Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

 KAUHANYO 8

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

1. Ki tapelo mañi yezibahala hahulu yeluka nyakisisa mwa kauhanyo ye?

BATU babañata baziba tapelo yetumile hahulu yebizwa Tapelo ya Mulena. Jesu naalapezi tapelo yeo kuli alute balutiwa bahae mwakulapelela. Ki lika mañi zanaakupile mwa tapelo yeo? Mi ki kabakalañi tapelo yeo haili ya butokwa ku luna kacenu?

2. Ki lika lifi zetaalu za butokwa zanaa lulutile Jesu kukupanga halulapela?

2 Jesu naabulezi kuli: “Mi cwale mina mulapele cwana, muli: ‘Ndataa luna ya kwa mahalimu, libizo lahao likeniswe. Mubuso wahao utahe. Tato yahao iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.’” (Mubale Mateu 6:9-13.) Ki kabakalañi Jesu hanaa lulutile kukupa lika zetaalu zeo halulapela?—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 20.

3. Ki lika mañi zeluka ituta ka za Mubuso wa Mulimu?

3 Luitutile kuli libizo la Mulimu ki Jehova. Mi lunyakisisize za mulelo wa Mulimu ka za batu ni lifasi. Kono Jesu naatalusañi hanaabulezi kuli: “Mubuso wahao utahe”? Lukaituta ka za seo Mubuso wa Mulimu uli sona, zeuka eza, ni mouka tahiseza kuli libizo la Mulimu likeniswe.

MUBUSO WA MULIMU KI NTO MAÑI?

4. Mubuso wa Mulimu ki nto mañi, mi Mulena waona ki mañi?

4 Jehova naatomile mubuso kwa lihalimu mi aketa Jesu kuli abe Mulena waona. Bibele ibiza mubuso  wo kuli Mubuso wa Mulimu. Jesu ki yena “Mulena wa bababusa sina malena ni Mubusi wa bababusa sina babusi.” (1 Timotea 6:15) Jesu wakona kueza lika zende hahulu kufita mulena ufi kamba ufi mwa lifasi, mi unani maata amatuna hahulu kufita malena kaufela mwa lifasi.

5. Mubuso wa Mulimu ukabusa kuzwelela kai? Mi ukabusañi?

5 Hamulaho wa mazazi a 40 kuzwa fa zusezwa kwa bafu, Jesu naakutezi kwa lihalimu. Mi hamulaho wa nako, Jehova amuketa kuba Mulena wa Mubuso. (Likezo 2:33) Mubuso wa Mulimu ukabusa lifasi kuzwelela kwa lihalimu. (Sinulo 11:15) Ki lona libaka Bibele haibiza Mubuso wa Mulimu kuli ‘Mubuso wa lihalimu.’—2 Timotea 4:18.

6, 7. Ki kabakalañi Jesu haali mulena yomunde hahulu kufita mulena ufi kamba ufi mwa lifasi?

6 Bibele ibulela kuli Jesu ki yomutuna hahulu kufita mulena ufi kamba ufi wa lifasi, kakuli ki “yena anosi yasashwi.” (1 Timotea 6:16) Malena ba lifasi kaufela bashwanga, kono Jesu yena haana kushwa nikamuta. Lika zende kaufela zaka luezeza Jesu likaina kuya kuile.

7 Bupolofita bwa mwa Bibele bubonisa cwana kuli Jesu ukaba Mulena yomunde, yanani mukekecima: “Moya wa Jehova ukaina fahalimwaa hae, ili moya wa butali ni wa kutwisiso, moya wa kelezo ni wa maata, moya wa zibo ni wa kusaba Jehova. Mi ukafumana tabo ka kusaba Jehova. Haana kuatula ka kuya ka sesibonwa ki meeto ahae, mi haana kufa nyazo [kelezo] ka kuya ka litaba feela zautwa mwa mazebe ahae. Ukaatula babotana ka kuya ka niti ya taba.” (Isaya 11:2-4) Kana nemuka tabela kuli mulenaa mina abe cwalo?

