Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Ha mu Bone Linyunywani”

“Ha mu Bone Linyunywani”

LINYUNYWANI li fumaneha kai ni kai mwa lifasi, mi ki ze ñwi za lika ze bupilwe ze kona ku bonwa ka bunolo. Hape ku li buha kwa tabisa mi kwa katulusa, bakeñisa kuli li na ni mibala, mililelo, mibapalelo, ni mikwa ye shutana-shutana mi li mwa mifuta-futa.

Makaka

Mane mwa kona ku bona ze i ezanga nyunywani ka zazi inze mu li kwa ndu ya mina: mwa kona ku buha nyunywani ye ñwi ya mufuta wa sitengu ha i yepa bulo, katiiti ka ka swala likokwani, liiba le li lika ku hapa mamelelo ya liba la musali kamba la muuna, kambimbi ka ka fundumana ku yaha siyaleto sa kona, kamba kataha ka ka fepa twana twa kona to tu shwile tala.

Kataha

Linyunywani ze ñwi ze cwale ka mbande, kañoti, ni mankoli za kona ku mi tabisa ha li nze li fufa-fufa mwahalimu. Ze ñwi za kona ku mi sehisa, inge cwalo: Tutaha to tu lwanela kaco ka kanyinyani, nkwilimba ya muuna ye tundulukisa mbando ya yona ka mulelo wa ku tabisa ya musali ye bonahala kuli ha i isi pilu kwateñi, kamba makwelekwele a mubala o mufubelu ni o museta a eza lilata ha nzaa nyendaela fa muhala wa malaiti inze a talimisize litoho fafasi kabakala ku palelwa ku ina hande fa muhala wo, o sweli ku nyanganya. Mi ku buha linyunywani ze ñwi kwa kona ku mi tabisa, inge cwalo ha mu bona bo mbondwanyunyi, maowanyi kamba bo imuyulu  inze ba fita mwahalimu ku liba kwa sibaka se siñwi. Kaniti, batu se ba buhile linyunywani ha li fufa mwahalimu ku tutela kwa sibaka se siñwi ka lilimo ze ñata, mi ba komokiswanga ki buikoneli bwa zona bwa ku zamaya misipili ye mitelele inze li ziba hande nzila ya zona ni nako ye li swanela ku yo fita. Mane, Mubupi yena kasibili naa ize: “Mbondwanyunyi i ziba nako ya yona mwa lihalimu; ni liiba, ni liowanyi, ni kambimbinyani, li ziba nako ya zona ya ku kuta.”—Jeremia 8:7.

Mukwa wa ku Buha Linyunywani, Mwa Miteñi ya Batu ba ba Bulezwi Mwa Bibele

Bibele i bulela ze ñata ka za linyunywani, mi hañata ki ka mulelo wa ku luta lituto za butokwa. Ka mutala, ka za mpye ni lubilo lwa yona lo lu makaza, Mulimu naa ize ku muuna ya bizwa Jobo: “Nako ye nanuha kuli i sabe, i seha pizi ni mutu ya i pahami.” * (Jobo 39:13, 18) Mulimu hape naa buzize Jobo kuli: “Mankoli ha zengelela, kana ki ka butali bwa hao, . . . mi mbande, kana ki ka taelo ya hao ha i lenda?” (Jobo 39:26, 27) Lu itutañi kwa taba yeo? Linyunywani li konanga ku ikezeza lika li sa tokwi tuso ya luna. Buikoneli bwa zona bu bonisa butali bwa Mulimu, isiñi bwa luna.

Mulena Salumoni naa ñozi za ‘liiba le li lila,’ ka ku zibahaza nako ya mbumbi. (Pina ya Lipina 2:12) Walisamu naa bulezi za kambimbi ha naa ñola za takazo ya hae ya ku nyolelwa ku sebeleza mwa tempele ya Mulimu. Ka ku ikumbuta nyunywani yeo, naa bulezi kuli: “E, taha i fumani ndu, ni kambimbi ka na ni siyaleto sa kona, mo ka beya bana ba kona, zona lialetare za hao, Muñaa Bupilo.”—Samu 84:1-3.

“Ndataa mina ya kwa lihalimu wa li fepa. Kana mina ha mu ba butokwa hahulu ku fita linyunywani?”—Mateu 6:26

Litaba ze ñwi ze nde hahulu ka za linyunywani ne li bulezwi ki Jesu Kreste. Ha mu nyakisise manzwi a, a fumaneha kwa Mateu 6:26, a li: “Ha mu bone linyunywani za lihalimu; ha li cali peu kamba ku kutula kamba ku kubukanya mwa matuli. Niteñi Ndataa mina ya kwa lihalimu wa li fepa. Kana mina ha mu ba butokwa hahulu ku fita linyunywani?” Swanisezo ye fita kwa pilu yeo, i kolwisa balateleli ba Jesu kuli ki ba butokwa ku Mulimu ni kuli ha ba swaneli ku bilaela ni hanyinyani za mwa ku fumanela lika ze ba tokwa mwa bupilo.—Mateu 6:31-33.

Kacenu, ku buha linyunywani ki mukwa o atile wa ku ikatulusa ka ona—mi yeo ki taba ye utwahala, kakuli linyunywani za lu makalisanga ka mibapalelo, bunde, mikwa ya zona ya ku lika ku hapa mamelo ya nyunywani ya musali kamba ya muuna, ni ka mililelo ya zona. Kwandaa zeo, mutu ya nahanisisa za mupilelo wa zona hape wa kona ku ituta lituto za butokwa ka za bupilo. Lu mi susueza kuli, “mu bone linyunywani” kamba mu nyakisise mupilelo wa zona.

^ par. 6 Mpye ki yona nyunywani ye tuna ka ku fitisisa kwa linyunywani ze li teñi, mi ki yona ye lubilo ka ku fitisisa, i kona ku maata butelele bo bu eza likilomita ze 72 mwa hola i liñwi.