Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

 KAUHANYO 1

Mulimu ki Mañi?

Mulimu ki Mañi?

1, 2. Batu babuzanga lipuzo ka zañi?

BANANA babuzanga hahulu lipuzo. Niko muka bataluseza nto yeñwi, hape bakabuza kuli, ‘Kiñi hakuli cwalo?’ Mi niha muka baalaba, bakabuza hape kuli, ‘Kono ki kabakalañi?’

2 Haki banana feela bababuzanga lipuzo, babahulu ni bona baezanga cwalo. Lukana lwaba ni lipuzo ka za seluka ca kamba seluka apala kamba seluka leka. Kamba mwendi lukana lwaba ni lipuzo za butokwa ka za bupilo ni za lika zekaezahala kwapili. Kono haiba lupalelwa kufumana likalabo zekolwisa kwa lipuzo zaluna, lukana lwatuhela kubuza lipuzo.

3. Ki kabakalañi batu babañata habaikutwa kuli habakoni kufumana likalabo kwa lipuzo zabona za butokwa?

3 Kana Bibele inani likalabo kwa lipuzo za butokwa zelubuzanga? Batu babañwi bakana baikutwa cwalo, kono baikutwa kuli Bibele itaata hahulu kuiutwisisa. Bakana banahana kuli ki baluti feela kamba baprisita ba bulapeli babaziba likalabo. Mi babañwi baikutwa kuli kwaswabisa kubulela kuli habazibi likalabo. Mina bo?

4, 5. Ki lipuzo mañi za butokwa zemuipuzanga? Ki kabakalañi hamuswanela kuzwelapili kubata likalabo?

4 Mwendi mubata kuziba likalabo kwa lipuzo zecwale ka: Mulelo wa bupilo ki ufi? Kukaezahalañi ku na hanika shwa? Mulimu ucwañi? Jesu, yena Muluti yatumile hahulu, naaize: “Muzwelepili kukupa, mi mukafiwa; muzwelepili kubata, mi mukafumana; muzwelepili kungongota, mi mukakwalulelwa.” (Mateu 7:7)  Musike mwatuhela kubuza, kufitela mufumana likalabo za niti.

5 Ka niti, haiba ‘muzwelapili kubata’ likalabo, muka lifumana mwa Bibele. (Liproverbia 2:1-5) Likalabo zeo haki zetaata hahulu kuli mane mutu haakoni kuliutwisisa. Litaba zemuka ituta lika mitahiseza tabo mwa bupilo bwamina ka nako yacwale ni kuba ni sepo yende ka za kwapili. Halunyakisiseñi puzo yesekatalize batu babañata.

KANA MULIMU UNANI TABA NI LUNA KAMBA KI YALUNYA?

6. Ki kabakalañi batu babañwi habaikutwa kuli Mulimu haana taba ni manyando ebakopana ni ona?

6 Batu babañata baikutwa kuli Mulimu haana taba ni luna. Baikutwa kuli kambe Mulimu waluisa pilu luli kambe lifasi haliyo cwana. Mwa lifasi kaufela kacenu kutezi lindwa, sitoyo, ni lika zeziyeza. Batu basweli bakula, banyanda, mi bashwa. Babañwi baipuzanga kuli, ‘Haiba Mulimu unani taba ni luna, ki kabakalañi hasafelisi manyando a kaufela?’

7. (a) Ki lika mañi zebaluta baeteleli ba bulapeli zetahisize kuli batu banahane kuli Mulimu unani lunya? (b) Luziba cwañi kuli Mulimu haki yena yatahisa kuli lika zemaswe liezahale?

7 Ka linako zeñwi, baeteleli ba bulapeli balutanga batu kuli Mulimu unani lunya. Hakuezahala nto yemaswe, babulelanga kuli ki tato ya Mulimu. Babulelanga kuli Mulimu naabata kuli nto yeo iezahale. Hababulela cwalo, babonisa kuli Mulimu ki yena luli yatahisa lika zeo. Kono Bibele iluta kuli Mulimu haki yena yatahisa lika zemaswe. Jakobo 1:13 ibulela kuli Mulimu haalikangi batu ka lika zemaswe. Liñolo leo libulela kuli: “Mutu hali mwa manyando, asike abulela kuli: ‘Nilikiwa ki Mulimu.’ Kakuli Mulimu halikiwi ka zemaswe,  mi haliki mutu.” Seo sitalusa kuli Mulimu niha tuhelezi lika zemaswe kuezahala, haki yena yalitahisa. (Mubale Jobo 34:10-12.) Halunyakisiseñi mutala wo.

