Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KU YA KA BIBELE

Mesia

Mesia

Bibele ne i polofitile kuli Mesia naa ka taha mwa lifasi ku to lukulula batu kwa matuku, manyando, ni lifu. Kana Jesu Kreste ki yena Mesia?

Batu ne ba ka ziba cwañi Mesia?

Ka ku ya ka bupolofita bwa Bibele, Mesia, kamba Kreste, naa ka peta likalulo ze peli ze fapahana, mi ne ku ka fita nako ye telele mwahali ku zwa fa petela kalulo ya pili ku taha ku ya bubeli. * Kalulo ya pili ya naa ka peta ki ku ba mutu. Kuli a zibahale hande, bañoli ba Bibele ne ba polofitile lika ze ñata ze ama bupilo ni musebezi wa hae wa ku kutaza. Niti kikuli, mulelo o mutuna wa bupolofita bwa mwa Bibele ki ku “paka Jesu.”—Sinulo 19:10.

Ha na li mutu, Jesu naa ezize feela lika li sikai kwa lika za ka eza mwa lifasi kaufela ha ka ba sibupiwa sa moya se si maata

ZE I BULELA BIBELE

Mesia . . .

Jesu naa talelelize bupolofita bo kaufela ni bo buñwi bo buñata. Hape, naa folisize bakuli ni ku zusa ba ba shwile. Ka ku eza cwalo, naa bonisize kuli ne li yena Mesia, mi hape naa lu tusize ku ba ni tumelo ye tiile mwa lisepiso za Bibele ze bonisa lika za ka eza mwa lifasi kaufela kwapili. (Luka 7:21-23; Sinulo 21:3, 4) Hasamulaho wa zuho ya hae, Jesu a ina ku “la bulyo” la Mulimu, ku libelela nako ya naa ka feza musebezi wa hae sina Mesia.—Samu 110:1-6.

“Kreste ha ka fita, ha na ku eza limakazo ze ñata ku fita za ezize mutu yo, nji cwañi?”Joani 7:31.

 Mesia u ka peta cwañi musebezi wa hae?

Majuda ba mwa linako za Jesu ne ba libelela kuli Mesia naa ka to ba lukulula kwa puso ya Siroma ni ku busa mubuso wa Isilaele o kutisizwe sinca. (Likezo 1:6) Konji hamulaho wa nako kihona balateleli ba Jesu ba Sijuda ha ne ba to utwisisa kuli naa ka feleleza ku peta musebezi wa hae kwa lihalimu sina sibupiwa sa moya se si maata, se si filwe maata kaufela.—Mateu 28:18.

ZE I BULELA BIBELE

Mwa kalulo ya bubeli, Mesia . . .

Jesu naa talelelize kalulo ya hae ya pili sina Mesia. U ka taleleza hape ni ya bubeli. Kacwalo, ba ba butali ba ituta ka za hae ka tokomelo, kakuli Jesu naa ize: “Ki na nzila ni niti ni bupilo.”—Joani 14:6.

“Mwa linako za hae, ya na ni niti u ka konda; mi kozo i ka ya i ekezeha, ku fitela kweli ha i ka fela. U ka busa, ku kalela kwa liwate le liñwi, ku ya ku le liñwi; ku zwa kwa nuka, ku ya kwa mafelelezo a lifasi.”Samu 72:7, 8.

^ par. 5 Linzwi la “Mesia” li simuluha mwa puo ya Siheberu. Linzwi la “Kreste” li simuluha mwa puo ya Sigerike, mi li na ni taluso ye swana ni la Mesia.—Joani 1:41.

^ par. 7 Liñolo la pili li bonisa bupolofita; mi liñolo la bubeli li bonisa talelezo ya bupolofita.