Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  November 2014

Ne ni Fumani Sepo ka Nako ye ne ni I Tokwa Hahulu

Ne ni Fumani Sepo ka Nako ye ne ni I Tokwa Hahulu

Ne ni ipumani ka sipundumukela mwa mezi pata ya ka inze i talimezi fafasi. Na lika ku inula toho ya ka kuli ni buyele, kono linama za mulala wa ka ne li sa ni konisi ku eza cwalo. Ka sabo, na lika ku fetuha, kono mazoho ni mahutu a ka za palelwa ku shenya. Na kala ku mina mikope. Ka lizazi leo le ne ku futumala ili mwa litabula ka silimo sa 1991, bupilo bwa ka bwa cinca luli.

NE NI pepezwi mwa muleneñi o bizwa Szerencs mi ne ni hulezi mwa munzi o bizwa Tiszaladány, ili o kwa sibaka se si mwahalaa Mutulo ni Upa wa naha ya Hungary. Mwa kweli ya June ka silimo sa 1991, na ni balikani ba ka, lwa ya kwa sibaka se siñwi se ne lu sa zibi hande sa Nuka ya Tisza. Na tulela mwa mezi ka ku nahana kuli ne ku tungile. Ao ne li mafosisa a matuna! Masapo a malaalu a mulala wa ka a lobeha mi musifa wa liselusi za booko o fita mwa masapo a mukokoto wa holofala. Mulikanaa ka yo muñwi a bona kuli ne ni sa shenyi mi a ni nanula ka tokomelo ni ku ni zwisa mwa mezi ni si ka shwa kale.

Ne ni kona ku bona ze ne ezahala mi ne ni zibile kuli ku na ni nto ye tuna ye fosahalile. Yo muñwi a lizeza ba sipatela, mi kwa taha fulai ye ne i tilo ni shimba ni ku ni isa kwa sipatela, ili ko madokota ne ba izo otolola hande masapo a mukokoto wa ka. Hamulaho, na tutisezwa kwa muleneñi wa naha o bizwa Budapest, kuli ni yo fumana likalafo ze ñwi ze nee ka ni tusa. Na lobalelela ka likweli ze taalu. Nihaike kuli ne ni kona ku shenyisa toho ya ka, ne ni sa koni ku shenyisa lilama za mubili wa ka, ku kalela fa maheta ku isa kwa mahutu. Ku kala feela ha ne ni na ni lilimo ze 20, ne ni sa koni ku ikezeza nto ifi kamba ifi ku si na ku tusiwa ki batu ba bañwi. Na ikutwa hahulu ku zwafa kuli mane ne ni bata feela ku shwa.

Hamulaho wa nako, ha ne se ni kona ku kutela kwa ndu, bashemi ba ka ba fiwa lituto ilikuli ba kone ku ni babalela. Kono musebezi wa ku ni babalela ne u ba imeza kwa mubili ni mwa munahano, mi hamulaho wa nako ye bato kwana silimo, na kenelwa ki butata bwa ku lembwala. Ka nako yeo, na kala ku tusiwa ku ba ni mubonelo o swanela ki batu ba ba cuukile mwa musebezi wa ku fa likelezo kwa batu, mi likelezo za bona ne li ni tusize ku cinca mubonelo o ne ni na ni ona ka za buyanga bwa ka.

Hape na kala ku nahana hahulu za bupilo. Na ipuza kuli: Kana bupilo bu na ni mulelo? Ki kabakalañi kozi ye ha i ni tahezi? Na bala limagazini ni libuka kuli ni fumane likalabo. Na lika ku bala ni Bibele, kono ne ni fumani taata ku i utwisisa. Kacwalo na tuhela ku i balanga. Mane ne ni ikambotile ni muprisita yo muñwi, kono manzwi a hae naa si ka ni kolwisa.

Cwale, ka nako ya mbumbi ya silimo sa 1994, Lipaki za Jehova ba babeli ba to potela bo ndate mi ba ba kupa kuli ba ambole ni na. Na teeleza ha ne ba nze ba talusa ka za mulelo wa Mulimu wa ku cinca lifasi ku li bisa paradaisi ni ku felisa makulano ni manyando. Litaba zeo ne li utwahala ku ba ze nde hahulu, kono ne ni li kakanyize. Nihakulicwalo, ne ni amuhezi libuka ze peli za ku itusisa kwa ku  ituta Bibele. Ha se ni balile libuka zeo, Lipaki bao ba itatela ku ni lutanga Bibele, mi ne ni lumezi. Hape ba ni susueza ku lapelanga.