8. Luziba cwañi kuli Jesu haana kubusa anosi?

 8 Mulimu uketile kuli batu babañwi bayo busa ni Jesu mwa mubuso wa kwa lihalimu. Ka mutala, muapositola Paulusi naabulelezi Timotea kuli: “Haiba luzwelapili kuitiisa, ni luna lukabusa hamoho ni yena sina malena.” (2 Timotea 2:12) Ki babakai babaka busa ni Jesu sina malena?

9. Ki batu babakai babaka busa ni Jesu? Mulimu naakalile lili kubaketa?

9 Mwa Kauhanyo 7 ya buka ye, neluitutile kuli muapositola Joani naafilwe pono mwanaaboni Jesu inzaaa li Mulena kwa lihalimu, mi Jesu naali ni malena babañwi ba 144,000. Ba 144,000 bao ki bo mañi? Joani utalusa kuli bao ki bona “babañozwi libizo [la Jesu] ni libizo la Ndatahe fa lipata zabona.” Hape naaize: “Ki bona babazwelapili kulatelela Ngunyana [fo kikuli, Jesu] kai ni kai kwaya. Ki bona bane balekilwe mwahalaa batu.” (Mubale Sinulo 14:1, 4.) Ba 144,000 bao ki Bakreste babasepahala babaketilwe ki Mulimu kuli babuse ni Jesu “sina malena fahalimwaa lifasi.” Habashwa, bazusezwa kuyo pila kwa lihalimu. (Sinulo 5:10) Kuzwa feela ka nako ya baapositola, Jehova uzwezipili kuketa Bakreste babasepahala, bona babaka ba malena ba 144,000.

10. Ki kabakalañi halukona kubulela kuli Jehova walulata, ka kulukisa kuli Jesu ni ba 144,000 babuse batu?

10 Jehova walulata luli kuli mane ulukisize kuli batu bayo busa ni Jesu. Jesu ukaba mubusi yomunde kakuli waluutwisisa luli. Waziba mokuinezi kuba mutu ni mokuutwahalela kunyanda. Paulusi naabulezi kuli Jesu waluutwisisa, mi ‘uluutwela butuku mwa bufokoli bwaluna’ mi ‘ulikilwe mwa lika kaufela sina luna.’ (Maheberu 4:15; 5:8) Ba 144,000 ni bona baziba mokuinezi kuba mutu. Ni bona nebabanga batu babasika petahala, mi  nebakulanga. Kacwalo, lwakona kukolwa kuli Jesu ni ba 144,000 habana kuutwisisa feela moluikutwela kono hape bakautwisisa ni matata elukopana ni ona.

MUBUSO WA MULIMU UKAEZAÑI?

11. Ki kabakalañi Jesu hanaalutile balutiwa bahae kulapelanga kuli tato ya Mulimu iezwe kwa lihalimu?

11 Jesu naalutile balutiwa bahae kulapela kuli tato ya Mulimu iezwe kwa lihalimu. Kabakalañi? Mwa Kauhanyo 3 ya buka ye, neluitutile kuli Satani Diabulosi naakwenuhezi Jehova. Satani hasaakwenuhile cwalo, Jehova naamutuhelezi kuli yena ni mangeloi asasepahali, bona badimona, bazwelepili kupila mwa lihalimu ka nakonyana. Taba yeo ibonisa kuli haki mangeloi kaufela anaaeza tato ya Mulimu kwa lihalimu. Mwa Kauhanyo 10 ya buka ye, lukaituta litaba zeñata ka za Satani ni badimona bahae.

12. Ki likezahalo mañi zepeli zetalusizwe kwa Sinulo 12:10?

12 Bibele neitalusize kuli Jesu asaba feela Mulena wa Mubuso wa Mulimu, naakalwanisa Satani. (Mubale Sinulo 12:7-10.) Timana 10 italusa likezahalo zepeli za butokwa. Italusa kuli Mubuso wa Mulimu o mwa maata a Jesu Kreste ukalisa kubusa, mi Satani unepelwa fa lifasi kuzwa kwa lihalimu. Sina moluka itutela, likezahalo zeo liezahalile kale.

