Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KU YA KA BIBELE

Bukeni

Bukeni

Kana Mulimu wa isa pilu kwa bukeni bwa luna bwa kwa mubili?

“Ha lu ikeniseñi kwa lika kaufela ze silafaza nama ni moya.”—2 Makorinte 7:1.

ZE I BULELA BIBELE

Mubupi wa luna wa lu lata mi u bata kuli lu ikole ku ba ni mibili ye iketile ni ku pila bupilo bo bunde ka nako ye telele. Mulimu u bulela kuli: “Pilu ya hao i hupule litaelo za ka; kakuli ki zona ze ka ku ekeleza kwa mazazi ni kwa myaha, li ku ekeleze ni kwa buiketo.” (Liproverbia 3:1, 2) Lilato la Mulimu kwa batu, ne li bonisizwe mwa litaelo za naa file kwa Maisilaele, ze ne kopanyeleza litaelo ze nongile ka za makete ni bukeni. (Deuteronoma 23:12-14) Maisilaele ha ne ba latelelanga litaelo ze utwahala zeo, ne ba ikolanga ku ba ni mibili ye iketile mi ne ba silelezwanga kwa matuku a naa yambile macaba a mañwi, a cwale ka sicaba sa Egepita, se ne si si na milao ye ipitezi ye cwalo.—Deuteronoma 7:12, 15.

Ni kacenu, batu ba ba ‘ikenisa kwa lika kaufela ze silafaza nama,’ ze kopanyeleza mikwa ye silafaza ye cwale ka ku zuba kwai, ku nwa maswe bucwala ni ku itusisa maswe milyani ye kola, ba fukuzanga kwa lika ze kona ku tahisa kuli ba kenelwe ka bunolo ki matuku—a kwa mubili ni a mwa munahano—kamba ku shwa kapili. Mi bakeñisa kuli lu pila ni batu ba bañwi, ku latelela litaelo za Mulimu ze ama bukeni hape ku bonisa kuli lwa iyakatwa ba bañwi.—Mareka 12:30, 31.

 Kana bukeni bwa muzamao wa luna ni bwa kwa moya ki bwa butokwa ku Mulimu?

“Mu bulaye lilama za mubili wa mina . . . kwa neku la buhule, masila, litakazo za buozwa, litakazo ze maswe, ni mukwañuli, ili nto ye talusa ku lapela milimu ya maswaniso. Ki ka zona lika zeo buhali bwa Mulimu ha bu taha.”—Makolose 3:5, 6.

ZE I BULELA BIBELE

Sina mo se ku bulelezwi kwa makalelo, Bibele i lu susueza ku ‘ikenisa kwa lika kaufela ze silafaza nama ni moya.’ Mwa miteñi ya Jesu, batu ba bañata ku kopanyeleza cwalo ni babahulu ba bulapeli bwa Sijuda, ne ba ezanga buikatazo bo butuna bwa ku ba ba ba kenile kwa mubili, kono ne ba sa isi pilu kwa muzamao o kenile kamba kwa bukeni bwa kwa moya. (Mareka 7:1-5) Kuli a bonise butokwa bwa ku ba ba kenile kwa mubili ni kwa moya, Jesu naa bulezi kuli: “Ha ku na se si zwa kwande ku kena ku mutu se si kona ku silafaza mutu, kakuli ha si fiti mwa pilu ya hae, kono si fita mwa mba ya hae ni ku yo zwela kwande.” Mi naa ekelize kuli: “Se si zwa ku mutu ki sona se si silafaza mutu, kakuli mwahali, mwa lipilu za batu, ki mona mo ku zwa mihupulo ye maswe, likezo za buhule, busholi, bubulai, bubuki, mukwañuli, likezo za bumaswe, bupumi, muzamao wa ku sa swabela bufosi, liito le li talima ka muna, . . . ni butoto. Lika ze maswe ze kaufela li . . . silafaza mutu.”—Mareka 7:18-23.

Ka ku ya ka Jesu, batu ba ba na ni mubonelo o tulile tikanyo wa makete, kono inze ba sa isi pilu kwa likuka za Mulimu ze ama muzamao o kenile ni bukeni bwa kwa moya, ba swana sina likomoki ze kenile kwa nde kono ili ze tezi maswe masila mwahali.—Mateu 23:25, 26.

Kana likuka za Bibele li bunolo ku li latelela?

“Se ki sona se si taluswa ki ku lata Mulimu, kuli lu mamele milao ya hae; mi niteñi milao ya hae ha i imezi.”—1 Joani 5:3.

ZE I BULELA BIBELE

Kwa liñolo la Mika 6:8, lu bala kuli: “Sa bata ku wena Muñaa Bupilo, haisi kuli u eze ze lukile, u late sishemo, mi u zamaye ka buikokobezo ni Mulimu wa hao.” Kana yeo haki kupo ye bunolo luli? Ku tuha fo, Mubupi wa luna u bata kuli lu mu utwe ka libaka la kuli lwa mu lata. Ha lu eza cwalo, lu ba ni tabo ye tuna. (Samu 40:8) Mi ha lu eza mafosisa, lwa kona ku omba-ombiwa ki taba ya kuli Mulimu u na ni makeke. “Sina ndatahe mutu mwa utwelela bana ba hae butuku, Muñaa Bupilo u utwela ba ba mu saba, butuku cwalo. Kakuli u ziba se lu bupilwe ka sona, U nzaa hupula kuli lu liluli feela,” kamba batu ba ba fokola ili ba ba si ka petahala.—Samu 103:13, 14.

Ka bukuswani, likuka za Mulimu ze ama bukeni bwa kwa mubili, muzamao o kenile, ni bukeni bwa kwa moya li bonisa bunde bwa hae ni lilato la hae ku luna. Ha lu itatela ku mamela likuka zeo, lu bonisa butali ni lilato la luna ku Mulimu.