Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  January 2014

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU

Webusaiti ye Ipitezi

Webusaiti ye Ipitezi
 • MU BALE Bibele mwa lipuo ze bato ba 50 ni litaba ze tomile fa Bibele mwa lipuo ze fitelela 500.

 • MU BUHE litaba mwa lipuzo za bo susu ze bato ba 70.

 • MU ALUNGUTE LITABA fa Webusaiti ye, mwa lipuo ze ñata-ñata.

 • MU TEELEZE kwa lipapali za ku teeleza feela ze na ni litaba ze tabisa za mwa Bibele.

 • MU IPONELE likezahalo za mwa Bibele ha li taluswa hande ka maswaniso.

 • MU BUHE lipapali ze tomile fa Bibele ni mavidio a ka mi tusa ku talimana ni matata a mwa bupilo.

 • MU IKUNGELE libuka za ku balela fa lipangaliko za malaiti, litaba za mwa limagazini, ni lifailu za ku teeleza, mi mwa kona ku ikungela lika zeo kaufela ku si na tifo.

 • MU EZE LIPATISISO fa litaba ze shutana-shutana ka ku itusisa SIFALANA SA FA INTANETI—sa Watchtower ili sipawana se si kona ku tusa mutu ku fumana litaba ze ñata, mwa lipuo ze fitelela 100.

 LITABA ZA BA BA NYALANI

“Ni bata kuli lubasi lwa ka lu be ni tabo. Na ni musalaa ka lu bile ni matata a mañwi mwa linyalo la luna, mi a ekezehile hahulu ha se lu na ni bana. Lu tokwa tuso”

BIBELE I BULELA KULI:

“Butali ki muyahisi wa ndu, ngana ki mukondisi wa yona.”—Liproverbia 24:3.

LIKALULO ZE TUSA ZA WEBUSAITI

Kalulo ya “Ba ba nyalani ni Bashemi” ya kona ku mi tusa ku talimana ni matata a cwale ka:

 • Mwa ku kondiseza mwa silimo sa pili mwa linyalo

 • Ku utwana ni bahabo bakumina

 • Ku kalimela bana

 • Ku kanana

 • Ku tatulula matata a masheleñi

(Mu bone mwa puo ya Sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > COUPLES & PARENTS)

Sinotolo kwa Tabo ya Lubasi ki buka ye na ni litaba ze ñata ze ama lubasi, ze kalela fa taba ya mwa ku itukiseza linyalo ha mu sa li makwasha ku isa fa taba ya ku babalela bashemi ba se ba supala.

(Hape i teñi fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org. Mu bone mwatasaa LIHATISO > LIBUKA NI LIBROSHUWA)

 LITABA ZA BASHEMI

“Bana ba ka ki ba butokwa hahulu ku na ku fita nto ifi kamba ifi. Ni bata kuli ha ba ka hula ba kone ku tabisa pilu ya ka”

BIBELE I BULELA KULI:

“Luta mwana nzila ya swanezi ku zamaya, niha supala ha na ku i keluha.”—Liproverbia 22:6.

LIKALULO ZE TUSA ZA WEBUSAITI

Mwa kalulo ya “Banana” ku na ni makande a mwa Bibele a talusizwe ka maswaniso, za ku eza ze tomile fa maswaniso, mavidio, ni lituto za Bibele ze kona ku mi tusa ku luta bana ba mina . . .

 • ku ipeya ku utwa

 • ku bonisa sishemo

 • ku utwana mwahalaa bona

 • ku ituta ku bulelanga kuli, “ni itumezi”

(Mu bone mwa puo ya Sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > CHILDREN)

Buka Ya Ka ya Makande a Bibele ni buka ya Itute ku Muluti Yo Mutuna ki libuka ze na ni maswaniso a mande ze lukiselizwe kuli mu li bale ni bana ba mina.

(Hape li teñi fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org. Mu bone mwatasaa LIHATISO > LIBUKA NI LIBROSHUWA)

 LITABA ZA BA BA SA NONOBOKA

“Ne ni ka tabela ku fumana liakalezo ze ka ni tusa ku talimana ni litaba ze ama sikolo, bashemi ba ka, balikani ba ka, ni basizana. Ha ni sa li mwanana, kamukwaocwalo, ha ni tabeli ku ni bulelelanga za ku eza”

BIBELE I BULELA KULI:

“Pilu ya hao i ku tabise mwa mazazi a bucaha bwa hao.”—Muekelesia 11:9.

LIKALULO ZE TUSA ZA WEBUSAITI

Kalulo ya “Ba ba sa nonoboka” i na ni litaba ni mavidio a kona ku mi tusa . . .

 • haiba mu ikutwa bulutu

 • haiba mu talimana ni matata kwa sikolo

 • haiba mu lobile mulao wa fa lapa

 • haiba mwa kataziwa ki ba bañwi kamba ku na ni ba ba mi kataza ka za somano

(Mu bone mwa puo ya Sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS)

Buka ya Questions Young People Ask—Answers That Work volyumu 1 ni 2 i alaba lipuzo ze 77 za butokwa ze buziwanga hahulu.

(Hape i teñi fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org. Mu bone mwa puo ya Sikuwa mwatasaa PUBLICATIONS > BOOKS & BROCHURES)

 LITABA ZA BA BA BATA KU ITUTA BIBELE

“Ni bata ku utwisisa Bibele. Ni tokwa ku ezañi?”

BIBELE I BULELA KULI:

“Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu mi li tusa kwa ku luta.”—2 Timotea 3:16.

LIKALULO ZE TUSA ZA WEBUSAITI

Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca ya Mañolo A Kenile ki Bibele ye tolokilwe ka ku nepahala, ili ye bunolo ku i bala.

(Mu bone mwatasaa LIHATISO > BIBELE)

Kalulo ye mwa puo ya Sikuwa ye li, “Bible Questions Answered” i fa likalabo ze utwahala kwa lipuzo ze cwale ka ze: “Why did God allow the Holocaust to happen?” (Ki Kabakalañi Mulimu ha Naa Tuhelezi Pulao ya Majuda ba ba Ñata-Ñata ki ba Nazi?) ni “When was Jesus born?” (Jesu Naa Pepilwe Lili?)

(Mu bone mwa puo ya Sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED)

Likepe le li na ni toho ya taba ye li, “Mu Kupe Tuto ya Bibele ye sa Lifelwi” li ka mi tusa ku ikupela tuto ya Bibele ye sa lifelwi.

(Mu sine fa kalulo ye li, “Mu Kupe Tuto ya Bibele” fa likepe la pili)

“Ne ni tuhezi ku balanga Bibele kakuli ne ni sa i utwisisi. Kono ha ne ni itutile yona ka ku itusisa buka ya ‘Bibele I Lutañi Luli?’ naa makala ku lemuha kuli Bibele i bunolo mi ya utwisiseha.”—Bo Christina.

Ka zazi batu ba ba bato ba 700,000 ba itusisanga Webusaiti ya jw.org. Ni mina mwa kona ku itusisa yona.