyana, ili mo bo ndate ne ba beleka musebezi wa bulimi ni bubeti. Bashemi ba luna ne ba lu hulisa ka mulelo wa kuli lu be Makatolika ba bande.

Ki kabakalañi ha ne mu bata ku ba muprisita?

Ha ne ni sa li mushimani, ne ni lata hahulu ku teeleza kwa baprisita mwa keleke. Ne ni tabiswanga hahulu ki manzwi a bona, hamohocwalo ni mikiti ya bona ye ipitezi. Kacwalo, ne ni lakaza hahulu ku ba muprisita. Ha ne ni li wa lilimo ze 13, bo ma ne ba ni isize kwa sikolo se si luta bashimani kuli kwapili ba kone ku ituta lituto ze ipitezi za buprisita.

Kana lituto za mina ne li kopanyeleza ku ituta Bibele?

Kutokwa. Ha ne ni li wa lilimo ze 15, bo muluti ba ka ba bañwi ne ba ni file hatiso ya libuka za Evangeli, ili buka ye na ni litaba za bupilo ni musebezi wa Jesu wa ku kutaza, mi ne ni balile buka yeo ka ku kuta-kutela. Ha ne ni li wa lilimo ze 18, ne ni ile kwa tolopo ya Rome, ku yo ituta kwa liyunivesiti ze luta mabishopu ni mapapa, ili ze zamaiswa ki papa. Na yo ituta lituto ze cwale ka puo ya Silatini, puo ya Sigerike, litaba ze ezahezi kwamulaho, tuto ya butali bwa batu, tuto ya munahanelo wa batu, ni tuto ya za bulapeli. Nihaike kuli ne lu petanga litimana mwa Bibele ni ku teelezanga Bibele ha ne i baliwanga mwa keleke la Sunda, ne lu sa itutangi yona luli.

Ne mu ketilwe ku ba yo muhulu fa sikolo se si luta baprisita. Kana musebezi wa mina ne u kopanyeleza ku luta?

Musebezi wa ka ne u ama hahulu buzamaisi. Kono fokuñwi ne ni lutanga litopa ze ne ituta milao ye ne tomilwe fa Mukopano wa Bubeli wa Kwa Vatican.

Kiñi ze ne tahisize kuli mu kale ku kakanya keleke?

Ne ni katalizwe ki lika ze taalu. Keleke ne i ikenya mwa litaba za bupolitiki. Ne i lumeleza muzamao o maswe mwahalaa ba bahulu ba bulapeli ni balapeli. Mi lituto ze ñwi za Katolika ne li bonahala kuli ha li si ka luka. Ka mutala, kana Mulimu ya lilato na ka zwelapili ku tukufaza batu ku ya ku ile hamulaho wa ku shwa? Hape, kana Mulimu na ka bata kuli lu zwelepili ku kuta-kutela ku lapela litapelo ze swana ka ku itusisa sifapahano? *

Ne mu ezize cwañi?

Na lapela ku kupa ketelelo inze ni lila. Hape na itekela Bibele ya Katolika ye bizwa Jerusalem Bible, ye ne sa zo hatiswa mwa puo ya Siitalia, mi na kala ku i bala. Zazi le liñwi la Sunda kakusasana hamulaho wa Misa, inze ni paheka  mikanjo ya ka, kwa taha baana ba babeli kwa sikolo seo sa baprisita. Ba itibahaza ku na kuli ki Lipaki za Jehova. Lwa ambola ni bona ka nako ye fitelela hola ka za Bibele ni ka ze i bulela ka mwa ku zibela bulapeli bwa niti.

Ne mu ikutwile cwañi ka za baenyi bao?

Ne ni ikumbutile buikolwiso bwa bona ni mo ne ba fumanela mañolo ka bunolo mwa Bibele ya Katolika. Hamulaho, Paki yo muñwi wa libizo la Mario, a kala ku to ni potelanga. Ne li mutu ya naa na ni pilu-telele ni ya naa sepahala, mi sunda ni sunda la Mukibelo kakusasana ka 9 kiloko, naa tahanga kwa sikolo sa luna ibe kuli ku na ni pula kamba kutokwa.

Baprisita ba bañwi ne ba ikutwile cwañi ka za batu bao ba ne ba mi potelanga?

Ne ni ba memanga ku fumaneha kwa lipuisano za luna, kono ha ku na ya naa bonisize cisehelo ya ku ituta Bibele. Kono na ne ni ikolanga yona. Ne ni itutile litaba ze makaza luli, ze cwale ka libaka Mulimu ha tuhelezi manyando ni bumaswe, ili taba ye ne se ni katalize ka nako ye telele.

Kana bazamaisi ba mina ne ba likile ku mi tuhelisa ku ituta Bibele?

Mwa silimo sa 1975, ne ni potezi muleneñi wa Rome hañata-ñata ilikuli ni taluse mibonelo ya ka. Bazamaisi ba ka ne ba likile ku cinca mubonelo wa ka, kono ha ku na ku bona ya naa itusisize Bibele. Kwa mafelelezo, ka la January 9, 1976, na ñolela kwa Rome ku ba bulelela kuli ni tuhezi ku lapela kwa Katolika. Mazazi a mabeli hamulaho wa fo, na zwa mwa sikolo sa baprisita ni ku kwela sitima kuli ni yo fumaneha kwa mukopano wa Lipaki za Jehova, mi na yo fumana kuli kanti mukopano wo ne li mukopano o mutuna ko ne ku fumanehile liputeho ze ñata. Lika kaufela ne li ezizwe ka ku shutana hahulu ni mo ne ni twaelezi! Lipaki kaufela ne ba na ni Libibele mi ne ba latelela babuleli ha ne ba nze ba talusa litaba ze shutana-shutana.

Lubasi lwa mina ne lu ikutwile cwañi ka za taba yeo?

Buñata bwa bona ne ba ni lwanisize. Nihakulicwalo, na bulelelwa kuli munyanaa ka wa mushimani naa ituta ni Lipaki kwa Lombardy, ili sibaka se si fumaneha kwa mutulo wa naha ya Italy. Na ya ku yo mu potela mi Lipaki ba kwateñi ba ni tusa ku fumana musebezi ni sibaka sa ku pila teñi. Hasamulaho wa silimo, se ni kolobezwa sina yo muñwi wa Lipaki za Jehova.

Cwale, se ni ikutwa ku ba bukaufi luli ni Mulimu

Kana mwa inyaza?

Batili! Cwale, se ni ikutwa ku ba bukaufi luli ni Mulimu, bakeñisa kuli ze ni ziba ka za hae li tomile fa Bibele, isiñi fa lituto za butali bwa batu kamba fa lizo za bulapeli. Mi na kona ku luta ba bañwi ka buikolwiso ni ka busepahali.

^ par. 13 Bibele ya fa likalabo ze utwahala kwa lipuzo zeo, ni kwa lipuzo ze ñwi ze ñata. Mu bone mwa puo ya Sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED.