Ki kabakalañi ha ku na ni bulapeli bo buñata?

“Mu siya mulao wa Mulimu mi mu kumalela sizo sa batu.”—Mareka 7:8.

ZE I BULELA BIBELE

Batu ba na ni takazo ya ka taho ya ku lapela Mulimu. (Mateu 5:3) Kuli ba taleleze takazo yeo, batu ba ipangezi bulapeli bo buñata bo bu tomile fa mihupulo ya batu isiñi ya Mulimu.

Ka mutala, Bibele i bulela ka za batu ba ne ba li mwa sikwata sa bulapeli bo buñwi bwa mwa miteñi ya baapositola kuli: “Ba tukufalezwi za Mulimu; kono isi ka zibo ye nepahezi; bakeñisa kuli ne ba sa zibi ku luka kwa Mulimu kono ne ba ipatela ku luka kwa bona bañi, ne ba si ka ipeya kwatasaa ku luka kwa Mulimu.” (Maroma 10:2, 3) Ni kacenu, buñata bwa bulapeli bo bu li teñi, ‘lituto ze bu luta ki milao ya batu feela.’—Mareka 7:7.

 Kana lwa swanela ku ba mwa bulapeli bo buñwi?

“Lu isezane pilu kuli lu susumezane ku ba ni lilato ni misebezi ye minde, lu si ke lwa keshebisa ku kopana kwa luna hamoho.”—Maheberu 10:24, 25.

ZE I BULELA BIBELE

Liñolo la Maheberu 10:25 li itusisa manzwi a li, “lu si ke lwa keshebisa ku kopana kwa luna hamoho.” Manzwi ao a bonisa kuli Mulimu u bata kuli batu ba kopanange hamoho sina sikwata se si swalisani ku mu lapela. Kono kana mulapeli kaufela naa ka ba ni kutwisiso ya hae ya mwa inezi Mulimu ni zeo Mulimu a tokwa? Batili. Bibele i bulela kuli kaufela ba ba lapela Mulimu ka nzila ye lukile mwa meeto a hae, ba swanela ku ‘bulela ka ku lumelelana’ ni ku ‘swalisana hande hamoho ka munahano u li muñwi ni ka muhupulo u li muñwi.’ (1 Makorinte 1:10) Ne ba ka onga-ongiwa mwa liputeho ni ku ‘lata kopano ya mizwale ba bona kaufela’ mwa lifasi kamukana. (1 Pitrosi 2:17; 1 Makorinte 11:16) Ku lapela Mulimu ka swalisano ni ka ku onga-ongiwa ka mukwa o cwalo kwa tokwahala kuli Mulimu a tabiswe.

Kana kwa konahala ku ziba bulapeli bwa niti?

“Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.”—Joani 13:35.

ZE I BULELA BIBELE

Ha i fa swanisezo ya mwa ku zibela batu ba ba mwa bulapeli bwa niti, Bibele i bulela kuli: “Mu ka ba ziba ka miselo ya bona. Kuli ku na ni ba ba kona ku yanga sisansa sa veine kwa mikakani kamba ku koyola lifeiga kwa mikona?” (Mateu 7:16) Ha mu tokwi ku ba caziba wa limela kuli mu zibe shutano ye mwahalaa kota ya feiga ni kota ya mukona; ka nzila ye swana ha mu tokwi ku ba caziba wa bulapeli kuli mu taluhanye bulapeli bwa niti ku bwa buhata. Ki ifi miselo ye miñwi kamba lika ze kona ku mi tusa ku ziba bulapeli bwa niti?

  • Bulapeli bwa niti bu luta niti ku zwelela mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. (Joani 4:24; 17:17) Ha bu si ka itinga fa lituto za butali bwa batu.

  • Bulapeli bwa niti bu tusa batu ku ziba Mulimu ni ku ziba libizo la hae, lona la Jehova.—Joani 17:3, 6.

  • Bulapeli bwa niti bu koñomeka hahulu za kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela o ka tatulula matata a batu, isiñi mibuso ya batu.—Mateu 10:7; 24:14.

  • Bulapeli bwa niti bu susueza batu ku ba ni lilato la buitomboli. (Joani 13:35) Bu luta batu ku kuteka batu ba lisimuluho kaufela, ku ba luta ku itusisa nako ni maluo a bona ku tusa ba bañwi, ni ku sa abana mwa lindwa za macaba.—Mika 4:1-4.

  • Bulapeli bwa niti bu ama mupilelo, isiñi feela sizo kamba nto ya ku ezeza feela mulao. Batu ba ba mwa bulapeli bwa niti ba ezanga lika ze ba luta.—Maroma 2:21; 1 Joani 3:18.

Lipaki za Jehova, bona bahatisi ba magazini ye, ba ikataza ku kuteka Mulimu ka manzwi ni ka likezo. Mwa kona ku kopana ni bona kwa Ndu ya Mubuso kuli mu iponele taba yeo isali mina.