Kana masheleñi ki mubisi wa ze maswe kaufela?

“Lilato la masheleñi ki mubisi wa ze maswe za mufuta kaufela.”—1 Timotea 6:10.

ZE BA BULELA BATU BA BAÑWI

Masheleñi ki mubisi wa ze maswe kaufela.

ZE I BULELA BIBELE

Lilato la masheleñi”—isiñi masheleñi kasibili—ki lona le li tahisa “ze maswe.” Mwa Bibele, Mulena Salumoni ya naa fumile hahulu naa lemuhile lika ze taalu ze ne ba kutulanga hañata batu ba ne ba na ni lilato la masheleñi. Lipilaelo: “Kono ku fuma kwa muluwi ha ku mu fi buloko.” (Muekelesia 5:12) Ku sa kolwa ka lika za na ni mutu: “Ya lata silivera ha na ku kuliswa ki silivera, ku cwalo ni ku ya lata bufumu, ha koliswi ki sa fumana.” (Muekelesia 5:10) Muliko wa ku loba mulao: “Kono ya lata ku fuma kapili, ha na ku tokwa milatu.”—Liproverbia 28:20.

 Ki lika mañi za peta masheleñi?

‘Mutu wa silelezwa mwa mukunda wa mali.’—Muekelesia 7:12.

ZE BA BULELA BATU BA BAÑWI

Masheleñi a mi sileleleza ni ku mi tahiseza tabo.

ZE I BULELA BIBELE

Taba ya kuli masheleñi a kona ku leka tabo ni silelezo ki kalulo ya “maata a puma a sifumu.” (Mareka 4:19) Nihakulicwalo, masheleñi a lu fumanisa lika ze lu tokwa kaufela. (Muekelesia 10:19) Ka mutala, masheleñi a kona ku leka lika ze mu tokwa kuli mu zwelepili ku pila—ze cwale ka lico ni liapalo.—2 Matesalonika 3:12.

Hape, masheleñi a kona ku mi tusa ku babalela lubasi lwa mina. Mane, Bibele i bulela kuli: “Kaniti mutu ha sa babaleli be i li ba hae, mi sihulu ba ndu i liñwi ni yena, yo u latuzi tumelo mi u fitwa ki mutu ya si na tumelo.”—1 Timotea 5:8.

Mu kona ku itusisa cwañi masheleñi hande?

‘Mu ine fafasi pili ni ku bala lisinyehelo.’—Luka 14:28.

ZE I BULELA BIBELE

Mu itusise masheleñi ka nzila ye lukile mwa meeto a Mulimu. (Luka16:9) Ki nto ye nde ku itusisanga masheleñi hande ni ka busepahali. (Maheberu 13:18) Kuli mu ambuke ku ikimeza ka ku bata lika ze mu sa kwanisi, “mupilelo wa mina u tokwe lilato la masheleñi.”—Maheberu 13:5.

Nihaike kuli Bibele ha i hanisi ku kolota, kono i fa temuso ya kuli: “Ya kalima, ki mutanga wa ya kolotezwi.” (Liproverbia 22:7) Mu ambuke ku lekanga lika ze ne mu si ka lela, kabakala kuli, “ya pakisa ku fuma u akufela kwa bubotana.” (Liproverbia 21:5) Kono mu ‘beyange se siñwi kwatuko ku likana ni mo mu swalezi’ mi mu bulukange masheleñi a ku itusisa kwa lika za butokwa.—1 Makorinte 16:2.

Bibele i lu susueza ku “fana.” (Luka 6:38) Batu ba ba bata ku tabisa Mulimu ba na ni libaka le li nde la ku ba ni moya wa bufani, kakuli “Mulimu u lata ya fana a tabile.” (2 Makorinte 9:7) Kabakaleo, “mu si ke mwa libala ku eza ze nde ni ku ikabela ni ba bañwi ze mu na ni zona, kakuli Mulimu u tabiswa ki matabelo a cwalo.”—Maheberu 13:16.