Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

 KAUHANYO 5

Tiululo​—Mpo Yende ka Kufitisisa Yezwa ku Mulimu

Tiululo​—Mpo Yende ka Kufitisisa Yezwa ku Mulimu

1, 2. (a) Ki nto mañi yekona kutahisa kuli mpo ibe ya butokwa hahulu ku mina? (b) Ki kabakalañi tiululo haili mpo yende ka kufitisisa yezwa ku Mulimu?

KANA mukile mwaamuhela mpo yeñwi yemuunga kuli ki yona yende ka kufitisisa? Mpo haitokwi kuba yetula hahulu kuli ibe ya butokwa. Haiba mpo yemufiwa imitabisa mi mwendi nto yemufilwe yeo ki yona luli yene mutokwa ka nako yeo, foo, mukaitebuha yona luli.

2 Kwa limpo kaufela zalufile Mulimu, kunani mpo iliñwi yelutokwa hahulu kufita limpo zeñwi kaufela. Mpo yeo ki yona yende ka kufitisisa yafile Mulimu kwa batu. Mwa kauhanyo ye, lukaituta kuli Jehova naalumile Mwanaa hae, yena Jesu Kreste, kuli lukone kupila kuya kuile. (Mubale Mateu 20:28.) Jehova ubonisize kuli walulata luli ka kuluma Jesu fa lifasi kuli abe tiululo.

TIULULO KIÑI?

3. Ki kabakalañi batu habashwa?

3 Tiululo ki nzila yeo Jehova alukulula batu ka yona kwa sibi ni lifu. (Maefese 1:7) Kuli luutwisise libaka hane kutokwahala tiululo, lutokwa pili kuziba zeneezahezi mwa simu ya Edeni lilimo zeñata-ñata kwamulaho. Bashemi baluna bapili bo Adama ni Eva, nebaezize sibi. Bakeñisa sibi seo, bashwa. Ni luna kacenu lwashwa kabakala kuli luhozize sibi ku bo Adama ni Eva.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 9.

4. Adama neli mañi, mi ki lika mañi zanaanani zona?

 4 Jehova hanaabupile mutu wapili yena Adama, naamufile nto yeñwi ya butokwa hahulu. Naafile Adama bupilo bobupetehile. Adama naanani munahano opetehile, ni mubili opetehile. Naasike akula, naasike asupala, mi naasike ashwa nikamuta. Bakeñisa kuli Jehova ki yena yanaabupile Adama, naaswana sina ndatahe. (Luka 3:38) Jehova naambolanga ku yena ka nako kaufela. Mulimu naabulelezi Adama ka kuutwahala lika zanaatokwa kuli Adama aeze, mi naamufile musebezi omunde wa kueza.—Genese 1:28-30; 2:16, 17.

5. Bibele italusañi haibulela kuli Adama naabupilwe “ka siswaniso sa Mulimu”?

5 Adama naabupilwe “ka siswaniso sa Mulimu.” (Genese 1:27) Jehova naafile Adama tulemeno totuswana ni twahae, totucwale ka lilato, butali, katulo yelukile ni maata. Hape naamufile ni tukuluho ya kuiketela za kueza. Adama naasaswani ni mushini otokwa kuzamaiswa ki mutu yomuñwi. Mulimu naafile Adama tukuluho ya kuketa kueza zende kamba zemaswe. Kambe Adama naaketile kuutwa Mulimu, naakabe apilile kuya kuile mwa Paradaisi.

6. Adama naalatehezwi kiñi kabakala kusautwa Mulimu? Taba yeo iluama cwañi?

6 Adama naasika utwa Mulimu mi aatulelwa lifu, mi kabakaleo, naalatehezwi ki nto ya butokwa hahulu. Naalatehezwi ki silikani sahae sesinde ni Jehova, bupilo bobupetehile, ni Paradaisi mwanaafilwe kupila. (Genese 3:17-19) Adama ni Eva nebaiketezi kusautwa Mulimu, kabakaleo, nebasina sepo ya kupila kuya kuile. Ki kabakala sibi sa Adama, “sibi hasikeni mwa lifasi . .  .  . ni lifu halitile ka sibi, mi ka mukwa ocwalo lifu layamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona baezize sibi.” (Maroma 5:12) Adama hanaaezize sibi, ‘naaitekisize’ ni ‘kulekisa’  luna mwa butanga bwa sibi ni lifu. (Maroma 7:14) Kana kunani sepo yelunani yona ka za kwapili? Eni, iteñi.

7, 8. Tiululo kiñi?

7 Tiululo kiñi? Tiululo iama lika zepeli. Sapili, tiululo ki tifo yelifiwa ka mulelo wa kulukulula mutu kamba kuleka sinca nto yeñwi. Sabubeli, tiululo ki tifo yelifiwa ili kukwahela kamba kulifela teko ya nto yeñwi.

