Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

 KAUHANYO 3

Mulimu Naabupeziñi Batu?

Mulimu Naabupeziñi Batu?

1. Mulimu naabupeziñi batu?

MULIMU ubata kuli batu bapile bupilo bobunde. Naabupile muuna ni musali yena Adama ni Eva kuli bapile mwa simu yende. Zanaa babupezi neli kuli babe ni bana, baeze lifasi kaufela kuba paradaisi, ni kuli bababalele lifolofolo.—Genese 1:28; 2:8, 9, 15; mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 6.

2. (a) Luziba cwañi kuli Mulimu ukaeza salelile? (b) Bibele ibulelañi ka za kupila kuya kuile?

2 Kana munahana kuli lukapila mwa paradaisi muta omuñwi? Jehova ulubulelela kuli: “Senilelile ki sona senika peta.” (Isaya 46:9-11; 55:11) Ka niti, ukaeza saalelile, mi hakuna sesika mupaleliswa kueza cwalo. Jehova utalusa kuli naanani mulelo hanaabupa lifasi. Naasika “libupa feela kusina mulelo.” (Isaya 45:18) Ubata kuli batu batale mwa lifasi. Ki batu ba mufuta mañi baabata Mulimu kuli bapile fa lifasi, mi ubata kuli bapile nako yekuma kai? Bibele ibulela kuli: “Babalukile [kamba, babaipeya kuutwa] bakaluwa lifasi, mi bakapila ku lona kuya kuile.”Samu 37:29; Sinulo 21:3, 4.

3. Mukona kuipuzañi kabakala matuku ni mafu ebatalimana ni ona batu?

3 Kono kacenu batu basweli bakula ni kushwa. Mwa libaka zeñata batu balwana ni kubulayana. Ka niti, Mulimu naasika lela kuli lika libe cwalo. Kono cwale nekutahile cwañi kuli kube cwalo, mi ki kabakalañi? Ki Bibele feela yekona kutalusa.

 SILA SA MULIMU

4, 5. (a) Ki mañi yanaabulezi ni Eva ka kuitusisa noha mwa simu ya Edeni? (b) Mutu yasepahala ukona kucinca cwañi kuba lisholi?

4 Bibele ilutaluseza kuli Mulimu unani sila “yabizwa Diabulosi ni Satani.” Satani naaitusisize noha kuli aambole ni Eva mwa simu ya Edeni. (Sinulo 12:9; Genese 3:1) Naatahisize kuli noha ibonahale inge kuli ki yona yebulela.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 7.

5 Kacwalo, kana Mulimu ki yena yanaatahisize kuli yomuñwi kwa libupiwa zahae abe Satani Diabulosi? Batili! Mulimu hanaabupa lifasi ilikuli Adama ni Eva bapile mwateñi, leliñwi kwa mangeloi anaali kwa lihalimu, nelicincize ni kuba Diabulosi. (Jobo 38:4, 7) Taba yeo neikonahalile cwañi? Kuswana feela inge mokukona kubela ku mutu yanaasepahala, yacinca kuba lisholi. Naasika pepwa inze ali lisholi. Kono cwale ulakaza nto yeñwi yesi yahae. Uzwelapili kunahana ka za nto yeo, mi takazo yahae yemaswe yahula. Cwale asafumana feela kolo, uuzwa nto yeo. Foo, mutu yo ki yena muñi yaipetuzi kuba lisholi.—Mubale Jakobo 1:13-15; mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 8.

6. Lingeloi leliñwi nelifetuhile cwañi kuba sila sa Mulimu?

6 Ki mona mone kuezahalezi kwa lingeloi leo. Jehova hasaabupile Adama ni Eva, naababulelezi kuli bapepe bana mi ‘bataze lifasi.’ (Genese 1:27, 28) Lingeloi leo mwendi nelinahanile cwana kuli, ‘Batu bani kaufela bakona kunilapela kufita kulapela Jehova!’ Hane linze linahana hahulu ka za teñi, lafita fa kulakaza lika zeswanelwa kufiwa ku Jehova. Lingeloi leo nelibata kuli batu balilapele. Kacwalo, lapuma Eva mi lamukelusa. (Mubale Genese 3:1-5.) Ka kueza cwalo, lingeloi nelifetuhile kuba Satani Diabulosi, yena sila sa Mulimu.

