Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 PUISANO | GUILLERMO PEREZ

Caziba wa Mualafelo wa ku Pazula U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Caziba wa Mualafelo wa ku Pazula U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Bo dokota Guillermo Perez kihona ba sa zo tuhela musebezi wa ku ba yo muhulu wa liluko la mualafelo wa ku pazula mwa sipatela se siñwi sa mwa South Africa sa mimbeta ye 700. Ka lilimo ze ñata, ne ba lumela mwa tuto ya kuli lika li tahile ka ku ipilaula. Kono hamulaho wa nako ne ba fitile fa ku utwisisa kuli mubili wa mutu ne u bupilwe ki Mulimu. Ba magazini ya Mu Zuhe! ne ba ba buzize libaka ha ba lumela ku Mulimu.

Ha mu lu taluseze libaka ha ne mu lumelanga kuli lika ne li tahile ka ku ipilaula.

Nihaike kuli ne ni huliselizwe mwa keleke ya Katolika, ne ni kakanyanga kuli Mulimu u teñi. Ka mutala, ne ni fumana taata ku lumela ku Mulimu ya cisanga batu mwa lihele. Kacwalo, licaziba ba luna fa yunivesiti ha ne ba ni lutile kuli lika ze pila ne li tahile ka ku ipilaula ni kuli ne li si ka bupiwa ki Mulimu, ne ni lumezi mubonelo wa bona, ka ku nahana kuli ne ku na ni bupaki bo ne bu yemala tuto yeo. Ba keleke ye ne ni li ku yona ne ba sa hani tuto ya kuli lika ne li tahile ka ku ipilaula, kono ne ba lumela kuli ku ipilaula ko, ne ku etelezwi ki Mulimu.

Ki lika mañi ze ne tahisize kuli mu kale ku tabela lituto za Bibele?

Musalaa ka Susana, naa kalile ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova, ili ba ne ba mu bonisize ku zwelela mwa Bibele kuli Mulimu ha tukufazangi batu mwa mulilo wa lihele. * Hape ne ba mu bonisize sepiso ya kuli Mulimu u ka tahisa kuli lifasi li be paradaisi. * Kwa nalule-lule ne lu fumani lituto ze utwahala! Ka silimo sa 1989, Paki yo muñwi ya bizwa Nick a kala ku ni potelanga. Ha ne lu buisana za mubili wa mutu ni ko u simuluha, ne ni tabisizwe ki manzwi a utwahala hande a fumaneha mwa Bibele kwa liñolo la Maheberu 3:4, le li li: “Ndu ni ndu i na ni ya i yahile, kono ya yahile lika kamukana ki Mulimu.”

Kana ku ituta za mubili wa mutu ne ku mi tusize ku lumela kuli lika ne li bupilwe?

Eni. Ka mutala, buikoneli bwa mubili wa luna bwa ku folisa kolofalo ne bu lukisizwe ka tokomelo. Ka mutala, kuli sitombo si fole ku ezahalanga lika zee ne, mi lika zeo kaufela ne li ni hupulisize kuli ka ku ba dokota, se ni ezanga luli ki ku tusa feela mubili ku itusisa buikoneli bwa ona bwa ku folisa kolofalo.

Ha mu lu taluseze, ki lika mañi ze ezahalanga mubili wa luna ha u bile ni kolofalo?

Mwa lisekondi li sikai feela, kalulo ya pili ya lika ze ezahalanga ka ku tatamana,  ili ze lelezwi ku tuhelisa ku zweta kwa mali ya kalanga ku sebeza. Lika zeo ze ezahalanga, li ipitezi hahulu mi za tusa luli. Nto ye ñwi ye ni kona ku bulela ki ya kuli bomanjinela ba mipila ya mezi ba lukela ku iyakatwa mwa zamaisezwa mali ki lilama za mibili ya luna bakeñisa kuli misinga ya luna—ya butelele bo bu fita fa likilomita ze 100,000—i na ni buikoneli bwa ku tiba fo ku zwa mali ni ku folisa kolofalo.

Kalulo ya bubeli ya ku alafa kolofalo i amañi?

Ku zweta kwa mali kwa felanga mwa lihola li sikai, mi fo ku holofezi ku kalisanga ku luluha. Ku luluha ku kopanyeleza lika ze makaza ze ezahalanga ka ku tatamana. Sapili, misinga ya mali ye ne ikezize bunyinyani kuli i kusufaze ku zweta kwa mali, i kalisanga ku atumuluha. I atumuluhanga ka mulelo wa kuli mali a mañata a fite fa kalulo ye holofezi. Ku tuha fo, ku banga ni sitipwitipwi sa liprotini se si tahisanga kuli kalulo kaufela ye holofezi i luluhe. Sitipwitipwi seo, ki sa butokwa kwa ku lwanisa maikolokuwawa, ku timuna sifanu se si keni mwa mubili, ni ku zwisa liselusi ze sinyehile. Kalulo ni kalulo ya ku folisa kolofalo, i tokwa kuli ku pangiwe liselusi ni lika ze ñwi ka buñata, ili ka lika ze ezahala ka ku tatamana. Ze ñwi za lika ze ezahalanga zeo, li tahisanga kuli kalulo ye tatama i kalise ku sebeza, mi hamulaho wa ku eza cwalo za tuhelanga ku sebeza.

