Kana Mulimu sa itusisize litolo kwa ku fitisa mashango kwa batu?

“[Mupolofita wa Mulimu] Daniele a lola, . . . inzaa lobezi fa bulobalo bwa hae. A ñola tolo yeo, mi a bulela litoho za yona.”Daniele 7:1.

ZE I BULELA BIBELE

Mulimu sa fitisize litaba za butokwa kwa batu ka ku itusisa linzila ze shutana-shutana. Naa itusisize litolo ka linako ze ñwi mwa miteñi ya batu ba ba bulezwi mwa Bibele. Kono zeo, ne si litolo-tolo feela ze sa utwahali za ka zazi ni zazi. Litolo ze nee zwa ku Mulimu, ne li na ni litaba ze utwahala ni lushango lo lu nongile. Ka mutala, mwa tolo ye ñwi, mupolofita Daniele naa boni libatana ze tatamana ze ne yemela mibuso ya bupolitiki, ku kala ka mubuso wa Babilona ku tisa kwa mubuso o li teñi mwa mazazi a luna. (Daniele 7:1-3, 17) Ka tolo, Mulimu naa taluselize Josefa wa kwa Nazareta, yena ndatahe Jesu ya naa mu añuzi, kuli a sabele kwa Egepita ni musalaa hae ni mwana. Kamukwaocwalo, Jesu a banduka ku bulaiwa ki Mulena Heroda ya naa na ni situhu. Heroda ha sa timezi, Mulimu a zibisa Josefa ka tolo ka za teñi, mi hape a mu laela ku kuta kwa hae ni lubasi lwa hae.—Mateu 2:13-15, 19-23.

 Kana Mulimu wa itusisanga litolo kwa ku fitisa mashango ku luna kacenu?

“Mu si ke mwa ikezeza ku fita ze ñozwi.”1 Makorinte 4:6.

ZE I BULELA BIBELE

Litolo ze ñozwi mwa Bibele ki kalulo ya litaba ze ñozwi zeo Mulimu a patululezi batu. Ka ku ama kwa litaba ze patuluzwi zeo, liñolo la 2 Timotea 3:16, 17 li bulela kuli: “Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu mi li tusa kwa ku luta, kwa ku kalimela, kwa ku hakulula, kwa ku laya ka ku luka, kuli mutu wa Mulimu a be ya ikonela hande, ya itukiselize hande ku peta musebezi kaufela o munde.”

Bibele i lu tusa ku ba ba ba “itukiselize hande” kakuli i lu patululela lika kaufela ze lu tokwa ku ziba ka za Mulimu, tulemeno twa hae, likuka za hae za muzamao, ni milelo ya hae ye ama luna batu ni lifasi. Kabakaleo, Mulimu ha sa itusisanga litolo kwa ku fitisa mashango a hae kwa batu. Haiba lu bata ku ziba za kwapili ni za tato ya Mulimu ku luna, ha lu tokwi ku “ikezeza ku fita ze ñozwi”—ili ku talusa ze ñozwi mwa Bibele. Ku tuha fo, ibato ba mañi ni mañi wa kona ku fumana buka ye, ni ku ituta litaba za yona ze ñata za patuluzi Mulimu, ku kopanyeleza cwalo ni litolo.

Ki kabakalañi ha mu kona ku sepa litolo ni lipono ze ñozwi mwa Bibele?

“Batu ne ba bulezi se si zwa ku Mulimu ba nze ba susumezwa ki moya o kenile.”—2 Pitrosi 1:21.

ZE I BULELA BIBELE

Buñata bwa litolo ni lipono ze ñozwi mwa Bibele ne li za bupolofita—ili ku talusa kuli, ne li bulelela cimo ze ne ka ezahala kwapili. Bupolofita bo bu ñozwi bo, bu fa babali ba Bibele kolo ya ku bona buniti bwa litaba ze mwa Bibele ni bwa bañoli ba yona. Kana litaba ze ne ba ñozi li bonahezi ku ba ze nepahalile? Ha mu nyakisise mutala wo, wa pono ye fumaneha kwa liñolo la Daniele 8:1-7, ye ne ñozwi Mubuso wa Babilona ha ne u tuha u fela.

Ka ku itusisa liswanisezo, bupolofita bo, ne bu ama totolo ni sicembwe se ne si bitile totolo, ni ku i hatikela fafasi. Daniele naa sa tokwi ku nuha ka za taluso ya pono yeo. Lingeloi le ne li lumilwe ki Mulimu ne li talusize kuli: “Totolo . . . ye na ni manaka a mabeli, ki malena a Mamede ni a Maperesia. Sicembwe . . . ki mulena wa Magerike.” (Daniele 8:20, 21) Litaba za kwaikale li paka kuli mubuso wa Mamede ni Maperesia ne u yolile mubuso wa Babilona, ku ba ona mubuso o maata mwa lifasi. Mi hamulaho wa lilimo ze 200, mubuso wa Mamede ni Maperesia wa komiwa ki Alexandere yo Mutuna wa Mugerike. Bupolofita bwa mwa Bibele bu nepahalile ka nzila ye makaza cwalo, mi ni litolo za bupolofita ze ku yona li cwalo. Taba yeo, ka ili yona i tahisa kuli Bibele i shutane ni libuka ze ñwi ze ngiwa ku ba ze kenile, mi i tahisa kuli lu kone ku sepa Bibele.