Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

 KAUHANYO 12

Mutokwa Kuezañi Kuli Mube Mulikanaa Mulimu?

Mutokwa Kuezañi Kuli Mube Mulikanaa Mulimu?

1, 2. Ki bo mañi babañwi bane bali balikani ba Jehova?

KI MAÑI yene mukatabela kuli abe mulikanaa mina? Mwendi nemuka alaba kuli ki mutu yemulata. Mutu yemuutwana ni yena, ili yatabela kuutwana ni mina. Kamba mwendi nemuka li ki mutu yanani butu bobunde ni tulemeno tomutabela.

2 Jehova Mulimu uketile batu babañwi kuli babe balikani bahae. Ka mutala, Abrahama neli yomuñwi wa balikani ba Jehova. (Isaya 41:8; Jakobo 2:23) Jehova hape naalata Davida. Naabulezi kuli Davida neli ‘muuna yatabisa pilu yahae.’ (Likezo 13:22) Mi mupolofita Daniele neli mutu “yakateleha hahulu” ku Jehova.—Daniele 9:23.

3. Ki kabakalañi batu babacwale ka Abrahama, Davida, ni Daniele hane bali balikani ba Jehova?

3 Nekutile cwañi kuli batu babacwale ka Abrahama, Davida, ni Daniele babe balikani ba Jehova? Jehova naabulezi cwana ku Abrahama kuli: “Uutwile linzwi laka.” (Genese 22:18) Jehova ubanga mulikanaa batu babatabela kumuutwa. Nihaiba sikwata sa batu sakona kuba balikani bahae. Jehova naabulelezi sicaba sa Isilaele kuli: “Mumamele linzwi laka, mi nikaba Mulimu wamina, mi mina mukaba sicaba saka.” (Jeremia 7:23) Kacwalo, ni mina mutokwa kuutwa Jehova haiba luli mubata kuba mulikanaa hae.

JEHOVA WASILELEZANGA BALIKANI BAHAE

4, 5. Jehova usilelezanga cwañi balikani bahae?

4 Bibele ibulela kuli Jehova ubatanga linzila za kuli “abonise maata ahae kutusa babasepahala ku yena ka lipilu  zabona kaufela.” (2 Makolonika 16:9) Kwa Samu 32:8, Jehova usepisa balikani bahae kuli: “Nika kufa kutwisiso ni kukuluta nzila yeuswanela kuzamaya ku yona. Nika kueleza inze nikutalimezi ka meeto aka.”

5 Kunani sila sesimaata sesibata kulupaleliswa kuba balikani ba Mulimu. Kono Jehova ubata kulusileleza. (Mubale Samu 55:22.) Ka kuba balikani ba Jehova, lumusebeleza ka pilu yaluna kaufela. Lwasepahalanga ku yena nihaiba mwa miinelo yetaata hahulu. Mi lunani sepo yeswana ni yanaanani yona muñoli yomuñwi wa buka ya lisamu. Naañozi cwana ka za Jehova kuli: “Hanina kunyanganyiswa nikamuta, kakuli uinzi kwa lizoho laka la bulyo.” (Samu 16:8; 63:8) Satani usweli kulika cwañi kulupaleliswa kuba balikani ba Mulimu?

KAÑI YA SATANI

6. Ki litaba mañi za buhata zanaabulezi Satani ka za batu?

6 Mwa Kauhanyo 11 ya buka ye, neluitutile kuli Satani naalwanisize Jehova ni kumutameleza kuli ki lihata, mi mane naatamelelize Mulimu kuli naasaezi hande bakeñisa kuli naahanisa Adama ni Eva kuiketela zende ku zemaswe. Buka ya mwa Bibele ya Jobo iluluta kuli Satani hape usweli kutama litaba batu bababata kuba balikani ba Mulimu. Satani ubulezi buhata bwa kuli batu basebeleza Mulimu kabakala kuli babata kufumana sesiñwi ku Mulimu, isiñi kabakala kuli bamulata. Satani mane uipapata kuli wakona kutahisa kuli mutu ufi kamba ufi afetuhele Mulimu. Halunyakisiseñi zelukona kuituta ku Jobo ni mwanaa musilelelize Jehova.