7. (a) Ki kabakalañi Adama ni Eva hane bashwile? (b) Ki kabakalañi halusupala ni kushwa?

 7 Adama ni Eva nebasika utwa Mulimu, ka kuca muselo one bahanisizwe. (Genese 2:17; 3:6) Nebafoselize Jehova, mi hasamulaho bashwa, sina feela mwanaabulelezi Jehova. (Genese 3:17-19) Bana ba Adama ni Eva nebapepilwe inze bali baezalibi, kacwalo nebakalile kushwa. (Mubale Maroma 5:12.) Kuli luutwisise libaka bana ba Adama ni Eva habali baezalibi, halunyakisiseñi mutala wo. Muunge kuli mubesa sinkwa mwa pani yenani limbobe. Sinkwa sesika besiwa mwa pani yeo ni sona sikaba ni limbobe. Adama hanaasika ipeya kuutwa Mulimu, naabile muezalibi. Bakeñisa kuli lu bana ba Adama, kaufelaa luna lu baezalibi, kamba lunani “limbobe” sina yena. Mi bakeñisa kuli kaufelaa luna lu baezalibi, lwasupala ni kushwa.—Maroma 3:23; mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 9.

8, 9. (a) Satani naabata kuli Adama ni Eva bakolwe nto mañi? (b) Ki kabakalañi Jehova hanaasika bulaya bakwenuheli bao honafo feela?

8 Satani naakalisize kukwenuhela Jehova hanaakukuelize Adama ni Eva kuli basike bautwa Mulimu. Naabata kukolwisa Adama ni Eva kuli baange kuli Jehova ki lihata, ni kuli ki mubusi yamaswe yasalati kuli baikole lika zende. Ka kueza cwalo, Satani naatalusa kuli batu habatokwi kuli Mulimu ababulelele za kueza, ni kuli Adama ni Eva nebaswanela kuiketela zende ni zemaswe. Kacwalo, Jehova naaka eza cwañi kuli atatulule taba yeo? Naakona kubulaya bakwenuheli bao ni kufeza bukwenuheli bwabona. Kono kana kueza cwalo nekuka bonisa kuli Satani ki lihata nji? Batili.

9 Kabakaleo, Jehova naasika bulaya bakwenuheli bao honafo feela. Kono naafile batu nako ya kuli baipuse ili bona. Kueza cwalo nekuka bonisa hande kuli Satani ki  lihata, ni kuli Jehova waziba hande zebatokwa batu. Lukaituta zeñata ka za taba yeo mwa Kauhanyo 11 ya buka ye. Kana munahana kuli Adama ni Eva nebaezize katulo yende? Kana nebaezize hande kulumela zanaa babulelezi Satani ni kuiketela kusautwa Mulimu? Jehova naafile Adama ni Eva lika kaufela zene banani zona. Naabafile  bupilo bobupetehile, sibaka sesinde sene bapila ku sona, ni musebezi one baikola kueza. Kono Satani naasika baezeza nto yende ni yekana. Kambe nemuliteñi ka nako yeo, nemuka iketela kuezañi?

10. Mañi ni mañi waluna uswanela kuiketela kuezañi?

10 Kacenu, mañi ni mañi waluna unani kolo ya kuiketela za kueza, mi bupilo bwaluna buitingile fa liketo zelueza. Lwakona kuiketela kuutwa Jehova ili kubonisa kuli ki yena Mubusi waluna, mi ka kueza cwalo, lukabonisa kuli Satani ki lihata. Kamba lwakona kuiketela kuli Satani abe yena mubusi waluna. (Samu 73:28; mubale Liproverbia 27:11.) Kacenu mwa lifasi, ki batu basikai feela babautwa Mulimu. Mane Mulimu haki yena mubusi wa lifasi le. Kono cwale haiba haki yena yalibusa, ki mañi mubusi walona he?

KI MAÑI YABUSA LIFASI?

Kambe mibuso yeo kaufela neisi ya Satani, kana Satani naaka sepisa kufa Jesu mibuso yeo?

