Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 15

Mwakuzibela Bulapeli Bwa Niti

Mwakuzibela Bulapeli Bwa Niti

1. Ki mañi yaswanela kulutaluseza nzila yelukile ya mwakulapelela Mulimu?

BULAPELI bobuñata buipapata kuli buluta niti ka za Mulimu. Kono taba yeo haki ya niti, kakuli bulapeli bobuñata buluta litaba zesi za niti ka za kuli Mulimu ki mañi ni kuli luswanela kumulapela cwañi. Lukona kuziba cwañi nzila yelukile ya mwakulapelela Mulimu? Jehova ki yena feela yakona kulutusa kuziba moluswanela kumulapelela.

2. Mukona kuziba cwañi nzila yelukile ya mwakulapelela Mulimu?

2 Jehova ulufile Bibele, ilikuli lukone kuituta nzila yelukile ya mwa kumulapelela. Kacwalo, muitute Bibele mi Jehova uka mitusa kuli mufumane tuso kwa lituto zamifa kabakala kuli wamiisa pilu.—Isaya 48:17.

3. Mulimu ubata kuli luezeñi?

3 Batu babañwi babulelanga kuli Mulimu uamuhela bulapeli kaufela, kono zeo haki zona zanaalutile Jesu. Naaize: “Haki mutu kaufela yali ku na, ‘Mulena, Mulena,’ yakakena mwa Mubuso wa mahalimu, kono kukakena feela yaeza tato ya Ndate.” Kacwalo, ki kwa butokwa kuziba kuli tato ya Mulimu ki nto mañi, mi hase luizibile luswanela kuieza. Taba ye ki yetuna kabakala kuli Jesu naabapanyize batu babasa utwi Mulimu kwa likebenga, bona “babaeza zemaswe.”—Mateu 7:21-23.

4. Jesu naabuleziñi ka za kueza tato ya Mulimu?

4 Jesu naalulemusize kuli haiba luikatulela kueza tato ya Mulimu, luswanela kulibelela kukopana ni miinelo yetaata. Naaize: “Mukene mwa munyako okumbani, kakuli  munyako oya kwa sinyeho uatami, mi ni nzila yeya kwateñi ki yetuna, mi babakena ku ona ki babañata; kono munyako oya kwa bupilo ukumbani ni nzila yeya kwateñi ki yesisani, mi baba ifumana ki basikai.” (Mateu 7:13, 14) Nzila yekumbani, kamba nzila yelukile ya kulapela Mulimu ka yona, ilibisa kwa bupilo bobusa feli. Nzila yeatami, kamba nzila yesika luka ya kulapela Mulimu ka yona, ilibisa kwa lifu. Kono Jehova haatabeli kuli mutu ufi kamba ufi ashwe. Ufa mañi ni mañi kolo ya kuituta ka za hae.—2 Pitrosi 3:9.

MWAKUZIBELA BULAPELI BWA NITI

5. Lukona kuziba cwañi balapeli ba niti?

5 Jesu naabulezi kuli lwakona kuziba balapeli ba niti. Lukona kueza cwalo ka kunyakisisa zebalumela ni zebaeza. Naabulezi kuli: “Muka baziba ka miselo yabona.” Mi naaekelize kubulela kuli: “Kota yende kaufela ibeyanga miselo yeminde.” (Mateu 7:16, 17) Taba yeo haitalusi kuli batu babalapela Mulimu wa niti bapetahalile. Kono batanga ba Mulimu balikanga mobakonela kaufela kueza zelukile. Halunyakisiseñi molukona kuzibela balapeli ba niti.

6, 7. Ki kabakalañi balapeli ba niti habalutanga litaba zezwa mwa Bibele? Mutala wa Jesu ululutañi?

6 Bulapeli bwaluna buswanela kuluta litaba zezwa mwa Bibele. Bibele ili: “Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mi litusa kwa kuluta, kwa kunyaza, kwa kuotolola lika, kwa kukalimela ka kuluka, kuli mutu wa Mulimu abe yakona hande kueza lika, yaitukiselize hande kupeta musebezi kaufela omunde.” (2 Timotea 3:16, 17) Muapositola Paulusi naañolezi Bakreste babañwi kuli: “Hane muamuhezi linzwi la Mulimu, lene muutwile ku luna, nemu liamuhezi, isiñi sina linzwi la batu, kono sina ka moliinezi luli, sina linzwi la Mulimu.” (1 Matesalonika 2:13) Bulapeli bwa niti bulutanga  feela litaba zezwa mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Habulutangi mihupulo ya batu, lizo za batu kamba nto ifi kamba ifi.

7 Lika kaufela zanaalutile Jesu nelizwa mwa Linzwi la Mulimu. (Mubale Joani 17:17.) Jesu hañata naaamanga kwa Mañolo hanaatalusa litaba. (Mateu 4:4, 7, 10) Batanga ba Mulimu ba niti balatelela mutala wa Jesu, mi lituto kaufela zebaluta lizwelela mwa Bibele.