8, 9. Ki kabakalañi hakusika luka kunyaza Mulimu halukopana ni matata? Mufe mutala.

8 Luungeni kuli mutangana yomuñwi upila ni bashemi bahae. Bo ndatahe bamulata hahulu mi bamulutile mwakuezeza likatulo zende. Kono cwale mutangana yo ukwenuhela bo ndatahe mi uzwa fa lapa. Hasaaile, ukalisa kueza lika zemaswe mi uipumana mwa butata. Kana mukabulela kuli bo ndatahe ki bona babatahisize butata bo kabakala kusa muhanisa kuzwa fa lapa? Kutokwa nihanyinyani! (Luka 15:11-13) Sina ndate yo, Mulimu naasika hanisa batu hane baiketezi kumukwenuhela, ni hane bakalisize kueza lika zemaswe. Kacwalo, hakuezahala nto yemaswe, luswanela kuhupula kuli Mulimu haki yena yatahisize nto yeo. Kabakaleo, hakusika luka kunyaza Mulimu.

9 Kunani libaka lelituna Mulimu haasika felisa bumaswe ka nako yacwale. Mwa Kauhanyo 11 ya buka ye, mukaituta seibulela Bibele ka za taba yeo. Kono mwakona kukolwa kuli Mulimu walulata mi haki yena yatahisa matata elukopana ni ona. Mane ki Yena feela yakona kuafelisa.—Isaya 33:2.

10. Ki kabakalañi halukona kukolwa kuli Mulimu ukalukisa lika kaufela zebasinyize batu babamaswe?

10 Mulimu ki yakenile. (Isaya 6:3) Zaeza kaufela likenile hahulu mi ki zende. Kabakaleo, lwakona kumusepa. Batu habayo cwalo. Ka linako zeñwi, bona baezanga zemaswe. Nihaiba mubusi yasepahala hahulu haana maata a kulukisa zebasinyize batu babamaswe. Hakuna yanani maata sina Mulimu. Mulimu wakona, mi ukalukisa  lika zebasinyize batu babamaswe. Ukafelisa bumaswe kaufela kuya kuile.—Mubale Samu 37:9-11.

MULIMU UIKUTWANGA CWAÑI BATU HABANYANDA?

11. Mulimu uikutwa cwañi ka za manyando amina?

11 Mulimu uikutwanga cwañi haabona zeezahala mwa lifasi ni lika zemukopana ni zona? Bibele iluta kuli Mulimu “ulata katulo yelukile.” (Samu 37:28) Kacwalo, walemuhanga luli hakuezahala lika zende ni zemaswe. Utoile kubona batu habanyanda. Bibele ibulela kuli mwa linako za kwamulaho, ‘pilu yahae neiswabile’ hanaaboni kuli mwa lifasi kaufela nekutezi bumaswe. (Genese 6:5, 6) Mulimu haasika cinca. (Malaki 3:6) Bibele ibulela kuli Mulimu wamiisa pilu luli.—Mubale 1 Pitrosi 5:7.

Bibele iluta kuli Jehova ki Mubupi yalilato wa pupo kaufela

12, 13. (a) Ki kabakalañi halunani lilato ni haluiyakatwa babañwi, mi luikutwanga cwañi halubona batu habanyanda mwa lifasi? (b) Ki kabakalañi halukona kukolwa kuli Mulimu ukafelisa bumaswe kaufela ni manyando?

12 Bibele hape ibulela kuli Mulimu ulubupile ka siswaniso sahae. (Genese 1:26) Taba yeo italusa kuli Mulimu naalubupile ka nzila yeelukonisa kubonisa tulemeno totunde twanani tona. Haiba muikutwanga bumaswe hamubona batu babasika fosa habanyanda, muzibe Mulimu yena uutwanga hahulu bumaswe ni kufita! Luziba cwañi cwalo?

