Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  January 2014

 KA KU YA KA BIBELE

Pupo

Pupo

Kana Mulimu naa bupile lifasi mwa mazazi a 6 a lihola ze 24, sina mo ba bulelela batu ba bañwi ba ba lumela ku Mubupi?

“Kwa simuluho Mulimu naa ezize Lihalimu ni Lifasi.”—Genese 1:1.

ZE I BULELA BIBELE

Mulimu naa bupile mahalimu ni lifasi kwamulaho koo, ili “kwa simuluho” sina mo li bulelela liñolo la Genese 1:1. Ba sayansi kacenu ba lumela kuli lihalimu ni lifasi li na ni makalelo. Ba sayansi cwanoñu fa ba akalelize kuli mwendi lihalimu ni lifasi se li bile teñi ka lilimo ze bato ba 14 bilioni.

Bibele hape i talusa ka za ‘mazazi’ a 6 a pupo. Kono ha i buleli kuli mazazi ao ne li a lihola ze 24. (Genese 1:31) Mane Bibele i itusisa linzwi la “lizazi” ku ama kwa silengo sa nako. Ka mutala, i talusa nako kaufela ya pupo kuli ki lizazi la naa ezize “Muñaa Bupilo Mulimu lifasi ni lihalimu.” (Genese 2:4) Ku bonahala kuli “mazazi” ao, a pupo naa tandile lilimo ze eza likiti-kiti.—Samu 90:4.

KI KABAKALAÑI TABA YE HA I LI YA BUTOKWA KU MINA?

Mubonelo o fosahalile wo, wa batu ba bañwi ba ba lumela kuli lika li bupilwe u kona ku tahisa kuli mu si ke mwa lumela ze i bulela Bibele. Kono hape haiba ze i bulela Bibele ka za pupo ki za niti mu ka tusiwa ki “butali” bo bu ku yona.”—Liproverbia 3:21.

 Kana Mulimu naa bupile lika fa lifasi ka ku itusisa mukwa wa ku ipilaula?

“Mulimu a li: Lifasi li tahise libupiwa ze pila ka mifuta ya zona.”—Genese 1:24.

ZE I BULELA BIBELE

Mulimu naa si ka bupa lika ze pila ka ku bupa nto ye ñwi ye si ka ipitela ni ku i tuhelela ku ipilaula ku ba lika ze ñwi ze pila ze ipitezi. Kono naa bupile “mifuta” ya limela ni lifolofolo ze ipitezi ili ze ne bile ni bana “ka mifuta ya zona.” (Genese 1:11, 21, 24) Mukwa wo, o sa zwelapili ni kacenu, u tahisize kuli lifasi li tale ka “mifuta” ye swana ya lika ze pila za naa bupile Mulimu kwa makalelo.—Samu 89:11.

Bibele ha i bonisi kuli ku kona ku ba ni mifuta ye cwañi mwa mufuta u li muñwi wa folofolo, sina feela mo ku bela kwa lifolofolo za mufuta u li muñwi ha li pepa ni ku twaela sibaka mo li pila. Nihaike kuli ba bañwi ba nga mukwa wo kuli ki mukwa wa ku ipilaula, kono ha ku na folofolo ye nca ye tahiswa. Lipatisiso za cwale li yemela taba ya kuli mifuta ya limela ni lifolofolo ha i si ka cinca hahulu mwahalaa nako ye telele-telele.

KI KABAKALAÑI TABA YE HA I LI YA BUTOKWA KU MINA?

Ku nepahala kwa Bibele mwa litaba za sayansi ha i talusa ka za “mifuta” ya lika ze pila ku tahisa kuli lu kone ku i sepa ni mwa litaba ze ñwi ze cwale ka litaba za kwaikale ni bupolofita.

Lika ze ne itusisizwe kwa ku eza lihalimu ni lifasi ne li zwelela kai?

“Lihalimu li namuluzwi ki mazoho a ka.”—Isaya 45:12.

ZE I BULELA BIBELE

Mulimu ki Simbule sa maata a matuna-tuna. (Jobo 37:23) Taba yeo ki ya butokwa bakeñisa kuli ba sayansi ba itutile kuli lika za kona ku pangiwa fa maata. Bibele i bulela kuli Mulimu kasibili ki yena Simbule sa “maata” a matuna hahulu a tahisize lihalimu ni lifasi. (Isaya 40:26) Mulimu u sepisa ku itusisa maata a hae ku babalela pupo ya hae, kakuli Bibele i bulela ka za lizazi, kweli, ni linaleli kuli: “[Mulimu] u li tiisize, kuli li be teñi ku ya ku ile.”—Samu 148:3-6.

KI KABAKALAÑI TABA YE HA I LI YA BUTOKWA KU MINA?

Caziba wa linaleli ni litaba ze ñwi ze ama mahalimu wa libizo la Allan Sandage, naa kile a bulela kuli: ‘Sayansi ha i koni ku alaba lipuzo za butokwa hahulu. Ba sayansi ha ba koni ku talusa libaka ha ku na ni mahalimu ni lifasi ka lipatisiso za bona.’ Bibele ha i talusi feela pupo ka nzila ye lumelelana ni ze i bulela sayansi kono hape ya lu fa likalabo kwa lipuzo ze ba sa koni ku alaba ba sayansi ze cwale ka puzo ya kuli: Mulelo wa Mulimu ka za lifasi ni batu ki ufi? *

^ par. 16 Kuli mu fumane litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 3 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape ya fumaneha fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org.