8. Jesu naalulutileñi ka za kulapela Jehova?

8 Luswanela kulapela feela Jehova. Samu 83:18 ibulela kuli: “Wena, wa libizo la Jehova, ki wena unosi Yapahami ka Kufitisisa fahalimwaa lifasi kaufela.” Jesu naabata kuli batu bazibe kuli Mulimu wa niti ki mañi luli, mi naalutile batu libizo la Mulimu. (Mubale Joani 17:6.) Jesu naabulezi kuli: “Ki Jehova Mulimu wahao yeulukela kulapela, mi ki yena feela anosi yeulukela kufa sebelezo yekenile.” (Mateu 4:10) Kacwalo, ka kuba batanga ba Mulimu, lulatelela mutala wa Jesu. Lulapela feela Jehova, luitusisa libizo lahae, mi luluta babañwi ka za libizo la Mulimu ni zaka luezeza kwapili.

9, 10. Lubonisa cwañi kuli lwalatana?

9 Luswanela kulatana kuzwelela kwa pilu. Jesu naalutile balutiwa bahae kuli baswanela kulatana mwahalaa bona. (Mubale Joani 13:35.) Luswanela kulatana ibe kuli luzwa mwa linaha zeshutana, lunani lizo zeshutana, lufumile kamba lu babotana. Lilato lelunani lona mwahalaa luna liswanela kutahisa kuli luswalisane sina mizwale ni likaizeli. (Makolose 3:14) Kacwalo, haluyangi kwa lindwa kuyo bulaya batu. Bibele ibulela kuli: “Bana ba Mulimu ni bana ba Diabulosi bazibahala ka taba ye: Mutu kaufela yasazwelipili kueza sesilukile hazwi ku Mulimu, nihaiba yena yasalati muzwale wahae haki wa Mulimu.” Mi hape ili: “Luswanela kulatana; isiñi sina Kaine, yanaazwa ku yamaswe  mi abulaya munyanaa hae.”—1 Joani 3:10-12; 4:20, 21.

10 Luitusisa nako yaluna, maata aluna, ni maluo aluna kuli lutuse ni kususueza mizwale baluna. (Maheberu 10:24, 25) ‘Lueza zende kwa batu kaufela.’—Magalata 6:10.

11. Ki kabakalañi halulumela kuli Jesu wakona kulutusa kufumana puluso?

11 Luswanela kulumela kuli Jesu ki yena yakona kulutusa kufumana puluso. Bibele ibulela kuli: “Kupiliswa hakuyo ku yomuñwi usili, kakuli hakuna libizo lisili mwatasaa lihalimu lebafilwe batu leluka piliswa ka lona.” (Likezo 4:12) Mwa Kauhanyo 5 ya buka ye, neluitutile kuli Jehova naalumile Jesu kuli ato fana bupilo bwahae sina tiululo kwa batu babaipeya kuutwa Mulimu. (Mateu 20:28) Jehova uketile Jesu kuli abuse lifasi sina Mulena. Ki lona libaka Bibele hai lubulelela kuli luswanela kuutwa Jesu haiba lubata kupila kuya kuile.—Mubale Joani 3:36.

12. Ki kabakalañi halusa ikenyangi mwa litaba za bupolitiki?

12 Haluswaneli kuikenya mwa litaba za bupolitiki. Jesu naasika ikenya mwa litaba za bupolitiki. Ka nako yanaazekiswa, naabulelezi mubusisi wa Roma, yena Pilato kuli: “Mubuso waka haki wa lifasi le.” (Mubale Joani 18:36.) Sina Jesu, ni luna luyemela Mubuso wa Mulimu o kwa lihalimu, mi ka libaka leo, haluikenyangi mwa litaba za bupolitiki. Nihakulicwalo, Bibele ilulaela kuli luipeye kwatasaa “milonga,” ili kutalusa zona lipuso za batu. (Maroma 13:1) Lumamela milao ya naha molupila. Kono haiba mulao wa naha ulwanisa milao ya Mulimu, lulikanyisanga baapositola, bane babulezi kuli: “Lulukela kuutwa Mulimu sina mubusi kufita batu.”—Likezo 5:29; Mareka 12:17.

13. Ki lika mañi zelukutazanga ka za Mubuso wa Mulimu?

 13 Lulumela kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela okatatulula matata a mwa lifasi. Jesu naabulezi kuli ‘taba yende ya Mubuso’ ikakutazwa mwa lifasi kaufela. (Mubale Mateu 24:14.) Hakuna puso ya butu yekona kueza zeuka luezeza Mubuso wa Mulimu. (Samu 146:3) Jesu naalulutile kuli lulapelange ka za Mubuso wa Mulimu, hanaabulezi kuli: “Mubuso wahao utahe. Tato yahao iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:10) Bibele ilutaluseza kuli Mubuso wa Mulimu ukayundisa mibuso kaufela ya batu ni kuli “ki ona feela okaba teñi kuya kuile.”—Daniele 2:44.