7, 8. (a) Jehova naanga cwañi Jobo? (b) Satani naabuleziñi ka za Jobo?

7 Jobo neli mañi? Neli muuna yomunde yanaapilile kwamulaho lilimo ze bato ba 3,600. Jehova naabulezi kuli ka nako yeo, nekusina mutu yanaaswana ni Jobo  mwa lifasi. Jobo naakuteka hahulu Mulimu, mi naatoile bumaswe. (Jobo 1:8) Kaniti, Jobo neli mulikani yomutuna wa Jehova.

8 Satani naatamelelize Jobo taba ya kuli Jobo naasebeleza Mulimu kabakala kuli naatusiwa ki Mulimu. Satani naabulelezi Jehova kuli: “Kana hausika musileleza ni kusileleza ba ndu yahae ni lika kaufela zanani zona? Ufuyozi musebezi wa mazoho ahae, mi limunanu zahae liatile mwa naha. Kono cwale hakuotolole lizoho lahao ni kumuamuha lika kaufela zanani zona, mi kaniti uka kunyefula ali fapilaa hao.”—Jobo 1:10, 11.

9. Jehova naalumelelize Satani kuezañi?

9 Satani naatamelelize Jobo taba ya kuli usebeleza Jehova ka kubata feela kufumana sesiñwi ku yena. Satani hape naaipapatile kuli naakona kutahisa kuli Jobo atuhele kusebeleza Jehova. Jehova naasika lumela litaba zanaabulezi Satani, kono alumeleza Satani kuli alike Jobo, kubona haiba Jobo naabile mulikanaa Jehova kabakala lilato lahae ku yena kamba kutokwa.

SATANI ULIKA JOBO

10. Satani naalikile cwañi Jobo, mi Jobo naaezize cwañi?

10 Sapili, Satani naauzwize kamba kubulaya limunanu kaufela zanaanani zona Jobo. Mi hasamulaho, Satani abulaya buñata bwa batanga ba Jobo. Jobo asinyehelwa ki lika zanaanani zona kaufela. Kwa mefelelezo, Satani abulaya bana ba Jobo baalishumi ka liñungwa. Kono Jobo azwelapili kusepahala ku Jehova. “Mwa litaba ze kaufela, Jobo naasika eza sibi kamba kutameleza Mulimu bumaswe.”—Jobo 1:12-19, 22.

Jehova naafuyauzi Jobo bakeñisa kuli Jobo neli mulikani yasepahala

11. (a) Ki lika mañi zeñwi zanaaezize Satani ku Jobo? (b) Jobo naaezize cwañi?

11 Satani naasika feleza fo. Naalwanisize Mulimu ka kubulela kuli: “Hakuotolole lizoho lahao, uswale fa lisapo lahae  ni nama yahae, mi kaniti uka kunyefula ali fapilaa hao.” Ka mukwa ocwalo, Satani anata Jobo ka butuku bobumaswe hahulu. (Jobo 2:5, 7) Nihakulicwalo, Jobo naazwezipili kusepahala ku Jehova. Naaize: “Hanina kutuhela kusepahala kufitela nishwa!”—Jobo 27:5.

12. Jobo naabonisize cwañi kuli Satani ki lihata?

12 Jobo hakuna sanaaziba ka za taba yanaa mutameleza Satani, mi naasazibi libaka hanaanyanda hahulu cwalo. Jobo naanahana kuli Jehova ki yena yanaatahisa manyando anaakopana ni ona. (Jobo 6:4; 16:11-14) Kono nihakulicwalo, Jobo naazwezipili kusepahala ku Jehova. Mi taba yeo neibonisize niti ya taba. Jobo naasasebelezi Jehova kuli afumane sesiñwi. Naali mulikanaa Mulimu kabakala kuli naalata Mulimu. Litaba kaufela zanaa mutameleza Satani neli za buhata!

13. Ki lika mañi zenezwile mwa busepahali bwa Jobo?

13 Nihaike kuli Jobo naasazibi zeneezahala kwa lihalimu, naasepahalile ku Mulimu mi naabonisize kuli Satani unani lunya. Jehova naafuyauzi Jobo bakeñisa kuli Jobo neli mulikani yasepahala.—Jobo 42:12-17.

