Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  October 2014

 LITABA ZE TUSA MABASI | BA BANCA

Mwa ku Tulela Muliko

Mwa ku Tulela Muliko

BUTATA BO BU KONA KU BA TEÑI

“Fokuñwi basizana ba kupanga nombolo ya ka ya luwaile ni ku itatela kuli ni eze buhule ni bona. Na hananga ni ku ikema fateñi. Kono mwa munahano wa ka ni zwelangapili ku nahana kuli, ‘Ku cwañi kambe ne ni mu file nombolo ya ka?’ Ku bulela feela niti, ba bañwi kwa basizana bao ki ba bande luli. Ku bunolo ku nahana kuli, ‘Ha ku na butata naa kona ku mu fa nombolo ya ka.’”—Carlos, * wa lilimo ze 16.

Kana ni mina, mwa talimananga ni miliko sina Carlos? Haiba ki cwalo, mwa kona ku tula ndwa yeo.

ZE MU SWANELA KU ZIBA

Haiba mu ituhelela ku kena mwa muliko, mu ka ikutwisa feela butuku

Mañi ni mañi wa kona ku kena mwa muliko—nihaiba ba bahulu. Esi mane, miliko i tahanga ka linzila ze shutana-shutana. Muapositola Paulusi ne si mwanana ha naa ñozi kuli: “Luli ni tabela mulao wa Mulimu . . . , kono mwa mubili wa ka ni bona mulao u sili o lwanisana ni mulao wa munahano wa ka mi u ni isa mwa butanga bwa mulao wa sibi.” (Maroma 7:22, 23) Ku si na taba ni sineneketo yeo, Paulusi naa tiyezi muhupulo wa ku bata ku komiwa ki takazo ye maswe—mi ni mina mwa kona ku eza nto ye swana! Kono cwale ne mu ka batelañi ku ikeza mutanga wa litakazo za mina? (1 Makorinte 9:27) Ku ituta ku tiyelanga miliko ha mu sa li ba banyinyani ku ka tahisa kuli mu si ke mwa ba ni lipilaelo ze ñata ka nako ya cwale mi hape ku ba ni buikoneli bo bu cwalo ki nto ya butokwa ye ka mi tusa ha se mu hulile.

Mitai ya makande i tahiseza batu miliko. Bibele i bulela ka za “litakazo za kwa bunca,” mi litakazo zeo li maata ka ili zona. (2 Timotea 2:22) Kono mafilimu, litukiso za fa TV, lipina, ni libuka ze fundotwa ku ba banca, hañata li hulisanga hahulu litakazo zeo ka ku bonisa kuli, ku li latelela kwa swanela. Ka mutala, haiba mwa filimu ku na ni batu babeli ba ba latana, hañata ba fitanga fa ku lobalana luli filimu ha inze i zwelapili. Kono Bibele i bulela kuli baana ni basali sakata ba na ni maata a ku “zwelepili ku ikambusa kwa litakazo za nama.” (1 Pitrosi 2:11) Taba yeo i bonisa kuli mwa kona ku keta ku tula muliko. Kono mu kona ku eza cwalo kamukwaufi?

 ZE MU KONA KU EZA

Mu zibe mifokolo ya mina. Kalulo i liñwi ya liwenge ye fokola i fokolisa liwenge kaufela. Kamukwaoswana, hañata mu kona ku palelwa ku latelela katulo ya mina ya ku eza ze lukile mwa likalulo ze mu fokola hahulu ku zona. Ki likalulo mañi ze mu tokwa ku tokomela?—Sikuka sa Bibele: Jakobo 1:14.

Mu iteekele miliko ye mu kona ku kopana ni yona. Mu nahane miinelo ye kona ku mi kenya mwa miliko. Mu itukiseze cimo mwa munahano ze mu kona ku eza kuli mu tule miliko ye cwalo haiba i ba teñi.—Sikuka sa Bibele: Liproverbia 22:3.

Mu tiise buikolwiso bwa mina. Bibele i bulela kuli Josefa ha naa talimani ni muliko wa ku eza buhule, naa bulezi kuli: “Ni ka eza cwañi bumaswe bo butuna cwalo, na foseza Mulimu?” (Genese 39:9) Pulelo ya kuli “Ni ka eza cwañi” i bonisa kuli Josefa naa na ni buikolwiso bo bu tiile ka za lika ze lukile ni ze si ka luka. Kana ni mina mu na ni buikolwiso bo bu cwalo?

Mu be ni balikani ba ba ka mi tusa. Mwa kona ku tibela miliko ye miñata mwa bupilo bwa mina ka ku keta balikani ba ba na ni mubonelo o swana ni wa mina ka za lika ze lukile ni ze si ka luka. Bibele i bulela kuli: “Ya kopana ni ba ba butali, ni yena u ka talifa.”—Liproverbia 13:20.

Mu ambuke miinelo ye ka tahisa kuli ku mi bele taata ku tula muliko. Ka mutala:

  • Mu si ke mwa ituhelela ku ba mu nosi ni mushimani haiba mu musizana kamba haiba mu mushimani mu si ke mwa ituhelela ku ba mu nosi ni musizana.

  • Mu ambuke ku itusisanga Intaneti ka nako ye mu kona ku kenelwa ki muliko wa ku buha maswaniso a mapunu kamba ha mu li kwa sibaka ko mu kona ku fumana bunolo ku eza cwalo.

  • Mu ambuke batu ba ba na ni mibulelelo ni mikwa ye tahisa kuli ku eza bumaswe ku bonahale ku ba ko kunde.

Ki likuka mañi ze mu kona ku itomela ze ka mi tusa ku ambuka ku tahelwa ki miliko?—Sikuka sa Bibele: 2 Timotea 2:22.

Mu kupe tuso ka tapelo. Jesu naa bulelezi balutiwa ba hae kuli: “Mu zwelepili ku lapela kuli mu si ke mwa kena mwa muliko.” (Mateu 26:41) Niti kikuli, Jehova Mulimu u bata kuli mu tule miliko, mi wa kona ku mi tusa ku eza cwalo. Bibele i bulela kuli: “Ha na ku mi tuhelela kuli mu likwe ki muliko o mu sa koni ku tiyela, kono ha mu tahezwi ki muliko u ka mi fa ni nzila ya ku zwa ku ona ilikuli mu kone ku u tiyela.”—1 Makorinte 10:13.

^ par. 4 Libizo li cincizwe.