Ne ni fitile fa ku ikolwisisa kuli Mulimu wa ni babalela luli

Tuto ya luna ha ne inze i zwelapili, na fumana likalabo kwa lipuzo za ka ze ñata, ku zwelela mwa Bibele. Hape ne ni fitile fa ku ikolwisisa kuli Mulimu wa ni babalela luli. Kwa nalulelule, la 13 September ka silimo sa 1997, hamulaho wa ku ituta Bibele ka lilimo ze peli, na kolobezwa mwa sikotolo se si tuna sa ku tapela. Leo ki le liñwi la mazazi e ni kile na ba ni tabo ye tuna hahulu mwa bupilo bwa ka.

Ka silimo sa 2007, na tutelela ku ya mwa muleneñi wa Budapest ko ne ni izo pila mwa ndu ya liyanga. Ku tuta ko, ku ni file kolo ye tuna ya ku talusezanga ba bañwi lika ze nde ze ni itutile. Ha ku sile hande, na konanga nihaiba ku zwela fande ku yo ambola ni batu, mi ni konanga ku eza cwalo ka ku itusisa sipula sa mawili se si na ni injini se ni lukiselizwe, ili se ni zamaisanga ka ku itusisa silelu.

Ka tuso ya masheleñi e ne ni filwe ki lubasi lo luñwi lwa mwa puteho ya luna, hape ne ni konile ku leka kakompyuta ka ka sebeza ka ku latelela mo ni shenyiseza toho ya ka. Kakompyuta kao, ka ni konisanga ku lizeza batu ka ku itusisa Intaneti ni ku ñolela mañolo batu ba ne ba siyo fa mandu a bona ka nako ye ne ba potezwi ki ba bañwi ba mwa puteho ya luna. Ku tusanga ba bañwi ka mukwa wo, ku ni tusize hahulu ku ekeza kwa buikoneli bwa ka bwa ku ikambota ni ba bañwi, mi ku ni tusize ku sa nahananga feela ka za ka.

Ku taluseza ba bañwi lushango lwa Bibele fa Intaneti ka ku tusiwa ki kakompyuta ka ka sebeza ka ku latelela mo ni shenyiseza toho ya ka

Mane na konanga ku ya kwa mikopano ya Sikreste. Ha ni fitanga kwa Ndu ya Mubuso, mizwale ba ka ba kwa moya ba ni nanulanga hande mwa sipula sa ka sa mawili ni ku ni isa mo lu kopanelanga, mwa ndu ya bubeli ya muyaho wa mandu a shangatami. Ka nako ya mikopano, baputehi ha ba kupiwa ku alaba, muzwale ya li bukaufi ni na wa ni yemisezanga kwateñi lizoho. Kihona a ni swalela Bibele kamba buka ye itutiwa ha ni nze ni alaba.

Ni utwanga butuku nako kaufela mi ni itingile kwa tuso ya ba bañwi ibato ba mwa lika kaufela. Kacwalo, ni sa ikutwanga ku tokwa mwangalwa ka linako ze ñwi. Kono bulikani bwa ka ni Jehova Mulimu bwa ni omba-ombanga, ka ku ziba kuli wa teelezanga ha ni mu taluseza lipilaelo za ka kaufela. Hape ni fumananga maata ka ku bala Bibele ka zazi ni zazi, ni kwa mizwale ni likaizeli ba ka ba kwa moya. Silikani sa bona, buikatazo bo ba eza bwa ku ni tiisa, ni litapelo ze ba ni lapelelanga li ni tusanga ku zwelapili ku ba ni mubonelo ni maikuto a swanela.

Jehova naa ni omba-ombile ka nako ye ne ni tokwa hahulu ku omba-ombiwa. Hape u ni file sepo ya ku ba ni mubili o iketile ka ku tala, mwa lifasi le linca. Kamukwaocwalo, ni nyolelwa nako ye ni ka kona ku ‘zamaya, ni ku tula-tula, ni ku mu lumbeka’ bakeñisa lilato la hae le li tuna ni sishemo.—Likezo 3:6-9.