Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | KANA BIBELE KI YA BUTOKWA KACENU?

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Lilato

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Lilato

SIKUKA SA BIBELE: “Mu zwelepili ku apala lilato, kakuli lilato ki tamo ye tamahanya batu ka ku petahala.”Makolose 3:14.

MO SI TUSEZA SIKUKA SEO: Lilato le li talusizwe hahulu mwa Bibele haki lilato le li banga teñi mwahalaa muuna ni musali. Kono ki lilato le li tomile fa likuka, le li kopanyeleza tulemeno to tu cwale ka mufelañeke, buikokobezo, busepahali, musa, bunolo, ni pilu-telele. (Mika 6:8; Makolose 3:12, 13) Ka ku shutana ni mufuta wa lilato la nakonyana feela le li banga mwahalaa muuna ni musali fokuñwi, lilato luli lona li zwelapili ku hula kamita.

Bo Brenda, ba se ba nyezwi ka lilimo ze bato ba 30, ba bulela kuli: “Lilato le li banga mwahalaa batu ba ba sa zo nyalana ki le li nyinyani hahulu ha li bapanywa kwa lilato le li zwelangapili ku tiya mwahalaa batu ba se ba nyalani ka nako ye telele.”

Bo Sam, ba se ba li mwa linyalo ka lilimo ze fitelela 12 ba bulela kuli: “Musalaa ka ni na lu tabiswanga mane ni ku komokiswa ki mo ituseza kelezo ya Bibele, ni mo ku inezi bunolo ku i belekisa! Ha mu itusisa yona, lika li zamaya hande. Nihakulicwalo, niha ne ni ka lata ku bulela kuli kamita na itusisanga kelezo ya Bibele, fokuñwi ha ni ezangi cwalo. Ku banga cwalo ha ni filikani, ha ni ba ni moya wa buitati, kamba ha ni katezi. Ka linako ze cwalo, ni kupanga Jehova kuli a ni tuse ku ambuka maikuto afi kamba afi a maswe. Hamulaho wa fo, ni kumbatanga musalaa ka, mi nakonyana feela, ni ikutwanga inge kuli ha ku na nto ye maswe ye ezahezi!”

“Butali bu pakwa kuli bu lukile ka misebezi ya bona”

Jesu Kreste naa bulezi kuli: “Butali bu pakwa kuli bu lukile ka misebezi ya bona.” (Mateu 11:19) Manzwi ao, a bonisa kuli mwa Bibele ku fumaneha butali bwa niti kaufela. Lituto ze ku yona ni likuka za yona za tusa luli. Li tusa ka nako kaufela. Li kona ku tusa batu ba ba zwa mwa lizo ni linaha ze shutana-shutana. Mi li bonisa zibo ye tuna hahulu ye fita zibo ya batu, ili ye zwa kwa Simbule se si pahami, yena Mubupi wa luna, Jehova Mulimu. Mu kona ku iponela bupaki bo haiba mu itusisa ze i bulela Bibele. Kacwalo, Bibele i lu mema kuli: “Mu lazwe, mi mu ka bona kuli Muñaa Bupilo u na ni sishemo.” (Samu 34:8) Kana mu ka amuhela memo yeo?