Ku fola ku zwelangapili kamukwaufi?

Mwa mazazi a sikai, mubili wa luna u kalanga ku panga lika ze tahisanga kuli u kutele mo ne u inezi, ili makalelo a kalulo ya bulaalu ya ku folisa kolofalo, ye fitanga fa masetela ibato ba mwa lisunda ze peli. Liselusi ze panganga mihala-hala ye kwahela kolofalo li yanga fa kalulo ye holofezi ni ku kala ku ikaba ku ba ze ñata. Hape, misinga ye minyinyani-nyinyani i libanga fa kalulo ye holofezi, fo i yo zwisanga masila ni ku isa lico kwa liselusi, mwahalaa nako ye li sweli ku icolisa kuli kolofalo i fole. Mwa kalulo ye ñwi ye ipitezi, ya lika ze ezahalanga ka ku tatamana, ku pangiwanga liselusi ze ipitezi ze tahisanga kuli sitombo si mumane.

Kanti ku ezahalanga lika ze ñata! Ku fitanga nako ye kuma kai kuli kolofalo i folelele?

Kalulo ya mafelelezo ye tahisa kuli kolofalo i folelele, i kona ku tanda likweli. Masapo a naa lobehile a tiiswanga sina mwa naa inezi, mi mihala-hala ye bunolo ye ne kwahezi kolofalo i yoliswanga ka ye tiile. Likalulo zeo kaufela ze tahisanga kuli sitombo si fole, ki mutala feela o makaza wa lika ze lukisizwe kuli li beleke ka swalisano.

Kana ku na ni taba ye mu hupula ye kile ya mi tabisa hahulu?

Kwa ni makalisanga ku bona buikoneli bwa mubili bwa ku folisa kolofalo ka ili ona

Eni. Ni hupula nako ye ni kile na alafa musizana wa lilimo ze 16 ya naa bile mwa kozi ye maswe-maswe ya fa mukwakwa. Musizana yo, naa li mwa muinelo o maswe hahulu, lubete lwa hae ne lu holofezi hahulu, mi mali naa lotela mwa mubili wa hae. Kambe nee li mwa lilimo za kwa mulaho, naa ka alafiwa ka ku pazulwa ni ku luka lubete lwa hae kamba ku lu zwisa. Kono mazazi a, madokota ba itingile hahulu fa buikoneli bwa mubili bwa ku folisa kolofalo ka ili ona. Se ne ni ezize feela ki ku mu alafa kwa maikolokuwawa, ku tibela ku fela kwa mezi ni mali mwa mubili, hamohocwalo ni ku mu fa milyani ye tuhelisa ku utwa butuku. Hamulaho wa lisunda li sikai, mishini ne i bonisize kuli lubete lwa hae ne se lu folile! Kwa ni makalisanga ku bona buikoneli bwa mubili bwa ku folisa kolofalo ka ili ona. Mi se ni na ni buikolwiso bo butuna bwa kuli ne lu bupilwe ki Mulimu.

Ki nto mañi ye ne tahisize kuli mu kale ku swalisana ni Lipaki za Jehova?

Ne ni lemuhile kuli ki batu ba ba na ni silikani mi kamita ne ba alabanga lipuzo za ka ka ku itusisa Bibele. Hape ne ni tabezi bundume bwa bona bwa ku talusa litumelo za bona kwa batu ba bañwi ni ku ba tusa ku ituta ka za Mulimu.

Kana ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova ku mi tusize mwa musebezi wa mina?

Eni. Sapili, ku ni tusize ku tiyela ku lembwala, ko ba banga ni kona madokota ni manasi, ili bao ka nako kaufela ba alafanga batu ba ba kula kamba ba ba holofezi. Ku zwa fo, bakuli ha ne ba batanga ku ambola ni na, ne ni konanga ku ba taluseza za sepiso ya Mubupi wa luna ya ku felisa matuku ni manyando * ni ku tahisa lifasi mo ku si ke kwa ba ni mutu ya ka ipulela kuli, “na kula.” *

^ par. 7 Muekelesia 9:5.

^ par. 7 Isaya 11:6-9.

^ par. 23 Sinulo 21:3, 4.

^ par. 23 Isaya 33:24.