Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  December 2014

 KA KU YA KA BIBELE

Lifasi

Lifasi

Mulelo wa Mulimu ka za lifasi ki ufi?

“Muñaa Bupilo, . . . Mulimu ya bupile lifasi, . . . ya si ka li bupa feela, kono ilikuli li yahiwe, sa bulela ki se.”—Isaya 45:18.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañata ba bulelanga kuli lifasi ne li si ka bupiwa. Bulapeli bo buñwi bu luta kuli lifasi ki sibaka seo Mulimu a likela ku sona batu ka swalelele, ka mulelo wa ku bona haiba ba swanela ku fiwa mupuzo wa ku ya kwa lihalimu kamba ku atulelwa ku ya mwa lihele la mulilo.

ZE I BULELA BIBELE

Bibele i bulela kuli: “Mulimu naa ezize Lihalimu ni Lifasi.” (Genese 1:1) Naa bulelezi bo muuna ni musali ba pili kuli: “Mu tahise lusika, mu ate, mu tale mwa lifasi, mu buse fahalimwaa lona, mi mu buse . . . ze pila kaufela, ni ze zamaya ka mba fafasi.” (Genese 1:28) Lifu ne li bulezwi feela ha ne ba taluselizwe za ku sa ipeya ku utwa. (Genese 2:17) Kacwalo, Mulimu naa lukisize kuli lifasi li be lihae la batu ku ya ku ile. Ne li ka tala batu ba ba ipeya ku utwa, ba ne ba ka li babalela ni ku pila ku lona ku ya ku ile.

 Kana lifasi li ka sinyiwa?

“U tiisize mitomo ya lifasi, kuli li si ke la zikinyeha ni hanyinyani.”—Samu 104:5.

ZE BA BULELA BATU

Ba sayansi ba file liakalezo ze shutana-shutana za miinelo ye kona ku tahisa kuli lifasi li sinyehe kamba ku tahisa kuli batu ba si ke ba kona ku pila fateñi. Fokuñwi miinelo yeo ba i talusanga kuli ki likozi ze kona ku palelwisa batu ku pila fa lifasi, mi likozi zeo li kopanyeleza ni likozi za ka taho—ze cwale ka ku natana kwa lifasi ni lika ze ñwi ze mwa lihalimu, ku tunya kwa sitipwitipwi se situna hahulu sa mulilo, ku sinyeha kwa lizazi, kamba ku ekezeha kwa mufutumala fa lifasi—mi hape li kopanyeleza likozi ze tuna hahulu ze tahiswa ki batu—ze cwale ka lindwa ze lwanwa ka limbomba za nyukiliya kamba likezo za bukebenga ze tahisa luwewe ze ama ku itusisa lika ze tahisa matuku a kona ku bulaya batu ba bañata-ñata.

ZE I BULELA BIBELE

Mulelo wa Mulimu ka za lifasi ha u si ka cinca. Linzwi la Mulimu li bulela ka ku utwahala kuli: “Lifasi ki la kamita.” (Muekelesia 1:4) Ku tuha fo, batu ba ka pila fa lifasi kamita ni mita: “Ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.”—Samu 37:29.

KI KABAKALAÑI TABA YE HA I LI YA BUTOKWA?

Ku lumela kuli lifasi li ka fita fa ku sinyiwa ku tahisize kuli batu ba bañwi ba sinye lika za butokwa ze ku lona. Ku tahisize kuli ba bañwi ba felelwe ki sepo ya za kwapili ni ku nga lizazi ni lizazi inge kuli ki lona la mafelelezo mwa bupilo. Nto yeo i kona ku tahisa kuli batu ba pile inze ba si na hande mulelo mwa bupilo. Kwa neku le liñwi, haiba lu lumela kuli lwa kona ku pila ku ya ku ile fa lifasi, lwa kona ku eza liketo ze ka lu tusa ni ku tusa mabasi a luna—nihaiba kwapili.

Kana batu ba ya kwa lihalimu?

“Haili mahalimu, ki mahalimu a Muñaa Bupilo, mi lifasi u li file bana ba batu.”—Samu 115:16.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañata ba lumela kuli batu ba bande kaufela ba yanga kwa lihalimu.

ZE I BULELA BIBELE

Lihalimu ki la Mulimu, kono lifasi ki la batu. Bibele i bulela ka za “lifasi le li taha” mo ku ka yaha batu. (Maheberu 2:5) Jesu ne li yena mutu wa pili ku ya kwa lihalimu, mi Bibele i bonisa kuli palonyana ya batu ba bañwi ba ba ketilwe, ba ka ya kwa lihalimu ka mulelo o muñwi. Ba ka “busa sina malena fahalimwaa lifasi,” hamoho ni Jesu.—Sinulo 5:9, 10; Luka 12:32; Joani 3:13.

KI KABAKALAÑI TABA YE HA I LI YA BUTOKWA?

Tumelo ya kuli batu ba bande kaufela ba yanga kwa lihalimu, ha i lumelelani ni ze i luta Bibele luli. Mulimu ha naa ka nga batu ba bande kaufela ku ba isa kwa lihalimu, ne ku ka talusa kuli u palezwi ku taleleza mulelo wa hae wa kwa makalelo ka za lifasi ni kuli lisepiso za hae ka za bupilo bo bu sa feli fa lifasi haki za niti. Ka ku fapahana, Linzwi la Mulimu li sepisa kuli: “U sepe Muñaa Bupilo mi u tiyele mwa nzila ya hae, mi u ka kambamiswa, ku yo luwa naha.”—Samu 37:34.