Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KU YA KA BIBELE

Lifu

Lifu

Ba ba shwile ba kai?

“U liluli, mi u ka kutela mwa liluli.”—Genese 3:19.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañwi ba nahana kuli ha se ba shwile ba ka ya kwa lihalimu, mwa lihele, mwa pagatori kamba mwa sibaka se siñwi. Ba bañwi ba lumela kuli ba ka pepwa sinca ku ba nto ye ñwi ye pila. Kono batu ba ba hana litaba za bulapeli ba lumela kuli lifu ki ona mafelelezo a bupilo bwa mutu.

ZE I BULELA BIBELE

Muekelesia 9:10 i bulela kuli, “mwa libita mo u ya, ha ku sa na musebezi, nihaili mulelo, kamba zibo, kamba butali.” Bibele hape i talusa ze ezahalanga kwa lifolofolo ni kwa batu ha ba shwa. I bulela kuli: ‘Kaufela ba ikela mwa sibaka si li siñwi; kaufela ba ezizwe ka liluli, mi kaufela ba fetuha liluli hape.’—Muekelesia 3:20.

 Ba ba shwile ba mwa muinelo mañi?

“Moya wa bona wa yelela, ba kutela mwa liluli; Isali ka lizazi lona leo, milelo ya bona ya fela.”—Samu 146:4.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañata se ba lutilwe kuli bupilo bwa mutu hamulaho wa lifu bu itingile ku za naa ezize ha naa sa pila fa lifasi. Haiba naa ezize ze nde, mupuzo wa hae i ka ba tabo ya kamita; kono haiba naa li mutu ya maswe, u ka yo tukufazwa ku ya ku ile. Ku ngiwa kuli batu ba na ni ku keniswa kwa libi za bona pili ba si ka lumelezwa kale ku ba fapilaa Mulimu hamulaho wa lifu la bona. Ba ba si ka keniswa ba taluswa kuli ha ba na ku fumana tabo yeo ni kamuta.

ZE I BULELA BIBELE

Ba ba shwile ha ba na maikuto a tabo mi ha ba tukufazwi. Kaniti, bakeñisa kuli ha ba na se ba ziba, ha ku na se ba kona ku utwa; mi ha ba koni ku tusa kamba ku holofaza ba ba pila. Ka ku ya ka liñolo la Muekelesia 9:5, 6: “Ba ba pila ba ziba kuli ba ka shwa; kono ba ba shwile ha ba na se ba ziba, . . . Lilato la bona, ni lutimbo lwa bona, ni muna wa bona, zeo, li shwile; ha ba sa na taba ku ze eziwa kaufela mwatasaa lizazi, ku ya ku ile.”

Kana ku na ni sepo ya kuli bafu ba ka pila hape?

“Mutu ha shwa, kabe na ka pila hape! Fo, ne ni ka kumalela ndwa ya ka, ka mazazi kaufela, Ku fitela ku taha ya to ni lukulula mwa sibaka sa ka.”—Jobo 14:14.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañata ba lumela kuli mutu ha atulelwa ku ya mwa lihele, ha ku sa na sepo ku yena. Ku taluswa kuli tukufazo ya mwa lihele ki ya ku ya ku ile. Kono ba ba li mwa pagatori bona ba taluswa kuli ba fumana tabo kwa lihalimu ha se ba kenisizwe kwa libi za bona mwa mulilo.

ZE I BULELA BIBELE

Hamulaho wa buloko bwa lifu la bona, ba ba shwile ba ka zusiwa kamba ku kutisezwa kwa bupilo fa lifasi ki Mwanaa Mulimu. Bibele i bulela kuli “Mu si ke mwa komoka ka taba yeo, kakuli nako ya taha muta bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka utwa linzwi la hae ni ku zwa mwateñi.” (Joani 5:26, 28, 29) Likezo za mutu hamulaho wa ku kutisezwa kwa bupilo, ki zona ze ka tahisa kuli a fiwe bupilo bo bu sa feli kamba ku tokwa. *

^ par. 14 Kuli mu fumane litaba ze ñata ka za zuho ya bafu, mu bone kauhanyo 7 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova, ili ye fumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.