Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | KANA BIBELE KI YA BUTOKWA KACENU?

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Busepahali

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Busepahali

SIKUKA SA BIBELE: “Ki mañi ya ka ina mwa Tabernakele ya [Mulimu]? . . . Ki ya na ni mizamao ye lukile, mi a eza ka ku sepahala, a bulela niti mo i li teñi mwa pilu ya hae.”Samu 15:1, 2.

MO SI TUSEZA SIKUKA SEO: Batu ba bañata ba nga kuli busepahali ki bwa butokwa. Kono ku cwañi haiba mutu a ba ni kolo ya ku ipumanela nto ye ñwi ka ku sa sepahala ha sa bonwi ki batu ba bañwi? Fo ku ka itinga fa pilu ya hae, ili yena mutu wa mwahali.

Bo Raquel, ili bao musebezi wa bona ne u ama ku lekanga lika ba bulela kuli: “Balekisi ba bañwi ne ba likanga ku ni leka kweta. Ne ba ni sepisanga kuli haiba ni leka ku bona, ne ba ka ni fa masheleñi a ñambekelo kwa mukunda mwa sibaka sa ku fa kampani. Kono na hupula ze i bulela Bibele ka za busepahali mi na hana ku eza cwalo. Mubelekisi wa ka, ha naa utwile ka za taba yeo, a ni sepa hahulu ni ku fita.”

Kambe kikuli bo Raquel ne ba amuhezi mpo yeo, ne ba ka ba ni masheleñi ka nakonyana. Kono ku cwañi babelekisi ba bona ha ne ba ka ziba ka za taba yeo? Kana bo Raquel ne ba ka zwelapili fa musebezi wa bona? Kana ne ba ka kona ku fumana misebezi kwapili? Nto ya butokwa hahulu ku bo Raquel ne li ku ba ni lizwalo le linde ni ku kutekeha. Liñolo la Liproverbia 22:1, li bulela kuli: “Libubo le linde li na ni tuso ku fita bufumu bo buñata, mi ku kutekiwa ku na ni tuso ku fita ku luwa silivera ni gauda.”

Bo Jessie ne ba bile ni libubo le linde la ku ba mubeleki ya sepahala

Bo Jessie ne ba sepahala ni ku itingwa, kacwalo, ba ba ni libubo le linde ku mubelekisi wa bona. Ki lituso mañi ze ne ba fumani? Ne ba filwe buikalabelo bwa ku ba yo muñwi wa bazamaisi ba fa kampani ni tukuluho ya ku ikezeza tomahanyo ya mwa ku belekela. Kabakaleo, ne ba kona ku fumana nako ye ñata ya ku ba ni lubasi lwa bona ni ku peta lika ze ñwi ze ama bulapeli bwa bona.

Babelekisi ba bañwi ha ba batanga batu ba ku kenya misebezi ba yanga kwa likwata za batu ze zibahala ka busepahali. Ka mutala, mubeleki wa mwa kampani ye ñwi mwa naha ya Philippines naa ñolezi kwa mutai wa Lipaki za Jehova mwa naha yeo ku kupa kuli Lipaki ba kupe misebezi mwa kampani yeo. Naa bulezi kuli: “Ki batu ba ba beleka ka taata, ba ba sepahala, ni ba ba isa hahulu pilu kwa musebezi.” Tumbo i ya ku Jehova Mulimu ya lu luta ku ‘toya bumaswe’ ni ku ‘lata bunde.’—Amosi 5:15.