14. Ki bo mañi bomulumela kuli ba mwa bulapeli bwa niti?

14 Hamulaho wa kuituta litaba ze, muipuze kuli: ‘Ki bo mañi babalutanga litaba zezwa mwa Bibele? Ki bo mañi bababulelelanga babañwi ka za libizo la Mulimu? Ki bo mañi bababonisanga lilato sakata mwahalaa bona, ni babalumela kuli Mulimu naalumile Jesu kuli ato lupilisa? Ki bo mañi babasa ikenyangi mwa litaba za bupolitiki? Ki bo mañi babakutazanga kuli ki Mubuso wa Mulimu feela okona kutatulula matata aluna?’ Ki Lipaki za Jehova feela babaezanga cwalo.—Isaya 43:10-12.

MUKAANGA MUHATO MAÑI?

15. Luswanela kuunga muhato mañi haiba lubata kuli Mulimu aamuhele bulapeli bwaluna?

15 Haluswaneli kulumela feela kuli Mulimu uteñi. Nihaiba badimona balumela kuli Mulimu uteñi kono haba muutwi. (Jakobo 2:19) Haiba lubata kuli Mulimu aamuhele bulapeli bwaluna, haluswaneli feela kulumela kuli uteñi kono luswanela kueza zabulela.

16. Ki kabakalañi haluswanela kuzwa mwa bulapeli bwa buhata?

16 Kuli Mulimu aamuhele bulapeli bwaluna, luswanela kuzwa mwa bulapeli bwa buhata. Mupolofita Isaya naañozi  kuli: “Hamuzwe ku yena, muikenise.” (Isaya 52:11; 2 Makorinte 6:17) Ki lona libaka haluswanela kutokolomoha nto ifi kamba ifi yeswalisana ni bulapeli bwa buhata.

17, 18. “Babilona yo Mutuna” ki nto mañi, mi ki kabakalañi mutu haswanela kuunga muhato wa kuzwa ku yena honafa?

17 Bulapeli bwa buhata ki nto mañi? Ki bulapeli kaufela bobuluta batu kulapela Mulimu ka nzila yelwanisana ni zeñozwi mwa Linzwi lahae. Bibele ibiza bulapeli bwa buhata kaufela kuli ki “Babilona Yomutuna.” (Sinulo 17:5) Ki kabakalañi bulapeli bwa buhata habubizwa cwalo? Hamulaho wa Muunda one ubile teñi mwa linako za Nuwe, batu nebakalisize kuluta lituto za buhata zenesimuluha mwa muleneñi wa Babilona. Lituto zeo nelikalile kuhasana mwa lifasi kaufela. Ka mutala, batu bane bapila mwa Babilona nebalapela milimu ya silaalu. Ni kacenu, bulapeli bobuñata buluta kuli Mulimu ki Silaalu, kono Bibele ibonisa hande fokusweu kuli kunani feela Mulimu alimuñwi, yena Jehova, ni kuli Jesu ki Mwanaa hae. (Joani 17:3) Batu bane bapila mwa Babilona hape nebalumela kuli mutu haashwa, kunani kalulo yeñwi yahae yezwelangapili kupila, ni kuli kalulo yeo iyonyandanga mwa lihele. Taba yeo haki ya niti.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 14, 17, ni 18.

18 Mulimu naapolofitile kuli hona cwale-cwale fa, bulapeli bwa buhata kaufela bukayundiswa. (Sinulo 18:8) Kana mwautwisisa libaka mutu haswanela kuunga kapili muhato wa kuzwa mwa bulapeli bwa buhata? Jehova Mulimu ubata kuli muunge muhato wo honafa, hakusa nani nako.—Sinulo 18:4.

Hamusebeleza Jehova ka kuswalisana ni batu bahae, mukaba mwa lubasi loluswalisani lwa mwa lifasi kaufela

19. Hamuiketela kusebeleza Jehova, uka mibabalela cwañi?

19 Haiba muketa kuzwa mwa bulapeli bwa buhata ni kukalisa kusebeleza Jehova, balikani bamina babañwi  kamba ba lubasi mwendi habana kuutwisisa katulo yemuezize, mi mane bakona kumilwanisa. Kono Jehova haana kumiyubeka. Mukakalisa kuswalisana ni lubasi lwa batu babalatana hahulu mwa lifasi kaufela, mi mukaba ni sepo ya kupila kuya kuile mwa lifasi lelinca la Mulimu. (Mareka 10:28-30) Mwendi balikani bamina ni ba lubasi babasa tabeli katulo yemuezize ya kusebeleza Jehova, bakakalisa kuituta Bibele hasamulaho.

20. Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kulapela Mulimu ka nzila yeswanela?

20 Hona cwale-cwale fa, Mulimu ukafelisa bumaswe kaufela, mi Mubuso wahae ukabusa lifasi. (2 Pitrosi 3:9, 13) Yeo ikaba nako yende luli! Batu kaufela bakalapela Jehova sina feela mwabatela yena. Kacwalo, ki kwa butokwa kuli muunge muhato honafa, mi mulapele Mulimu ka nzila yeswanela.