13. Ki lika mañi zeneezahezi kwa lihalimu, Satani hasaalunduzwi kwateñi?

13 Bibele italusa tabo yenebile teñi kwa mangeloi asepahala, muta Satani ni badimona bahae nebalunduzwi kwa lihalimu. Lubala kuli: “Mutabe mina mahalimu ni mina babayahile ku ona!” (Sinulo 12:12) Ka nako yacwale, kwa lihalimu kunani kozo ni swalisano yetuna bakeñisa kuli mangeloi kaufela aliteñi kwateñi aeza tato ya Mulimu.

Kuzwa feela fanepelwa Satani ni badimona bahae mwa lifasi, kubile ni manyando amañata mwa lifasi. Manyando ao atuha afela

14. Bakeñisa kuli Satani ulunduzwi kwa lihalimu, ki lika mañi zeezahezi fa lifasi?

 14 Kono bupilo fa lifasi butatafalile luli. Lika zemaswe liezahala kwa batu “kakuli Diabulosi ushetumukezi” fa lifasi mi ‘uhalifile hahulu, ka kuziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani.’ (Sinulo 12:12) Satani uhalifile hahulu. Ulunduzwi kwa lihalimu, mi waziba kuli hona cwale-cwale fa, utuha ayundiswa. Ueza ka mwakonela kaufela kutahisa matata, lika zeutwisa butuku, ni manyando fa lifasi kaufela.

15. Mulelo wa Mulimu ka za lifasi ki ufi?

15 Kono mulelo wa Mulimu ka za lifasi hausika cinca. Usabata kuli batu babapetehile bapile mwa paradaisi fa lifasi. (Samu 37:29) Kono Mubuso wa Mulimu ukakonahalisa cwañi taba yeo?

16, 17. Daniele 2:44 ilulutañi ka za Mubuso wa Mulimu?

16 Bupolofita bobu kwa Daniele 2:44 bubulela kuli: “Mwa mazazi a malena bao, Mulimu wa lihalimu ukatoma mubuso osike wasinyiwa nikamuta. Mi mubuso wo hauna kushimbulukela kwa sicaba sisili. Ukatuba ni kufelisa mibuso ye kaufela, mi ki ona feela okaba teñi kuya kuile.” Bupolofita bo, bululutañi ka za Mubuso wa Mulimu?

17 Sapili, bupolofita bo, bululuta kuli Mubuso wa Mulimu ukakalisa kubusa “mwa mazazi a malena bao.” Taba yeo italusa kuli mibuso yemiñwi neikaba teñi fa lifasi ka nako yene ukakalisa kubusa Mubuso wa Mulimu. Sabubeli, bupolofita bo, bululuta kuli Mubuso wa Mulimu ukaina kuya kuile mi nikamuta hauna kuyoliwa ki mubuso ufi kamba ufi. Mi sabulaalu, bupolofita bo, bululuta kuli kukaba ni ndwa mwahalaa Mubuso wa Mulimu ni mibuso ya lifasi. Mubuso wa Mulimu ukatula mi ukaba feela ona mubuso obusa lifasi kaufela.  Mi zeo hase liezahalile, batu bakaba ni mubuso omunde ka kufitisisa.

18. Ndwa yekalwanwa mwahalaa Mubuso wa Mulimu ni mibuso ya batu ibizwa cwañi?

18 Mubuso wa Mulimu ukayola cwañi mibuso ya lifasi? Ndwa ya mafelelezo, yebizwa Armagedoni, isika kalisa kale, badimona bakakelusa “malena ba lifasi kaufela, kubakubukanyeza hamoho kwa ndwa ya lizazi lelituna la Mulimu Yamaata Kaufela.” Ka niti, mibuso ya batu ikalwanisa Mubuso wa Mulimu.—Sinulo 16:14, 16; mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 10.

19, 20. Ki kabakalañi halutokwa kuli Mubuso wa Mulimu ubuse lifasi?

19 Ki kabakalañi halutokwa Mubuso wa Mulimu? Lwautokwa bakeñisa mabaka amalaalu alatelela. Sapili, lu baezalibi, mi ki lona libaka halukulanga ni kushwa. Kono Bibele ibonisa kuli haluka busiwa ki Mubuso wa Mulimu, lukapila kuya kuile. Joani 3:16 ibulela kuli: “Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.”

