Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KU YA KA BIBELE

Tumelo ya Mioya

Tumelo ya Mioya

Kana ku fosahalile ku lika ku ambola ni batu ba ba shwile?

“Mu si ke mwa ya kwa batu ba ba buza mioya ya ba ba shwile. Haiba mu eza cwalo mu ta silafala.”—Livitike 19:31, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984.

ZE BA BULELA BATU

Ki nto ye utwahala kuli batu ba batanga ku ziba kuli mutu ye ne ba lata ya timezi ha nyandi. Kamukwaocwalo, ba kana ba li: “Ha lu likeñi ku ambola ni mutu yo ka ku itusisa mulauli. Mwendi mulauli u ka lu tusa ku tiyela muinelo o lu li ku ona ni ku lu tusa ku ba ni kozo.”

ZE I BULELA BIBELE

Ze i bulela Bibele ka za mukwa wa ku lika ku ambola ni batu ba ba shwile, ili mukwa o ne u tumile hahulu mwa miteñi ya kwaikale, za ikutwahalela hande. Ka mutala, Mulao wa Jehova Mulimu kwa sicaba sa Isilaele ne u bulela kuli: “Ku si ke kwa fumanwa haenu mutu ya . . . buza balimu ni baloi, kamba ya . . . buza ba ba shwile. Kakuli batu kaufela ba ba eza litaba zeo ki ba masila ku Muñaa Bupilo.” (Deuteronoma 18:10-12) Bibele hape i bulela kuli ba ba ikenya mwa likezo lifi kamba lifi za tumelo ya mioya “ha ba na ku ca saanda sa Mubuso wa Mulimu.”—Magalata 5:19-21.

 Kana ba ba shwile ku na ni ze ba kona ku eza ku ba ba pila?

“Ba ba pila ba ziba kuli ba ka shwa; kono ba ba shwile ha ba na se ba ziba.”—Muekelesia 9:5.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañata ba lumela kuli ba ba shwile ba zwelangapili ku pila mwa muinelo o muñwi. Kacwalo, ba kona ku lika ku ambola ni ba ba shwile mwendi ka ku lika ku fumana litaba kamba ku tabisa ba ba shwile kuli ba si ke ba ba kataza.

ZE I BULELA BIBELE

“Ba ba pila ba ziba kuli ba ka shwa; kono ba ba shwile ha ba na se ba ziba . . . Lilato la bona, ni lutimbo lwa bona, ni muna wa bona [ili maikuto e ne ba banga ni ona ha ne ba sa pila], zeo, li shwile.” (Muekelesia 9:5, 6) Kaniti, Bibele i luta kuli ba ba shwile ba shwile! Ha ba koni ku nahana, ku eza nto ye ñwi, kamba mane ku lapela Mulimu. Liñolo la Samu 115:17, li bulela kuli: “Hasi ba ba shwile ba ba lumbeka [Mulimu], niheba ba ba shetumukela mwa sibaka se si kuzize.”

Kana fokuñwi balauli ha ba fangi litaba ze nepahalile?

“Kana ku ka buziwa bafu litaba za ba ba pila?”—Isaya 8:19.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba bañwi ba bulelanga kuli balauli ba kona ku patulula litaba ze ne zibiwa feela ki mutu ya shwile ni lubasi lwa hae kamba balikani ba hae.

ZE I BULELA BIBELE

Kauhanyo 28 ya buka ya 1 Samuele i bulela ka za mo mulena ya naa sa sepahali ya naa bizwa Saule naa lobezi mulao wa Mulimu o ne u hanisa ku ya kwa balauli. Naa atumezi musali ya naa li mulauli, mi ne ku bonahala inge kuli musali yo naa ikambota ni muuna wa Mulimu ya naa shwile wa libizo la Samuele! Kono kana luli naa ambozi ni Samuele? Batili! Naa ambozi ni muipumisi ya naa eza inge kuli ki yena Samuele ya naa shwile.

Muipumisi yo, ne li sibupiwa sa moya se si maswe se ne si swalisana ni “ndatahe lishano,” yena Satani. (Joani 8:44) Ki kabakalañi libupiwa za moya ze maswe, kamba madimona, ha li tahiseza hahulu batu ku ba ni mubonelo wa kuli ba ba shwile ba zwelangapili ku pila? Mulelo wa ona ki ku sinya libizo la Mulimu ni ku tahisa kuli batu ba si ke ba sepa Linzwi la hae le li ñozwi, yona Bibele.—2 Timotea 3:16.

Kana ze se bulezwi li talusa kuli ba ba shwile ha ba na ku zusiwa? Batili! Bibele i sepisa ka za zuho ye ka ezahala kwapili ya batu ba ba “lobezi” mwa mabita. * (Joani 11:11-13; Likezo 24:15) Ka nako ya cwale, lu sepiswa kuli balatiwa ba luna kaufela ba ba shwile ha ba nyandi ka nzila ifi kamba ifi.

^ par. 16 Kauhanyo 7 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? i na ni toho ya taba ye li, “Sepo ya Luli ka za Balatiwa ba Mina Ba Ba Shwile.” Mwa kona ku ipalela yona fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org.