11, 12. (a) Taba ya Satani ya kusepisa kufa Jesu mibuso ya lifasi le, ibonisañi? (b) Ki mañolo afi abonisa kuli Satani ki yena mubusi wa lifasi le?

11 Jesu naaziba luli yabusa lifasi. Nako yeñwi, Satani “amubonisa mibuso kaufela ya lifasi ni kanya yayona.” Mi cwale Satani asepisa Jesu kuli: “Ze kamukana nika kufa zona haiba uwa ka mañwele [kamba, ukubama] ni kunilapela feela hañwi.” (Mateu 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Muipuze kuli, ‘Kambe mibuso yeo kaufela neisi ya Satani, kana Satani naaka sepisa kufa Jesu mibuso yeo?’ Batili. Mibuso kaufela ya lifasi ki ya Satani.

12 Mwendi mukana mwaipuza kuli: ‘Satani ukona kuba cwañi mubusi wa lifasi? Kana Jehova, yena Mulimu ya Maata Kaufela haki yena yabupile lika kaufela?’ (Sinulo 4:11) Ki yena yalibupile, kono Jesu naatalusize kuli Satani ki yena “mubusi wa lifasi le.” (Joani 12:31; 14:30; 16:11) Muapositola Paulusi naatalusize  kuli Satani Diabulosi ki “mulimu wa lifasi le.” (2 Makorinte 4:3, 4) Mi Muapositola Joani naañozi kuli “lifasi kaufela li mwa maata a yamaswe.”—1 Joani 5:19.

LIFASI LA SATANI LIKAFELISWA CWAÑI?

13. Ki kabakalañi halutokwa lifasi lelinca?

13 Lifasi le, lizwelapili kuba lelimaswe hahulu ni kufita. Kacenu mwa lifasi kutezi lindwa, buputeleli, buipi, ni mifilifili. Kusina taba ni buikatazo bobakona kueza batu, habakoni kufelisa matata ao kaufela. Kono hona cwale-cwale fa, Mulimu ukafelisa lifasi lelimaswe le, mi ukaeza cwalo ka nako ya ndwa yahae ya Armagedoni, mi uka liyolisa ka lifasi lelinca mokuka pila feela batu babalukile.—Sinulo 16:14-16; mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 10.

14. Mulimu uketile mañi kuli abe Mulena wa Mubuso Wahae? Bibele neipolofitileñi ka za Jesu?

14 Jehova uketile Jesu Kreste kuba yena Mulena wa Mubuso Wahae wa kwa lihalimu. Lilimo zeñata-ñata kwamulaho, Bibele neipolofitile kuli Jesu ukabusa sina “Nduna wa Kozo,” ni kuli mubuso wahae hauna kufela. (Isaya 9:6, 7) Jesu naalutile balateleli bahae kulapela ka za Mubuso wo, hanaaize: “Mubuso wahao utahe. Tato yahao iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:10) Mwa Kauhanyo 8 ya buka ye, lukaituta mo Mubuso wa Mulimu ukafeliseza mibuso ya lifasi le. (Mubale Daniele 2:44.) Hasamulaho, Mubuso wa Mulimu ukatahisa kuli lifasi libe paradaisi yende.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 11.

LIFASI LELINCA LI FAKAUFI!

15. “Lifasi lelinca” ki nto mañi?

15 Bibele isepisa kuli: “Kunani mahalimu amanca ni lifasi lelinca zelulibelezi ka kuya ka sepiso yahae, mi ku  zona kukaba kuluka.” (2 Pitrosi 3:13; Isaya 65:17) Fokuñwi Bibele haibulela kuli “lifasi,” italusa batu luli babapila fa lifasi. (Genese 11:1) Kacwalo, “lifasi lelinca,” litalusa batu kaufela babautwa Mulimu ili babafuyauzwi ki yena.

16. Ki mpo ifi yende yeo Mulimu akafa batu babakato pila mwa lifasi lelinca, mi ki lika mañi zelutokwa kueza kuli luto fiwa mpo yeo?

