Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  July 2014

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | MU KONA KU ITIISA CWAÑI—HA MU TAHELWA KI KOZI?

Ku Kula

Ku Kula

Bo Mabel, ba kwa Argentina, ne ba iketile hande kwa mubili mi ne ba beleka sina mualafi ya tusa bakuli ku kutelwa ki maata a ku eza lika ze ne ba konanga ku eza. Mwa silimo sa 2007, ne ba kalile ku ikutwanga hahulu ku katala ni ku opanga hahulu toho ka zazi ni zazi. Ba bulela kuli: “Ne ni bonani ni madokota ba sikai ni ku lika ku itusisa milyani ya mifuta kaufela kono ne ku si na tuso.” Kwa mafelelezo, bo Mabel ba tatubiwa kwa booko ka mushini (MRI scan), ili o ne u bonisize kuli ne ba na ni sikoto kwa booko. Ba bulela kuli: “Ne ni kakamalile hahulu! Ne ni sa lumeli kuli ne ni pila ni butuku bo bu cwalo mwa mubili wa ka.”

“Nihakulicwalo, ne ni si ka utwisisa luli bumaswe bwa muinelo o ne ni li ku ona konji hamulaho wa ku pazulwa. Ha ne ni wetulukile inze ni li mwa muzuzu mo ku alafelwa ba ba kula hahulu, ne ni sa koni ku nyanganya. Se ne ni kona feela ku eza ki ku lubukela mwa situwa. Ni si ka pazulwa kale ne ni tiile mi ne ni kona ku ikezeza lika. Kono hañihañi na ipumana kuli ha ni sa kona ku eza nto ni ye kana. Mazazi kaufela a ne ni inzi mwa muzuzu wo, ne ni ikutwanga hahulu ku lyangana ni ku utwa lilata la mishini ya mwa sipatela, hamohocwalo ni la milangu ya malaiti ye lemusa baalafi ka za butata bo buñwi, ni lilata la bakuli ba bañwi ba ba tonga. Ne ni ikutwa kuli ni potolohilwe ki manyando.

“Ka nako ya cwale, ni ikutwa kuli ki kale ni fola hanyinyani. Se ni kona ku itamaisa ku sina ya ni tusa, mane ka linako ze ñwi na konanga nihaiba ku zwela kwande ni nosi. Kono ni na ni butata bwa meeto bwa ku bonanga nto iliñwi inge kuli ki lika ze peli mi linama za mubili wa ka ha li si ka kalisa kale ku beleka hande.”

MWA KU TALIMANELA HANDE NI KOZI

Mu zwelepili ku ba ni mubonelo o munde. Kwa Liproverbia 17:22, Bibele i bulela kuli: “Pilu ye tabile ki mulyani o munde, kono moya wa lipilaelo u omisa masapo.” Bo Mabel ha ba hupula muinelo wa bona ba li: “Ha ne ni nze ni fola, ne ni talimani ni matata a ne ba talimananga ni ona bakuli ba ka. Lipapali ze tiisa mubili ne li ni utwisanga hahulu butuku, mi fokuñwi ne ni batanga ku tuhela. Ne ni na ni ku ikapeleza ku ambuka minahano ye cwalo ye maswe, ka ku ziba kuli buikatazo bwa ka ne bu ka tahisa ze nde.”

Mu tiise sepo ya mina kuli mu kone ku tiyela muinelo wa mina. Bo Mabel ba li: “Ne ni zibile libaka ha ku banga ni likozi, ka ku ituta Bibele. Kono hape ne ni ziba kuli lizazi ni lizazi le li fita li lu suteleza kwa nako yeo ku si ke kwa ba ni ku utwa butuku ku ya ku ile.” *

Mu lemuhe kuli mulimu wa mi tokomela ka butu. (1 Pitrosi 5:7) Bo Mabel ha ba hupula mo ne ba tuselizwe ki taba yeo, ba bulela kuli: “Ha ne ba ni isa kwa ku pazulwa, ne ni boni buniti bwa manzwi a kwa Isaya 41:10, ko Mulimu a bulela kuli: ‘Si sabi kakuli ni na ni wena.’ Ne ni ikutwile ku ba ni kozo ye tuna luli ka ku ziba kuli Jehova Mulimu naa iyakatwa ze ne ezahala ku na.”

Kana mwa ziba? Bibele i luta kuli nako ya taha ye ku si ke kwa ba ni mutu ya ka tahelwa ki makulanu.—Isaya 33:24; 35:5, 6.

^ par. 8 Kuli mu fumane litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 11 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? Ya fumaneha fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org.