8 Hakuna mutu yanaakona kulifela sinyehelo yetuna yanaatahisize Adama hanaaezize sibi ni kulutahiseza lifu. Kono Jehova naalukisize nzila yaku lulukulula ka yona kwa sibi ni lifu. Halunyakisiseñi moisebeleza tiululo ni moikona kulutuseza.

JEHOVA MWANAALUKISELIZE TIULULO

9. Ki tiululo yecwañi yenetokwahala?

9 Hakuna mutu ku luna yanaakona kulifa tiululo ya bupilo bobupetehile bwanaalatehezwi ki bona Adama. Libaka ki lifi? Kakuli kaufelaa luna halusika petahala. (Samu 49:7, 8) Tiululo yenetokwa kulifiwa, neli ya bupilo bwa mutu yomuñwi yapetehile. Ki lona libaka haibizwa “tiululo yelikanelela.” (1 Timotea 2:6) Tiululo neilukela kuba ni maata akuyolisa bupilo bobuswana ni bwanaalatehezwi ki bona Adama.

10. Jehova naalukisize cwañi tiululo?

10 Jehova naalukisize cwañi tiululo? Jehova naalumile Mwanaa hae wa butokwa hahulu kutaha fa lifasi. Mwana yo, yena Jesu, neli yena wapili yanaabupile. (1 Joani 4:9, 10) Jesu naaitatezi kusiya Ndatahe ni kusiya lihalimu, kona kwanaapila. (Mafilipi 2:7) Jehova naashimbuluzi bupilo bwa Jesu kuzwa kwa lihalimu ni kutaha fa lifasi, mi Jesu ato pepwa ali mutu yapetehile, yasina sibi.—Luka 1:35.

Jehova naalufile Mwanaa hae wa butokwa kuli aluliulule

11. Mutu alimuñwi naakona kuliulula cwañi batu kaufela?

 11 Kabakala kusautwa Jehova, mutu wapili, yena Adama, naatahisize kuli batu kaufela balatehelwe ki bupilo bobupetehile. Kana kunani mutu yomuñwi yanaaka punyusa bana ba Adama kaufela kwa lifu? Eni. (Mubale Maroma 5:19.) Jesu, yena yanaasina sibi, naafile bupilo bwahae bobupetehile kuli ibe tiululo. (1 Makorinte 15:45) Bupilo bwahae bobupetehile nebukona kufelisa lifu kwa bana ba Adama kaufela.—1 Makorinte 15:21, 22.

12. Ki kabakalañi Jesu hanaanani kunyanda hahulu cwalo?

12 Bibele italusa manyando amatuna anaakopani ni ona Jesu, pili asika shwa kale. Naashapakilwe maswe, kukokotelwa fa kota ya linyando, mi naatokwa kuitiisa kabakala butuku bobutuna bwanaautwa, naaezize cwalo kufitela ashwa. (Joani 19:1, 16-18, 30) Ki kabakalañi Jesu hanaanani kunyanda hahulu cwalo? Ki kabakala kuli Satani naabulezi kuli hakuna mutu yakona kusepahala ku Mulimu haiba alikiwa hahulu. Jesu naabonisize kuli mutu yapetehile wakona kusepahala ku Mulimu, niha kona kukopana ni manyando amatuna. Munahane feela tabo yetuna yanaabile ni yona Jehova kubona Jesu hasepahala!—Liproverbia 27:11; mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 15.

13. Tiululo neilifilwe cwañi?

13 Tiululo neilifilwe cwañi? Jesu naafile Ndatahe tifo ya bupilo bwahae. Mwa silimo sa 33, la Nisani 14, ka kuya ka kalenda ya Sijuda, Jehova naatuhelezi Jesu kubulaiwa ki lila zahae. (Maheberu 10:10) Hamulaho wa mazazi amalaalu kuzwa fabulaelwa, Jehova naazusize Jesu kwa bafu, sina sibupiwa sa moya. Jesu hasaakutezi ku Ndatahe kwa lihalimu, naaizo fa teko ya bupilo bwahae bobupetehile ku Jehova, sina tiululo.  (Maheberu 9:24) Kabakala tiululo yelifilwe, lunani tohonolo ya kulukululwa kwa sibi ni lifu.—Mubale Maroma 3:23, 24.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TIULULO

14, 15. Lutokwa kuezañi kuli libi zaluna liswalelwe?

14 Ka nako yacwale, lusweli lwatusiwa ki mpo yende ka kufitisisa yezwa ku Mulimu. Halunyakisiseñi moisweli kulutuseza tiululo kacenu, ni moika lutuseza kwapili.

15 Itahisa kuli libi zaluna liswalelwe. Kutata hahulu kueza lika zelukile ka nako kaufela. Lwaezanga mafosisa, mi ka linako zeñwi lubulelanga ni kueza lika zemaswe. (Makolose 1:13, 14) Lutokwa kuezañi kuli libi zaluna liswalelwe? Lutokwa kubakela mafosisa eluezize, ni kukupa Jehova ka buikokobezo kuli aluswalele. Haiba lueza cwalo, lwakona kukolwa kuli libi zaluna likaswalelwa.—1 Joani 1:8, 9.