16 Jesu naasepisize kuli batu babaka pila mwa lifasi lelinca la Mulimu bakafiwa “bupilo bobusa feli.” (Mareka 10:30) Luswanela kuezañi kuli lutofiwa mpo yeo? Kuli mufumane kalabo kwa puzo yeo, shangwe mubale Joani 3:16 ni 17:3. Halunyakisiseñi zeibulela Bibele ka za mobuka bela bupilo mwa Paradaisi fa lifasi.

17, 18. Luziba cwañi kuli kukaba ni kozo mwa lifasi kaufela ni kuli lukapila mwa buiketo?

17 Bumaswe, lindwa, bukebenga, ni mifilifili likafeliswa. Batu babamaswe habasana kuba teñi. (Samu 37:10, 11) Mulimu ukafelisa “lindwa mwa lifasi kamukana.” (Samu 46:9; Isaya 2:4) Mwa lifasi kukaba feela batu babalata Mulimu ni baba muutwa. Kukaba ni kozo kuya kuile.—Samu 72:7.

18 Batu ba Jehova bakapila mwa buiketo. Mwa linako za Bibele, Maisilaele hane baipeile kuutwa Mulimu, nebapilile mwa buiketo bakeñisa kuli Mulimu naabasileleza. (Livitike 25:18, 19) Mwa Paradaisi, haluna kutokwa kusaba sesiñwi. Lukapila mwa buiketo ka nako kaufela!—Mubale Isaya 32:18; Mika 4:4.

19. Luziba cwañi kuli lico likaba zeñata hahulu mwa lifasi lelinca la Mulimu?

19 Lico likaba zeñata hahulu. “Kukaba ni bubeke bobuñata mwa lifasi; bukaba bobuñata hahulu fahalimwaa malundu.” (Samu 72:16) Jehova “yena Mulimu waluna, uka lufuyola” mi “lifasi likamelisa siselo salona.”—Samu 67:6.

20. Luziba cwañi kuli lifasi likaba paradaisi?

 20 Lifasi kaufela likaba paradaisi. Batu bakaba ni mandu amande ni masimu amande. (Mubale Isaya 65:21-24; Sinulo 11:18.) Lifasi kaufela likaba lelinde sina mone iineezi simu ya Edeni. Jehova uka lufanga lika kaufela zelutokwa ka nako kaufela. Bibele ibulela cwana ka za hae: “Ufumbutula lizoho lahao mi ukulisa takazo ya zepila kaufela.”—Samu 145:16.

21. Luziba cwañi kuli kukaba ni kozo mwahalaa batu ni lifolofolo?

21 Kukaba ni kozo mwahalaa batu ni lifolofolo. Lifolofolo halisana kutahisa kozi hape kwa batu. Banana babanyinyani habana kusaba sesiñwi, ni habaka ba ni lifolofolo zelusaba kacenu.—Mubale Isaya 11:6-9; 65:25.

22. Jesu ukaezezañi batu babakula?

22 Hakuna mutu yakakula. Jesu hanaali fa lifasi naafolisize batu babañata. (Mateu 9:35; Mareka 1:40-42; Joani 5:5-9) Kono bakeñisa kuli ki Mulena wa Mubuso wa Mulimu, Jesu ukafolisa batu kaufela. Hakuna yakabulela kuli: “Nakula.”—Isaya 33:24; 35:5, 6.

23. Mulimu ukaezañi kwa batu babashwile?

23 Babashwile bakapila hape. Mulimu usepisa kuli ukazusa batu babañata babashwile. “Kukaba ni zuho ya babalukile ni babasika luka.”—Mubale Joani 5:28, 29; Likezo 24:15.

24. Muikutwa cwañi ka za kupila mwa Paradaisi?

24 Kaufelaa luna lunani kolo ya kuiketela zeluka eza. Lwakona kuiketela kuituta ka za Jehova ni kumusebeleza, kamba kuketa kueza zelulata kaufela. Haiba luiketela kusebeleza Jehova, lukaba ni bupilo bobunde kwapili. Jesu naasepisize muuna yomuñwi yanaakokotezwi kwatuko ni yena kuli: “Ukaba ni na mwa Paradaisi.” (Luka 23:43) Halunyakisiseñi zeñata ka za Jesu Kreste ni mwakatahiseza kuli lisepiso za Mulimu zende litalelezwe.