13 Bibele iluluta kuli “Mulimu ki lilato.” (1 Joani 4:8) Lika kaufela zaezanga Mulimu, uliezanga kabakala lilato lahae. Kacwalo, halubonisa lilato ki kabalaka kuli Mulimu ulilato. Munahane taba ye: Kambe munani maata, kana nemuka felisa manyando kaufela ni bumaswe mwa lifasi? Ka niti nemuka eza cwalo, bakeñisa kuli mulata batu. Mulimu bo? Yena unani maata, mi  bakeñisa kuli walulata, ukafelisa manyando kaufela ni bumaswe. Ka niti mwakona kukolwa kuli lisepiso kaufela zasepisize Mulimu, zebonisizwe kwa makepe a makalelo a buka ye, likatalelezwa! Kono kuli musepe lisepiso zeo, mutokwa kuziba zeñata ka za Mulimu.

MULIMU UBATA KULI MUMUZIBE

Hamubata kuba mulikanaa mutu yomuñwi, muka mubulelela libizo lamina. Mulimu ulutaluselize libizo lahae mwa Bibele

14. Libizo la Mulimu ki lifi, mi luziba cwañi kuli luswanela kuitusisa lona?

14 Hamubata kuba mulikanaa mutu yomuñwi, ki nto mañi yapili yemuka mubulelela? Ki libizo lamina. Kana Mulimu unani libizo? Bulapeli bobuñata bubulelanga kuli libizo lahae ki Mulimu kamba Mulena, kono ao haki mabizo. Ki manzwi feela abonisa situlo sanani sona mutu inge cwalo “mulena” kamba “mueteleli wa naha.” Mulimu ulutaluselize kuli libizo lahae ki Jehova. Samu 83:18 ibulela kuli: “Haike batu bazibe kuli wena, wa libizo la Jehova, ki wena unosi Yapahami ka Kufitisisa fahalimwaa lifasi kaufela.” Bañoli ba Bibele nebaitusisize libizo la Mulimu hañata-ñata. Jehova ubata kuli muzibe libizo lahae ni kuitusisa lona. Umibulelezi libizo lahae bakeñisa kuli ubata kuli mube balikani bahae.

15. Libizo la Jehova litalusañi?

15 Libizo la Mulimu, lona la Jehova, linani taluso yetuna. Litalusa kuli Mulimu wakona  kutaleleza nto kaufela yasepisize mi wakona kupeta mulelo wahae. Hakuna nto yekona kumupaleliswa kueza cwalo. Ki Jehova feela yakona kuba ni libizo lelicwalo. *

16, 17. Ki ifi taluso ya pulelo ya (a) “Yamaata Kaufela”? (b) “Mulena wa kamita”? (c) “Mubupi”?

16 Sina moluitutezi, Samu 83:18 ibulela cwana ka za Jehova, ili: “Ki wena unosi Yapahami ka Kufitisisa.”  Hape Sinulo 15:3 ibulela kuli: “Misebezi yahao ki yemituna mi yakomokisa, wena Jehova Mulimu, Yamaata Kaufela. Linzila zahao lilukile mi ki za niti, wena Mulena wa kamita.” Pulelo ya kuli “Yamaata Kaufela” italusañi? Italusa kuli Jehova ki yena yanani maata amatuna ka kufitisisa kufita nto ifi kamba ifi. Mi pulelo ya kuli “Mulena wa kamita” italusa kuli Jehova ubile teñi ka nako kaufela. Samu 90:2 ibonisa kuli Mulimu haana makalelo mi haana mafelelezo. Taba yeo yamakaza luli!

17 Jehova ki yena feela Mubupi. Sinulo 4:11 ibulela kuli: “Waswanela, wena Jehova Mulimu waluna, kufiwa kanya ni likute ni maata, kakuli neubupile lika kaufela, mi ki kabakala tato yahao hane libile teñi ni hane libupilwe.” Ki cwalo, nto ifi kamba ifi yemukona kunahana, ibe mangeloi a kwa lihalimu kamba linaleli ze mwa mbyumbyulu kamba litolwana ze kwa likota ni litapi ze mwa mawate—kaufelaa zona ki Jehova yalibupile!

 KANA MWAKONA KUBA MULIKANAA JEHOVA?

18. Ki kabakalañi batu babañwi habanahananga kuli habakoni kuba balikani ba Mulimu? Bibele ibulelañi ka za taba yeo?

18 Batu babañwi hababala ka za tulemeno totunde twa Jehova bakenelwanga ki sabo mi baipuzanga kuli, ‘Kana luli Mulimu wakona kuniisa pilu, yena yanani maata amatuna, yakutekeha hahulu, ni yali kwahule cwalo?’ Kono kana Mulimu ubata kuli luikutwe cwalo? Kutokwa nihanyinyani. Jehova ubata kuba bukaufi ni luna. Bibele ibulela kuli Mulimu “haayo kwahule ni mañi ni mañi waluna.” (Likezo 17:27) Mulimu ubata kuli musutelele ku yena, mi usepisa kuli ni yena “ukasutelela ku mina.”—Jakobo 4:8.