SATANI MWA MITAMELA LITABA

14, 15. Satani utamile baana ni basali kaufela litaba mañi?

14 Zeneezahezi ku Jobo zakona kululuta lituto za butokwa. Kacenu, Satani usweli walutama litaba za kuli lusebeleza Jehova bakeñisa kuli lubata kutusiwa ki yena. Kwa Jobo 2:4, Satani naaipapatile kuli: “Mutu ukafa zaluwile kaufela kuli abukeleze bupilo bwahae.” Kacwalo, Satani utama baana ni basali kaufela litaba za buhata kacenu, sina mwanaaezelize ku Jobo. Hamulaho wa lilimo zeñata kuzwa fashwela Jobo, Satani naasanyefula Jehova ni kutama batanga bahae litaba za buhata. Ka mutala, kwa Liproverbia 27:11, lubala kuli: “Mwanaka, utalife, mi utabise pilu yaka, kuli nikone kualaba yaninyefula.”

 15 Haiba muketa kuutwa Jehova ni kuba mulikanaa hae yasepahala, mukabonisa kuli Satani ki lihata. Niha mukatokwa kueza licinceho zetuna mwa bupilo bwamina kuli mube mulikanaa Mulimu, mueze cwalo, kakuli yeo ki yona keto yende ka kufitisisa yemukona kueza! Hamuswaneli kukeshebisa keto yeo. Satani uipapata kuli haiba mukopana ni matata mwa bupilo, mukapalelwa kusepahala ku Mulimu. Satani ulika kulupuma kuli lupalelwe kusepahala ku Mulimu. Ka mukwa ufi?

16. (a) Satani uitusisanga linzila mañi kuli apaleliswe batu kusebeleza Jehova? (b) Diabulosi ukona kumipaleliswa cwañi kusebeleza Jehova?

16 Satani uitusisanga linzila zeñata kuli alupaleliswe kuba mulikanaa Mulimu. Ulikanga kululwanisa “sina tau yebuluma, yebata yeika ca.” (1 Pitrosi 5:8) Kacwalo, musike mwakomoka haiba balikani bamina, ba lubasi lwamina, kamba batu babañwi bamihanisa kuituta Bibele ni kueza zelukile. Mukana mwaikutwa kuli mwalwaniswa. * (Joani 15:19, 20) Satani hape uipumisanga kuba “lingeloi la liseli.” Kacwalo, wakona kulupuma kuli lupalelwe kuutwa Jehova. (2 Makorinte 11:14) Nzila yeñwi yaitusisanga Satani kuli alupaleliswe kusepahala ku Jehova, ki kutahisa kuli luikutwe kuli haluswaneli kusebeleza Mulimu kabakala kuli lu baezalibi.—Liproverbia 24:10.

MUMAMELE MILAO YA JEHOVA

17. Ki kabakalañi haluutwa Jehova?

17 Haluutwa Jehova, lubonisa kuli Satani ki lihata. Ki lika mañi zeka lutusa kuba batu babautwa? Bibele ibulela  kuli: “Ulukela kulata Jehova Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo wahao kaufela ni ka maata ahao kaufela.” (Deuteronoma 6:5) Luutwa Jehova kabakala kuli lwamulata. Lilato laluna ku Jehova halinze lihula, lukabata kueza lika kaufela zabata kuli lueze. Muapositola Joani naañozi kuli: “Se ki sona sekutalusa kulata Mulimu, kuli lumamele milao yahae; mi niteñi milao yahae haiimezi.”—1 Joani 5:3.

18, 19. (a) Ki lifi lika zeñwi zabulela Jehova kuli lifosahalile? (b) Luziba cwañi kuli Jehova haabatangi kuli lueze lika zelusa koni kueza?