20 Libaka labubeli halutokwa Mubuso wa Mulimu ki la kuli lupotolohilwe ki batu babamaswe. Batu babañata babulelanga buhata mi banani muzamao omaswe. Hakuna molukona kuezeza kuli lubazwise mwa lifasi, kono Mulimu yena ukaeza cwalo. Batu babazwelapili kueza lika zemaswe bakatimezwa fa Armagedoni. (Mubale Samu 37:10.) Libaka labulaalu halutokwa Mubuso wa Mulimu ki la kuli mibuso ya batu haina maata, inani lunya, mi itezi buputeleli. Hailati kutusa batu kuutwa Mulimu. Bibele ibulela kuli ‘mutu ubile ni maata a kuhatelela yomuñwi, kumueza maswe.’—Muekelesia 8:9.

21. Mubuso wa Mulimu ukakonahalisa cwañi kuli tato ya Mulimu iezwe fa lifasi?

 21 Hamulaho wa Armagedoni, Mubuso wa Mulimu ukabona teñi kuli tato ya Mulimu yaezwa fa lifasi. Ka mutala, ukazwisa Satani ni badimona bahae. (Sinulo 20:1-3) Hamulaho wa nako, batu habana kukula hape kamba kushwa. Bakeñisa tiululo, batu kaufela babasepahala bakapila kuya kuile mwa Paradaisi. (Sinulo 22:1-3) Mubuso wo, ukakenisa libizo la Mulimu. Taba yeo italusañi? Italusa kuli Mubuso wa Mulimu hauka busa lifasi, batu kaufela bakakuteka libizo la Jehova.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 21.

JESU NAABILE LILI MULENA?

22. Luziba cwañi kuli Jesu naasika ba Mulena ka nako yanaali fa lifasi ni kuli naasikayo ba Mulena hamulaho feela wa kukutela kwa lihalimu?

22 Jesu naalutile balutiwa bahae kulapelanga kuli: “Mubuso wahao utahe.” Taba yeo neibonisa luli kuli Mubuso wa Mulimu neuka taha kwapili. Jehova pili naakatoma mubuso wo ni kubeya Jesu kuba Mulena waona. Kana Jesu naabile Mulena hamulaho feela wa kukutela kwa lihalimu? Batili, naanani kulibelela. Jesu hasaazusizwe kwa bafu, Pitrosi ni Paulusi nebabonisize  kuli bupolofita bobu kwa Samu 110:1 nebusupa ku Jesu, ili bobubonisa kuli Jesu naasikayo ba Mulena hamulaho feela wa kukutela kwa lihalimu. Mwa bupolofita bo, Jehova naaize: “Ina kwa lizoho laka la bulyo kufitela nibeya lila zahao sina sipula foahata mahutu ahao.” (Likezo 2:32-35; Maheberu 10:12, 13) Jesu naanani kulibelela ka nako yekuma kai, pili Jehova asika mueza kale Mulena?

Mubuso wa Mulimu ukabona teñi kuli tato ya Mulimu yaezwa fa lifasi

23. (a) Jesu naakalisize lili kubusa sina Mulena wa Mubuso wa Mulimu? (b) Lukaitutañi mwa kauhanyo yetatama?

23 Lilimo zeñata pili silimo sa 1914 sisika fita kale, sikwata sesiñwi sa Bakreste babasepahala nesiutwisisa kuli silimo sa 1914 neli sa butokwa hahulu, bakeñisa kuli bupolofita bwa Bibele nebuka talelezwa mwa silimo seo. Zeezahalile mwa lifasi kuzwa ka 1914 libonisa kuli Bakreste bao nebabulezi niti. Jesu naakalisize kubusa sina Mulena ka sona silimo seo. (Samu 110:2) Hamulaho feela wa fo, Satani naanepezwi fa lifasi, mi ka nako yacwale “usiyalezwi ki nako yenyinyani.” (Sinulo 12:12) Mwa kauhanyo yetatama, lukanyakisisa bupaki bobuñwi bobubonisa kuli lupila mwa nako yeo. Hape lukaituta kuli hona cwale-cwale fa, Mubuso wa Mulimu ukabona teñi kuli tato ya Mulimu yaezwa fa lifasi.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 22.