MUZUHE! June 2014 | Se ku Talusa ku ba Mulikani yo Munde

Ka bumai, batu ba bañata kacenu ba palelwa ku fumana balikani sakata. Kono kana kwa swanela ku ba cwalo? Ki lika mañi ze kona ku mi tusa ku zwelapili ku ba ni silikani se sinde? Mu nyakisise kelezo ye sebeza ya Bibele.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: butata bo bu ama mulao ni ku eza se si swanela, bo li talimana ni zona lipatela ze tusa batu ku ba ni bana mwa naha ya Canada, mufuta wa sico se si kona ku ciwa mwa sibaka sa nama, ni tukiso ye nca ya mikiti ya manyalo ye zamaiswa ki likwata za batu ba ba sa lumeli kuli Mulimu u teñi.

TOHO YA TABA

Se ku Talusa ku ba Mulikani yo Munde

Batu ba bañata ba ikutwa kuli ku ba ni balikani ba bande ki kwa butokwa. Ki lika mañi ze kona ku mi tusa ku ba mulikani yo munde ku ba bañwi? Taba ye, i nyakisisa likuka zee ne ze tusa, ze fumaneha mwa Bibele.

KA KUYA KA BIBELE

Lifu

Ki lika mañi ze ezahalanga mutu ha shwa? Kana ku na ni sepo ya kuli lu ka kopana hape ni balatiwa ba luna ba ba shwile? Mu nyakisise likalabo ze mwa Bibele ze omba-omba kwa lipuzo ze ama lifu.

PORTRAITS FROM THE PAST

Joseph Priestley

Ku si na taba ni kuli naa ñola litaba za sayansi kamba za bulapeli, Priestley naa hanile mihupulo ya ku kabangisa feela ni lizo, kono naa yemela litaba ze tomile fa niti. Mu bone ka mo lika za naa fumani ni za naa ñozi li amezi batu ku to fita ni kacenu.

Butuku Bwa Busisini—Kana Mwa Kona ku Bukula?

Butuku bwa busisini ki bo buñwi bwa matuku a mwahanu a atile hahulu mwa lifasi. Bu tahiswa kiñi? Mu kona ku ziba cwañi kuli mu na ni butuku bo? Mi mu kona ku isileleza cwañi kwa butuku bwa busisini?

LITABA ZETUSA MABASI

Mwa ku Itusiseza Hande Masheleñi

Mu si libeleli kuli konji ha se mu felezwi ki masheleñi, kihona mu ka nahana za mo mu itusisezanga masheleñi. Mu itute mo mu kona ku itusiseza hande masheleñi, mu si ka sinyehelwa kale ki masheleñi kabakala ku sa itusisa ona hande.

PUPO YEMAKAZA

Buikoneli Bwa Sitimbila Bwa ku Ziba ko Siya

Ki nto mañi ye tusanga Sitimbila ku ziba ko siya? Mi batu ba kona ku itutañi ku sona?