Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  January 2015

 KA KU YA KA BIBELE

Manyando

Manyando

Batu ba bañwi ba ikutwa kuli Mulimu ki yena ya tahisanga manyando a batu kamba kuli haiba haki yena ya a tahisanga, u zibe ha isangi pilu kwateñi. Kono kana ki zona ze i luta Bibele zeo? Mwendi mwa kona ku komokiswa ki kalabo ya puzo yeo.

Kana Mulimu ki yena ya lu tahisezanga manyando?

“Ee, ki taba ye tiile ya kuli Mulimu ha na ku eza bumaswe.”Jobo 34:12.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañwi ba bulelanga kuli lika kaufela ze ezahala, ki tato ya Mulimu. Kamukwaocwalo, ba lumela kuli Mulimu ki yena ya lu tahisezanga manyando. Ka mutala, ha ku banga ni likozi za ka taho, ba nahananga kuli likozi zeo ki nzila ya itusisa Mulimu kwa ku fa koto kwa batu ba ba ezize sibi.

ZE I BULELA BIBELE

Bibele i bulela ka ku utwahala kuli Mulimu ha lu tahisezangi manyando. Ka mutala, Bibele i bulela kuli ha lu talimana ni miliko, ne i ka ba mafosisa ku bulela kuli: “Ni likiwa ki Mulimu.” Kabakalañi? Kakuli “Mulimu ha likiwi ka ze maswe mi ha liki mutu.” (Jakobo 1:13) Ka mubulelelo o muñwi, Mulimu ha tahisangi ni hanyinyani miliko ye lu talimananga ni yona kamba manyando a tahiswanga ki miliko yeo. Ku eza cwalo ne i ka ba ku eza bumaswe, kono “Mulimu ha na ku eza bumaswe.”—Jobo 34:12.

Haiba Mulimu ha lu tahisezangi manyando, ki mañi he kamba ki nto mañi ye lu tahisezanga manyando? Ka bumai, batu hañata ba nyandiswanga ki batu ba bañwi ba ba si ka petahala. (Muekelesia 8:9) Ku tuha fo, lwa kona ku talimana ni miinelo ye taata bakeñisa “bushiko kamba bumai”—fo kikuli, kabakala ku ba mwa sibaka se si sa swaneli ka nako ye sa swaneli. (Muekelesia 9:11) Bibele i luta kuli “mubusi wa lifasi le,” yena Satani Diabulosi, ki yena ya tahisezanga batu manyando, kakuli “lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe.” (Joani 12:31; 1 Joani 5:19) Kacwalo, Satani ki yena ya tahisezanga batu manyando—isiñi Mulimu.

 Kana Mulimu u na ni taba ni manyando a luna?

“Mwa liñalelwa za bona a kalelwa hamoho ni bona.”Isaya 63:9.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañwi ba nahana kuli Mulimu ha isangi pilu kwa miliko ye lu tahelanga. Ka mutala, muñoli yo muñwi u bulela ka za nto ye ñwi ya nga kuli i tahiswa ki taba ya kuli Mulimu ha na “sishemo kamba makeke bakeñisa mwa ngela manyando a luna.” Muñoli yo u talusa kuli haiba Mulimu u teñi, u zibe ha na “makeke mi ha isi pilu” kwa batu.

ZE I BULELA BIBELE

Mwa sibaka sa ku talusa kuli Mulimu ha na makeke ni kuli ha isi pilu kwa manyando a batu, Bibele i luta kuli Mulimu u amiwanga hahulu ki manyando a luna—ni kuli u tuha a a felisa. Mu nyakisise litaba za niti ze taalu ze omba-omba ili ze fumaneha mwa Bibele.

Mulimu wa ziba manyando a luna. Ku zwa feela fa kalela manyando a batu, Jehova, * ili yo “meeto a hae” a bona lika kaufela, ha si ka palelwa ku lemuha miinelo ye tomohisa pilu ye ba talimana ni yona batu. (Samu 11:4; 56:8) Ka mutala, batanga ba hae ba kwaikale ha ne ba sweli ku nyandiswa, Mulimu na bulezi kuli: “Ni boni, ni bonelezi ku swenyeha kwa sicaba sa ka.” Kono kana na lemuhile manyando a bona fahalimu feela? Batili, kakuli na ekelize ku bulela kuli: “Ni ziba manyando a bona.” (Exoda 3:7) Batu ba bañata ba omba-ombilwe ki taba yeo—ya kuli Mulimu wa ziba lika kaufela ze lu nyandisa, nihaiba miliko ye ba sa koni ku lemuha kamba ye ba sa koni ku utwisisa hande batu ba bañwi.—Samu 31:7; Liproverbia 14:10.

Mulimu wa lu utwelanga makeke ha lu nyanda. Jehova Mulimu ha lemuhangi feela manyando a batu kono hape u amiwanga hahulu ki ona. Ka mutala, Mulimu naa amilwe maswe muta batanga ba hae ba kwaikale ne ba talimana ni miinelo ye taata. Bibele i bulela kuli: “Mwa liñalelwa za bona a kalelwa hamoho ni bona.” (Isaya 63:9) Nihaike kuli Mulimu u pahami hahulu ku fita batu, u utwelanga butuku batu ba ba nyanda—mane inge kuli butuku bo ba utwa bu mwa pilu ya hae! Kaniti, “Jehova u na ni lilato le lituna ni muhau.” (Jakobo 5:11) Fahalimu a zeo, Jehova wa lu tusanga ku tiyela manyando a luna.—Mafilipi 4:12, 13.

Mulimu u ka felisa manyando kaufela a batu. Ka ku ya ka Bibele, Mulimu u ka felisa manyando a batu kaufela fa lifasi. Ka ku itusisa Mubuso wa hae wa kwa lihalimu, Jehova u ka tahisa cinceho ye tuna hahulu kwa miinelo ya batu—ili ku tahisa kuli i be ye minde. Ka ku ama kwa nako yeo, Bibele i sepisa kuli, Mulimu “u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.” (Sinulo 21:4) Ku cwañi ka za batu ba ba shwile? Mulimu u ka ba kutiseza kwa bupilo fa lifasi, ilikuli ni bona ba kone ku ikola bupilo bo bu si na manyando. (Joani 5:28, 29) Kana ku na ni ya ka nyandiswa ki ku hupula manyando a kwamulaho? Batili, kakuli Jehova u sepisa kuli: “Za kale ha li sa na ku hupulwa, nihaiba ku kutela mwa minahano.”—Isaya 65:17. *

^ para. 13 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo li patululezwi mwa Bibele.

^ para. 15 Ka za libaka Mulimu ha tuhelezi manyando ka nako ye telele ni mwa ka a feliseza, mu bone likauhanyo 8 ni 11 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Ki Kabakalañi Mulimu Hatuhelela Bumaswe ni Manyando?

Bumaswe nebukalile cwañi, mi ki kabakalañi Mulimu hatuhelezi bumaswe kuzwelapili? Kana manyando akafela muta omuñwi?

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Ki mañi Mulena wa Mubuso wa Mulimu, mi Mubuso wo ukapetañi?