18 Kono ki lifi lika zeñwi zalubulelela Jehova kuli lifosahalile? Zeñwi za lika zeo lifumaneha mwa mbokisi yeli, “ Mutoye Lika Zatoile Jehova.” Kono haiba mubala litimana za Bibele zebonisizwe mwa mbokisi yeo ni kulinahanisisa, mukautwisisa butokwa bwa kumamela milao ya Jehova. Mukana mwaikutwa kuli mutokwa kueza licinceho  zeñwi mwa bupilo bwamina. Nihaike kuli kueza cwalo kukona kumibela taata ka linako zeñwi, haiba mueza licinceho zeo, mukaba ni kozo ni tabo yetiswa ki kuba mulikanaa Mulimu yasepahala. (Isaya 48:17, 18) Luziba cwañi kuli kueza licinceho zeo kwakonahala?

19 Jehova haabatangi kuli lueze lika zelusa koni kueza. (Deuteronoma 30:11-14) Ka kuba Mulikanaa luna yomutuna, uluziba hande kufita moluizebela luna bañi. Waziba zelukona kueza ni zelusa koni kueza. (Samu 103:14) Muapositola Paulusi naañozi manzwi asusueza, ali: “Mulimu wasepahala, mi hana kumituhelela kuli mulikwe ki muliko omusa koni kutiyela, kono hamutahelwa ki muliko uka mifa ni nzila ya kuzwa ku ona ilikuli mukone kuutiyela.” (1 Makorinte 10:13) Lwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova kamita uka lufa maata a kueza zelukile. Uka mifa “maata afita a butu” kuli mukone kutiyela matata  emukopana ni ona. (2 Makorinte 4:7) Paulusi hasaatusizwe ki Jehova kutiyela miliko, naañozi kuli: “Nifumana maata mwa lika kaufela ka yena yanifa maata.”—Mafilipi 4:13.

MUITUTE KULATA LIKA ZALATA MULIMU

20. Ki tulemeno tufi tomuswanela kulikanyisa, mi ki kabakalañi?

20 Haiba lubata kuba mulikanaa Jehova, luswanela kutuhela kueza lika zabulela Jehova kuli lifosahalile, kono kunani zeñwi hape zeluswanela kueza. (Maroma 12:9) Balikani ba Mulimu balata lika zalata. Lika zeo liñozwi kwa Samu 15:1-5. (Mubale.) Balikani ba Jehova balikanyisanga tulemeno twahae, mi babonisanga “lilato, tabo, kozo, pilu-telele, sishemo, bunde, tumelo, bunolo, buiswalo.”—Magalata 5:22, 23.

21. Mukona kuituta cwañi mwa kuboniseza tulemeno twalata Mulimu?

21 Mukona kuituta cwañi mwa kuboniseza tulemeno totunde to? Muswanela kuituta zalata Jehova ka kubala ni kuituta Bibele kamita. (Isaya 30:20, 21) Haiba mueza cwalo, lilato lamina ku Jehova likahula, mi lilato lamina ku yena hase lihulile, mukabata kumuutwa.

22. Ki sika mañi sesika ezahala haiba muutwa Jehova?

22 Licinceho zemukana mwaeza mwa bupilo bwamina likona kubapanywa ku mutu yatubula liapalo zakale ni kuapala liapalo zenca. Bibele ibulela kuli muswanela ‘kutubula butu bwakale’ ni kuapala “butu bobunca.” (Makolose 3:9, 10) Nihaike kuli lukana lwafumana taata kueza cwalo, haiba lueza licinceho zeo ni kuutwa Jehova, ulusepisa kuli uka lufa “mupuzo omutuna.” (Samu 19:11) Kacwalo, muiketele kuutwa Jehova, mi mubonise kuli Satani ki lihata. Mubonise kuli musebeleza Jehova kabakala kuli mwamulata luli, isiñi kabakala kuli mubata kufiwa mupuzo omuñwi kwapili. Haiba mueza cwalo, mukaba mulikanaa Mulimu yomutuna!

^ para. 16 Taba yeo haitalusi kuli Satani ki yena yazamaisa batu babalika kumipaleliswa kuituta Bibele. Kono Satani ki yena “mulimu wa lifasi le,” mi “lifasi kaufela li mwa maata [ahae].” Kacwalo, hakukomokisi haiba batu babañwi balika kulupaleliswa kusebeleza Jehova.—2 Makorinte 4:4; 1 Joani 5:19.