19. (a) Mutokwa kuezañi kuli mube mulikanaa Mulimu? (b) Kwa tulemeno twa Jehova, ki tufi tomutabela hahulu?

19 Mutokwa kuezañi kuli mube mulikanaa Mulimu? Jesu naabulezi kuli: “Kuli bafumane bupilo bobusa feli, batokwa kuzwelapili kukuziba, wena Mulimu anosi wa niti, ni yene ulumile, yena Jesu Kreste.” (Joani 17:3) Muzwelepili kuituta mi haiba mueza cwalo, mukaziba Jehova ni Jesu. Mi kwapili mukafumana bupilo bobusa feli. Ka mutala, luitutile kuli, “Mulimu ki lilato.” (1 Joani 4:16) Kono hape unani tulemeno totunde totuñata. Bibele ilubulelela kuli Jehova ki “yanani makeke ni mukekecima, yasaakufi kuhalifa ni yatezi lilato lelisa feli ni niti.” (Exoda 34:6) Jehova ki “yomunde mi ulata kuswalela.” (Samu 86:5) Mulimu unani pilu-telele mi wasepahala. (2 Pitrosi 3:9; Sinulo 15:4) Mukaituta zeñata ka za tulemeno twahae totunde hamunze mubala ka za hae mwa Bibele.

20-22. (a) Mukona kuba cwañi bukaufi ni Mulimu yemusa koni kubona? (b) Muswanela kuezañi haiba batu babañwi babata kuli mutuhele kuituta Bibele?

20 Mukona kuba cwañi bukaufi ni Mulimu yemusa  koni kubona? (Joani 1:18; 4:24; 1 Timotea 1:17) Hamubala ka za Jehova mwa Bibele, mukafita fa kumuziba, mi Mulimu ukaba waluli ku mina. (Samu 27:4; Maroma 1:20) Hamunze muituta zeñata ka za Jehova, mukakalisa kumulata hahulu, mi mukaikutwa kuba bukaufi ni yena.

Ndate ulata bana bahae, kono Ndataa luna ya kwa lihalimu ululata hahulu ni kufita

21 Mukautwisisa kuli Jehova ki Ndataa luna. (Mateu 6:9) Ki yena yalufile bupilo, mi ubata kuli lube ni bupilo bobunde hahulu. Ndate yalilato ki zona zanaaka ezeza bana bahae. (Samu 36:9) Ki niti, Bibele iluta kuli mwakona kuba mulikanaa Jehova. (Jakobo 2:23) Munahane feela taba yeo. Jehova, yena Mubupi wa pupo kaufela, ubata kuli mube mulikanaa hae!

22 Batu babañwi bakana balika kumituhelisa kuituta Bibele. Bakana baikalelwa kuli mwendi mukazwa mwa bulapeli bwamina. Kono musike mwatuhelela mutu ufi kamba ufi kumipaleliswa kuba mulikanaa Jehova. Ki yena Mulikani yomutuna ka kufitisisa yemukona kuba ni yena.

23, 24. (a) Ki kabakalañi hamuswanela kuzwelapili kubuza lipuzo? (b) Lukanyakisisañi mwa kauhanyo yetatama?

23 Hamunze muituta Bibele, kunani lika zemusike mwautwisisa. Musike mwaswaba kubuza lipuzo kamba kukupa tuso. Jesu naabulezi kuli luswanela kuikokobeza sina banana babanyinyani. (Mateu 18:2-4) Mi banana babuzanga hahulu lipuzo. Mulimu ubata kuli mufumane likalabo. Kacwalo, muitute Bibele ka tokomelo kuli muikolwise kuli zemuituta ki za niti.—Mubale Likezo 17:11.

24 Nzila yende yemukona kuituta ka yona za Jehova, ki hamuituta Bibele. Mwa kauhanyo yetatama, lukanyakisisa libaka Bibele haishutana ni libuka zeñwi kaufela.

^ para. 15 Haiba mwa Bibele yamina hakuna libizo la Jehova kamba haiba mubata kuziba litaba zeñata ka za selitalusa libizo la Mulimu ni za mubizezo walona, shangwe mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 1.