16. Lutokwa kuezañi kuli lube ni lizwalo lelikenile?

16 Ilutusa kuba ni lizwalo lelikenile. Lizwalo laluna likana lalunyaza haluezize nto yemaswe, mi lukana lwaikutwa kuba ni mulatu, kamba mwendi mane kufelelwa ki sepo, kamba kuikutwa kuli haluba butokwa. Kono haluswaneli kuzwafa. Haiba lukupa Jehova kuli aluswalele, lwakona kukolwa kuli uka luutwa mi uka luswalela. (Maheberu 9:13, 14) Jehova ubata kuli lumutalusezange matata aluna kaufela ni bufokoli bwaluna. (Maheberu 4:14-16) Halueza cwalo, lukaba ni silikani sesinde ni Mulimu.

17. Bakeñisa kuli Jesu naalushwezi, ki limbuyoti mañi zelukona kufumana?

17 Lunani sepo ya kupila kuya kuile. “Mupuzo wa sibi ki lifu, kono mpo yafa Mulimu ki bupilo bobusa feli  ka Kreste Jesu Mulenaa luna.” (Maroma 6:23) Bakeñisa kuli Jesu naalushwezi, lwakona kupila kuya kuile ni kuba ni buiketo ka nako kaufela. (Sinulo 21:3, 4) Kono luswanela kuezañi kuli lufumane limbuyoti zeo?

KANA MWAITEBUHA TIULULO?

18. Luziba cwañi kuli Jehova walulata?

18 Munahane feela tabo yemubanga ni yona, mutu yomuñwi hamifa mpo yende hahulu. Tiululo ki yona mpo ya butokwa ka kufitisisa, mi luswanela kuitumela hahulu ku Jehova kabakala mpo yalufile yeo. Joani 3:16 ilutaluseza kuli “Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda.” Ka niti, Jehova walulata luli kuli mane naalufile Mwanaa hae wa butokwa, yena Jesu. Mi lwaziba kuli Jesu ni yena walulata, kakuli naaitatezi kulushwela. (Joani 15:13) Mpo ya tiululo iswanela kumikolwisa kuli Jehova ni Jesu ka niti bamilata.—Magalata 2:20.

Halunze luituta ka za Jehova, lukaba mulikanaa hae, mi lilato laluna ku yena likahula

19, 20. (a) Ki sika mañi semuswanela kueza kuli mube mulikanaa Jehova? (b) Mukona kubonisa cwañi kuli mwaitebuha sitabelo sa tiululo sa Jesu?

19 Hase muitutile za lilato lelituna la Mulimu, ki sika mañi semuswanela kueza kuli mube mulikanaa hae? Kutata hahulu kulata mutu yemusa zibi. Joani 17:3 italusa kuli lwakona kuziba Jehova. Hamuka eza cwalo, lilato lamina ku yena likahula, mukabata kumutabisa, mi mukaba mulikanaa hae. Kacwalo, muzwelepili kuituta ka za Jehova ka kuitusisa Bibele.—1 Joani 5:3.

20 Muitebuhe sitabelo sa Jesu sa tiululo. Bibele italusa kuli “yabonisa tumelo ku Mwana uba ni bupilo bobusa feli.” (Joani 3:36) Kubonisa tumelo kutalusañi? Kutalusa kueza lika zalulutile Jesu kuli lulieze. (Joani 13:15) Haluswaneli kubulela feela kuli lwalumela ku Jesu. Kuli  lubonise kuli lwaitebuha tiululo, luswanela kueza sesiñwi ka za tumelo yaluna. Kwa Jakobo 2:26, lubala kuli: “Tumelo haisina misebezi ishwile.”

21, 22. (a) Ki kabakalañi haluswanela kufumanehanga kwa Kupuzo ya Kreste silimo ni silimo? (b) Lukanyakisisañi mwa Likauhanyo 6 ni 7 za buka ye?

21 Mufumanehange kwa Kupuzo ya lifu la Kreste. Manzibwana, pili Jesu asika shwa kale, naatalusize kuli luezange kupuzo ya lifu lahae. Luezanga kupuzo yeo silimo ni silimo, mi ibizwa kuli Kupuzo kamba “Mulalelo wa Mulena.” (1 Makorinte 11:20; Mateu 26:26-28) Jesu ubata kuli luhupulange kuli naafile bupilo bwahae bobupetehile kuli aluliulule. Naaize: “Muezange cwalo kuli munihupule.” (Mubale Luka 22:19.) Hamufumaneha kwa Kupuzo, mubonisa kuli mwahupula tiululo ni lilato lelituna labonisize Jehova ni Jesu ku luna.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 16.

22 Tiululo ki yona mpo yende ka kufitisisa yelukona kufiwa. (2 Makorinte 9:14, 15) Mpo ya butokwa yeo ikatusa nihaiba batu babañata-ñata babashwile. Mwa Likauhanyo 6 ni 7 za buka ye, lukanyakisisa ka za moika konahalela taba yeo.